Nezapomeňte na inventarizaci!

Blíží se nám konec roku a s tím i nezbytné úkony k uzavření hospodaření na skupinách a v krajských organizacích. Před uzavřením účetnictví je třeba udělat na každé účetní jednotce inventarizaci, která by měla být provedena opravdu řádně (nejen formálně).


Kromě toho, že nám ji ukládá zákon, má inventarizace velký význam i pro účetní jednotku.
Pomocí inventarizace, resp. jednotlivých dílčích inventur například:
• ověříme, zda skutečný stav našeho majetku a závazku skutečně odpovídá tomu, co účetní eviduje ve svých podivných knihách;
• nepochopitelná čísla v účetních výkazech se při propojení s inventarizačními zápisy mohou změnit v celkem logický přehled;
• při fyzické inventuře můžeme zhodnotit aktuální stav majetku a navrhnout jeho vyřazení, údržbu a opravy, což se nám bude hodit třeba při přípravě rozpočtu;
• současně s inventurou můžeme ověřit i platnost různých atestů, revizí apod.
Inventarizaci provádí jmenovaná inventarizační komise, která by měla být složena tak, aby nikdo nekontroloval sám sebe.


Inventury provádíme:

• fyzické – kontrolujeme, počítáme (např. peníze v pokladně, zásoby na skladech a hmotný majetek);
• dokladové – na základě předložených dokladů (faktur, zálohových listů, výpisů z účtu, smluv a dalších dokumentů ověřujeme shodu skutečného stavu se stavem v účetnictví.
V případě nemovitého majetku, tedy pozemků a staveb, provádíme jak fyzickou, tak i dokladovou inventuru – to znamená, že kromě přepočítání našich staveb a pozemků (a kontroly jejich stavu) je třeba i zkontrolovat, zda jsou skutečně stále naše – to ověřujeme na Výpisu z katastru nemovitostí nebo náhledem do KN, ten je zdarma.
Po ukončení provedených inventur je třeba zjištěné rozdíly vypořádat, to znamená, že výsledkem bude shodný stav v účetnictví a ve skutečnosti.
K inventarizaci máme v Pionýru připravené pokyny a návody, jak vše co nejlépe provést, ale také vzorové dokumenty, jako je pokyn k inventarizaci či vzor zápisu z inventury.

Pavlin

Vše naleznete na pionýrském webu: