Dotační tituly Pionýra pro rok 2022

Chcete s dětmi ze svých oddílů vyzkoušet nové a zajímavé aktivity? Potřebujete dovybavit klubovnu nebo máte tip, jak ji udělat bezpečnější? Chcete u dětí rozvíjet vztah k přírodě a pro přírodu něco udělat? Vlastníte jako spolek nemovitost a potřebujete tu opravit nebo dokoupit? Hledáte, jak tyto aktivity financovat? Pak jsou následující stránky přesně pro vás. Přehledně vám představíme dotační tituly Pionýra pro letošní rok. A pak už jen záleží na vás, do čeho se pustíte. Každý dobrý nápad má naději. Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům hledejte na pionyr.cz/dotace, kde najdete například formuláře pro podání žádosti o dotaci.

PROČ – Podpora pravidelné oddílové činnosti

Program PROČ není žádná novinka. Už několik let se zaměřuje na podporu udržení, obnovy i rozvoje pravidelné oddílové činnosti. Jeho prioritou je podpora dětských oddílů pravidelně pracujících s věkovou kategorií 6-15 let.

Pro letošní rok můžete přihlašovat projekty ve třech oblastech, dvě z nich jsou zaměřeny na revitalizaci oddílové činnosti a na podporu jejího ustavení u tzv. táborových skupin. Každý žadatel může předložit požadavek pouze do jedné z nich.

I. „Jedeme dál“

Oblast je určena pro pracující funkční oddíly, cílem je podpora udržitelnosti a rozvoje oddílové činnosti zaměřená zejména na:

•    bezpečné zázemí pro oddílovou činnost,

•    rozšíření kapacity oddílové činnosti,

•    nové vybavení zacílené na rozvoj oddílové činnosti,

•    prezentace oddílu,

•    vznik nových oddílů na funkčních PS s již existující pravidelnou oddílovou činností.

II. „Záchranný kruh“

Oblast je určena jako podpora revitalizace oddílů zasažených zejména epidemickou situací a opakovanými zákazy činnosti. Podpora je zaměřena především na:

•    obnovu pravidelné činnosti oddílu,

•    nákup vybavení a materiálu pro nové zaměření činnosti nebo jinou věkovou skupinu.

III. „Táborovky“

Do této oblasti se mohou zapojit ti, kteří chtějí získat podporu pro zakládání oddílů na pionýrských skupinách, kde oddílová činnost nebyla delší dobu realizována, změna zaměření pionýrské skupiny k oddílové činnosti s podporou zaměřenou zejména na:

•    úpravu prostor pro činnost neinvestičního charakteru,

•    vybavení prostor pro činnost,

•    nákup vybavení a materiálu pro oddílové aktivity,

•    rozvoj oddílové činnosti na funkčních pionýrských skupinách.

Základní informace

Celková částka určená k rozdělení: 1.600.000 Kč

Minimální výše požadavku: 10.000 Kč pro jeden projekt

Maximální výše požadavku je:

•    v oblasti I. a II. 40.000 Kč na jeden oddíl, jehož činnost bude realizací dotčena,

•    v oblasti III. 70.000 Kč na pionýrskou skupinu, která vznik nového oddílu zajišťuje.

Dotace se poskytuje do 80 % celkových nákladů.

Finanční prostředky mohou být využity:

•    na nákup materiálu, služeb, vybavení neinvestičního charakteru a jeho údržby k zajištění pravidelné celoroční činnosti;

•    na údržbu a dovybavení neinvestičního charakteru u prostor sloužících k zajištění celoroční činnosti oddílu nebo oddílů, pokud jsou tyto prostory užívány na základě řádného právního titulu.

Oprávněný žadatel:

•    Pro oblast I. a II. pobočný spolek Pionýra, který je zřizovatelem alespoň jednoho pravidelně pracujícího dětského oddílu.

•    Pro oblast III. pionýrská skupina.

U všech tří podprogramů je nutná součinnost s krajskými organizacemi Pionýra. V případě programu č. I. KOP osvědčuje, že se s navrženým projektem seznámila a že na pobočném spolku probíhá pravidelná oddílová činnost v rozsahu, jak ji žadatel popisuje. U programů č. II. a III. předpokládáme aktivní součinnost KOP s pionýrskou skupinou v průběhu přípravy projektu i realizace, a to minimálně při zpracování závěrečné zprávy, která bude součástí vyúčtování a bude jí podmíněno vyplacení druhé části poskytované dotace.

POZOR! Obdobně jako v předchozím roce není podpora směřována do krátkodobých akcí a táborů, a to s ohledem na finanční objem prostředků v dalších kapitolách rozpočtu spolku.

Harmonogram

23. února 2022 – vyhlášení programu

31. března 2022 – ukončení termínu pro předkládání žádostí

10. dubna 2022* – vyhodnocení předložených žádostí

12. dubna 2022* – zveřejnění výsledků

20. dubna 2022* – vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

do 10. října 2022 – vyúčtování projektů v oblasti I.

do 10. listopadu 2022 – vyúčtování projektů v oblasti II. a III.

*Označené termíny se váží na vydání rozhodnutí MŠMT pro rok 2022 a mohou se návazně na posunutí tohoto termínu měnit.

Pravidelnou celoroční činností se pro účely výběrového řízení rozumí oddílová činnost realizovaná zpravidla jedenkrát týdně nebo v odůvodněných případech v jiném pravidelném cyklu (nejméně však 1x za dva týdny). Za pravidelnou oddílovou činnost se pro potřeby tohoto programu nepovažuje stav, kdy se oddíl schází pouze v rámci víkendových pobytových akcí.

Pořídit lze prakticky cokoliv

Ekonomce Pionýra Kateřině Brejchové prošlo rukama vyúčtování všech podpořených projektů programu PROČ. Položili jsme jí několik otázek. Za ty roky, co projekt PROČ existuje, jsi viděla již mnoho projektů, které oddíly a pionýrské skupiny realizovaly. Které tě zaujaly a mohly by inspirovat ostatní?

Na začátku jsme poskytovali dotaci v programu PROČ i na realizaci krátkodobých akcí, v tomhle okruhu mi v paměti utkvěl plachetnicový víkend s přespáním na lodi. Realizoval ho oddíl Krakeni ze 73. PS Vodovod. I podle fotek to mohla být jedna z akcí, na které si vzpomínky neseme celý život. Vyúčtováním prošla i řada parádních úprav kluboven v Jaroměři, Brně nebo Kroměříži.

Na co všechno se ještě dají finance z PROČ využít?

V posledních dvou letech jsme program zaměřili především na nákup materiálu a vybavení pro oddíly a na dovybavení a úpravy kluboven tak, aby pobyt v nich byl pro děti nejen příjemný ale i bezpečný. To je důležité. Takže pořídit lze prakticky cokoliv, pokud se jedná o náklad neinvestičního charakteru. Zejména materiál a vybavení jsou velmi různorodé, protože se váží k zaměření oddílů. Ve vyúčtování tak potkávám loutky pro divadlo, airsoftové vybavení, stany, kotlíky i kolíky, sportovní potřeby a samozřejmě nejrůznější náklady na úpravy a dovybavení kluboven. Dvě ze tří částí programu jsou zaměřeny na obnovu oddílové činnosti a v těchto částech programu budeme úzce spolupracovat s krajskými organizacemi Pionýra.

Podpora z programu PROČ není určena na krátkodobé akce a tábory. Které dotační kapitoly z rozpočtu spolku na tyto aktivity můžeme tedy využít?

Aktuálně máme pro tuto oblast celou řadu možností: běžné krátkodobé jednodenní i vícedenní akce, vzdělávací dny, projektové dny v rámci projektu Zlepšovadlo a v letošním roce nový program Výlety do přírody. Zajímavé mohou být i aktivity v oblasti mezigenerační spolupráce nebo participativní projekty v obcích.

Nový oddíl v lockdownu? V Chropyni je to skutečnost

Hledáte cestu, jak obnovit činnost oddílu, který se kvůli spoustě omezení v době covidové rozpadl? Máte chuť a chybí děti? Pak pro vás je dotační titul PROČ – Záchranný kruh.  Marcela Hrdličková z PS Obránců míru Chropyně popsala, jak se dá rozjet nový oddíl.

Jak došlo k tomu, že vznikl nový oddíl v tak obtížné době?

Několik oddílových dětí se v době zákazu prezenční činnosti zapojovalo do Výzev i do Pionýrů ve vesmíru, ale čím byl lockdown delší, tím bylo jasnější, že někteří se do oddílu už nevrátí. Začala jsem zjišťovat, jestli je někde v Chropyni výtvarný kroužek, a ukázalo se, že tady není nic pro děti bez výrazného talentu. Protože jsou výtvarné aktivity mým koníčkem, rozhodla jsem se jít touto cestou.

Byla ta cesta složitá?

Byla klikatá. Základ byl ve spolupráci s pracovnicí Městského kulturního střediska, která pomohla s propagací – na vývěskách, webu města, v městském zpravodaji. Začaly výtvarné dílny s úkoly, které děti mohly dělat doma a které nebyly náročné na materiál (aktivity začaly v době, kdy byla zavřena většina obchodů). Úkoly i základní materiál si děti vyzvedávaly v určený čas individuálně v klubovně a stejně tak i své hotové práce odevzdávaly. S každou další aktivitou přibývaly další děti, protože jsme ve zpravodaji zveřejňovali fotky dětských prací.

A výsledek?

Po obnovení činnosti v květnu několik dětí přišlo do klubovny a díky spolupráci se školou se jejich počet zvyšoval. Dnes máme na skupině nový oddíl malých dětí, které vedle výtvarky v oddíle uzlují, sportují nebo se učí programovat ozoboty.

A rada na závěr?

Nevzdávat a zkoušet to pořád znovu, hledat „díru“ v místní nabídce zájmové činnosti a věřit, že to vyjde.

DOTACE MŮŽE NAKOPNOUT SKUPINY K ČINNOSTI

Na vyhlášení nového programu se těší i Katka Součková, předsedkyně Krajské organizace Kraje Vysočina. Věří, že dotace pomohou skupinám po covidovém útlumu. Co si myslíš o novém programu na podporu zakládání oddílů na pionýrských skupinách, kde oddílová činnost nebyla?

Mám z nich radost. Vnímám je jako příležitost k nastartování po covidovém útlumu, který na nás na všechny dopadl. Jako členka VV ČRP věřím, že se nabídka potká s poptávkou a vzájemně se protnou. Udělalo by mi velkou radost, kdyby programy byly tou správnou pobídkou k rozvoji oddílové činnosti, která – byť je základem spolku – se nemusí vždy dařit.

Máš na své KOP adepty na zapojení do programu na podporu zakládání oddílů na pionýrských skupinách, kde oddílová činnost nebyla?

Mám a taky jsem na ně hned myslela při vyhlašování programů a postupně je informuji. Napadlo mě hned několik oddílů (ale nebudu je jmenovat), které by programy mohly využít a přeskočit tak na jinou vlnu fungování.

Jsi připravena na spolupráci se zájemci z vaší KOP?

Od toho tu KOP je. Ráda s oddíly či skupinami projekt projdu, prodiskutuji a poradím. Určitě musí jít o projekt oddílu či PS, ať nikdo nepočítá s tím, že jej za někoho napíšu, ale participovat určitě budu. Ráda budu v obraze, co se kde plánuje a třeba zkusím hledat ještě jiné (krajské) cesty k řešení a naplnění. Jen si neodpustím poznámku: nebude to ze dne na den a kvalitní projekt potřebuje čas, takže bych je ráda řešila s časovou rezervou!!!

Oddíly nazeleno

Teplo vám uniká škvírami ve dveřích klubovny? Pouštíte elektrocentrálu, a přitom svítí sluníčko? Chcete objevovat mikrosvět, ale v rozpočtu vám na mikroskopy nezbývají finance? Vaříte fazole desítky minut, i když by dobu zkrátil dostatečně velký papiňák? Sekáte trávu kolem klubovny, ale nemáte ji kam dávat? Počasí se kolem vás mění a vy byste ho s dětmi chtěli zkoumat? Sluníčko by mohlo pomoct i s ohřevem vody na táboře? Úsporné žárovky mají příliš velkou pořizovací cenu? Při nákupu ovoce a zeleniny na táboře spotřebujete neúměrně vysoké množství sáčků, a napadá vás, jak to vyřešit jinak? Odpověděli jste si alespoň jednou ano nebo vás u toho napadly další otázky? Tak právě pro vás je tu nový dotační titul Oddíl nazeleno.

Úkolem programu je poskytnout pionýrským skupinám a jejich oddílům finance na neinvestiční opravy kluboven a táborových základen, které umožní ekologicky šetrnější provoz. Zároveň má program umožnit nákup materiálu pro environmentální výchovu a pro ekologicky šetrný provoz činnosti.

Vymyslete projekt, který se bude týkat alespoň jedné z oblastí:

•    úpravy a dovybavení táborových základen neinvestičního charakteru pro zajištění environmentálně šetrnějšího provozu;

•    úpravy a dovybavení kluboven neinvestičního charakteru pro zajištění environmentálně šetrnějšího provozu;

•    nákup a údržba vybavení neinvestičního charakteru pro pravidelnou oddílovou činnost pro zajištění environmentálně šetrnější činnosti;

•    nákup pomůcek pro environmentální výchovu.

Výlety do přírody

Vyrážíte s dětmi často do přírody a chybí vám pomůcky na její lepší prozkoumávání? Nevíte si příliš rady s environmentálními otázkami a chtěli byste vyrazit někam na výukový program? Chcete aktivně pomoci přírodě a krajině? Plánujete začít s odborkou Ochránce přírody či se na ni s dětmi již připravujete? A chcete to vše udělat dětem finančně dostupnější? Pak právě pro vás je tu dotační titul Výlety do přírody.

Vymyslete aktivity, které probíhají o víkendech či o prázdninách (ale nejsou součástí tábora) a zaměřují se na:

•    aktivity spojené s praktickou ochranou přírody;

•    aktivity spojené s přípravou na splnění odborky Ochránce přírody nebo její přímé plnění;

•    aktivity spojené s badatelsky orientovaným vyučováním;

•    účast na výukových/zážitkových programech zaměřených na environmentální výchovu.

Pokud takové aktivity neděláte a chcete s nimi začít, zapátrej v minulých číslech Mozaiky, kde najdete spoustu tipů.

Podbarvit

Maximální výše dotace na projekt je 30 000 Kč.

Určeno pro dětské oddíly s pravidelnou činností.

Za každý pobočný spolek lze podat jeden projekt.

Maximální výše dotace je 150 Kč/osoba/den.

Určeno pro dětské oddíly s pravidelnou činností.

Harmonogram

23. února 2022 – vyhlášení programu

31. března 2022 – ukončení termínu pro předkládání žádostí

10. dubna 2022* – vyhodnocení předložených žádostí

12. dubna 2022* – zveřejnění výsledků

20. dubna 2022* – vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

do 10. října 2022 – vyúčtování projektů Oddíly nazeleno

do 1. prosince 2022 – vyúčtování projektů Výlety do přírody

*označené termíny se váží na vydání rozhodnutí MŠMT pro rok 2022 a mohou se návazně na posunutí tohoto termínu měnit.

Vnitřní výběrové řízení – Zázemí 2022

Pravidelně dochází také k vypsání vnitřního výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků určených k zajištění oprav, údržby a neinvestičního dovybavení táborových a turistických základen a dalších objektů ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání Pionýra a jeho pobočných spolků. Vlastní vaše skupina nějakou nemovitost, která potřebuje facelifting? Pak jsou následující informace určeny právě vám.

Základní informace

Celková částka určená k rozdělení: 2.000.000 Kč

Neinvestičním vybavením se pro potřeby tohoto programu rozumí pořízení movitého majetku v celkové pořizovací ceně do 40.000 Kč za kus.

Žádosti se předkládají nejpozději do 20. března 2022 do 17.00 hodin.

Pokud bude žádost o dotaci předložena nejpozději do 10. března 2022, provede pracovník Ústředí Pionýra formální kontrolu předloženého požadavku spočívající zejména v kontrole povinných příloh a náležitostí rozpočtu a v případě zjištění nedostatků vyzve žadatele k jejich odstranění.

Finanční prostředky mohou být využity na zajištění oprav, údržby a vybavení objektů neinvestičního charakteru realizovaných do 31. října 2022.

Vyúčtování dotace předloží účtující subjekt nejpozději do 15. listopadu 2022.

POZOR! Z dotace nelze hradit výdaje spojené s pořízením dlouhodobého investičního majetku (majetek v pořizovací ceně nad 40.000 Kč), s rekonstrukcemi, modernizacemi a dostavbami stávajících objektů, s pořízením nových staveb a pozemků, pořízením projektové dokumentace na stavební práce investičního charakteru.

Dotace na klubovny – nájmy a ostatní provozní náklady kluboven

Klubovny představují základní zázemí pro oddílový i skupinový život. Do prostor, kde probíhá pravidelná činnost s dětmi, směřujeme každoročně významné množství finančních prostředků. Dotace jsou určeny na zajištění částečného krytí nákladů na nájmy a základní provozní náklady.

Podmínkou je, aby se skutečně jednalo o klubovnu, tedy prostor sloužící jak svým stavebním určením, tak i skutečným užíváním činnosti s dětmi.

Dotace se účtuje v listopadu a podle doložených skutečných nákladů se stanovuje přidělená dotace na jednotlivé prostory.

Vyúčtování dotace má poměrně zásadní úskalí – dotací nelze pokrývat nezúčtované zálohy, je tedy třeba pokusit se vyřešit vyúčtování záloh tak, aby vyúčtování bylo k dispozici ve stanoveném termínu.

Harmonogram

23. února 2022 – vyhlášení programu

20. března 2022 – ukončení termínu pro předkládání žádostí

10. dubna 2022* – vyhodnocení předložených žádostí

18. dubna 2022* – zveřejnění výsledků

20. dubna 2022* – vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

do 15. listopadu 2022 – vyúčtování dotací

*Označené termíny se váží na vydání rozhodnutí MŠMT pro rok 2022 a mohou se návazně na posunutí tohoto termínu měnit.

Vzdělávací dny

Pionýr se zapojil do výzvy MŠMT na snižovaní dopadů koronavirové pandemie na školní děti. Cílem je nabídnout dětem i jejich rodičům smysluplnou aktivitu, která spojuje vzdělávací a volnočasové zaměření.

Musí se jednat o celodenní aktivity (minimálně 8 hodin denně), kdy čtyři hodiny mají vzdělávací charakter a další čtyři hodiny spíše volnočasový. Cílem je získávat a upevňovat u dětí znalosti a dovednosti vážící se k cílům rámcových vzdělávacích plánů (z těch vychází i naše nabídkové programy z cyklu Výpravy za poznáním), a to například:

•    podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci;

•    propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na do plnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku;

•    obnovit pracovní a studijní návyky dětí;

•    podpořit zájem dětí o vzdělávání;

•    podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí;

•    podpořit návyky zdravého životního stylu, aktivně rozvíjet fyzické, duševní a sociální zdraví;

•    podpořit pohybové aktivity dětí, naplňovat výcvikové cíle roz voje osobnosti dítěte.

Vzdělávací dny mohou být akce nepobytového i pobytového (max. 6 dní) charakteru. Zajímavou formou mohou být třeba příměstské tábory nebo krátkodobé jednodenní či dvoudenní akce o víkendech, kdy lze propojit doučování s pohybovými aktivitami.

Poskytovaná dotace je ve výši 150 Kč na dítě a den.

Žádosti o dotaci v této oblasti byly podávány v září 2021. Nyní jsou již známy výsledky a pionýrské skupiny je mají k dispozici.

O tom, jak mohou vypadat vzdělávací dny, jsme psali v předchozích Mozaikách, chcete-li se inspirovat, zalistujte si v nich. Pokud budete vzdělávací dny realizovat, napište nám o nich na mozaika@pionyr.cz, ať můžeme předat inspiraci i ostatním.

Doučování

Doučování by mělo pomoci dohnat zameškanou látku našim oddílovým dětem, které mají kvůli dlouhodobému distančnímu vyučování mezery ve znalostech. Doučování je velmi variabilní – může být individuální, může se jej ve stejné době účastnit víc dětí, někomu mohou stačit dvě či tři hodiny vysvětlování, opakování a procvičování, jiné dítě může potřebovat dlouhodobější péči…

Dokladem o realizovaném doučování je smlouva s rodičem. Doučování lze realizovat kdykoliv v průběhu roku. Dotace je poskytována na doučujícího s limitem 150 Kč za hodinu a na drobný materiál, který je k výuce potřebný.

Doučování může být praktickou realizací pionýrské pomoci, děti mají ke svým vedoucím blízko a určitě je budou přijímat jinak než učitele ve škole. Na druhou stranu je nutno zvážit, co naši instruktoři nebo vedoucí zvládnou jak po stránce vědomostí, tak po stránce přístupu k dětem. Doučování je příležitost nejen pro studenty, ale může být dobrou příležitostí zapojit i zkušené oddílové vedoucí, kteří měli učitelství jako své povolání. Odtud už je jen kousek k mezigeneračním vztahům.

Žádosti o dotaci v této oblasti byly podávány v září 2021. Nyní jsou již známy výsledky a pionýrské skupiny je mají k dispozici.

Mezigenerační vztahy (dialog a solidarita)

Cílem tohoto programu je vést děti k mezigenerační solidaritě, společným aktivitám s prarodiči, ale i k výměně zkušeností – moderně se tomu říká mezigenerační spolupráce. Podporu mohou získat i společné projekty pionýrských skupin se zařízeními pro seniory, seniorskými kluby apod.

Přihlášky do tohoto dotačního titulu se podávaly už v září 2021. Výkonný výbor ČRP na svém únorovém jednání schválil rozdělení dotací a výsledky budou k dispozici v nejbližších dnech.

Mezi podpořenými projekty najdeme nejen aktivity, kdy se děti mohou něčemu přiučit v kuchyni při pečení nebo vaření, v klubovně při společném tvoření a ručních pracích s babičkou (pletení, háčkování, vyšívání, šití apod.) nebo si vyzkoušet v dílně pod dohledem šikovného pionýrského „důchodce“ práci se dřevem. Na mnoha pionýrských skupinách nezapomínají ani na setkávání, společné akce nebo víkendovky a obousměrné předávání zkušeností (vždyť věk je jen číslo a pionýři mají v krvi pořád se něco nového učit).

Do příští Mozaiky chystáme rozhovor s Markétou Fraitovou z PS Jince, kde se do projektu pustili ve velkém. Nezapomeňte si v dubnové Mozaice zalistovat a inspirovat se pro další výzvu k mezigeneračním aktivitám, která se chystá. Sledujte informační kanály Pionýra, informace o možnosti přihlašovat projekty do nového kola určitě půjde Zprávami z Pionýra.

Mezigenerační vztahy mohou mít různé podoby

Jak také může vypadat projekt na podporu mezigeneračních vztahů popsala Ivana Vejvodová z PS Za Vodou.

Co konkrétního chystáte?

Rádi bychom se vrátili zpátky ke spolupráci, kterou jsme před několika lety začali s klienty Domova s pečovatelskou službou v Jaroměři.

Už jste podobnou aktivitu realizovali?

Ano, oslovila nás vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví z jaroměřského městského úřadu, zda bychom neměli zájem zpříjemnit klientům pečovatelské služby jejich volný čas. Neváhali jsme ani chvilku, byla to výzva, která se neodmítá.

Jaká byla odezva a bylo něco, co vás překvapilo?

Naší první aktivitou byla herna deskových her. O tu takový zájem nebyl, nebo spíše nebyli klienti zvyklí na to, že jim někdo plánuje takovéto aktivity. Předvánoční vyrábění a povídání dopadlo již mnohem lépe. Měli jsme plno, někteří klienti nepřišli ani tak vyrábět, jako se spíše podívat a být „u toho“. Nyní přemýšlíme o tom, že bychom zavedli pravidelné návštěvy, případně by si děti a vedoucí „adoptovali“ svého dědu či babičku a byli s nimi v kontaktu. Mnoho z klientů pečovatelské služby zůstalo samo bez dětí a příbuzných a toto by mohla být jedna z možností, jak jim ulevit. Bohužel nám nyní spolupráci znemožnil covid a nám nezbývá než doufat, že bude zase lépe.

Integrační aktivity (zapojení dětí s omezenými příležitostmi)

Pionýr již mnoho let usiluje o integraci dětí s omezenými příležitostmi. Máte-li ve svém okolí děti, které jsou umístěny v náhradní ústavní či pěstounské péči, mají zdravotní postižení nebo jsou ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin či jiného nepodnětného prostředí, zkuste využít tento dotační titul.

Finanční prostředky lze využít pro zpřístupnění pravidelné oddílové činnosti, krátkodobých pobytových akcí nebo táborů.

Zapojení dětí podrobně specifikujte v požadavku a dokládáte ho i při vyúčtování akce. Přidělená částka se odvíjí od celkové výše požadavků. U táborů je přidělená částka omezena výzvou MŠMT.

První část požadavků již byla předložena na podzim v rámci přípravy projektu. Na březen 2022 připravujeme speciální průběžnou výzvu zaměřenou na děti, které jsou ve skutečné nouzi a kterým by na základě velmi pevných pravidel mohly být uhrazeny náklady na pobytové akce. Podrobnosti ladíme s MŠMT.

Participativní aktivity v místech

Jedním z programů, na které Pionýr uvolňuje dotační prostředky, jsou i participativní aktivity.

Jde především o zapojování dětí a mladých lidí do rozhodování (například o činnosti oddílu, kam se pojede na výlet, do kterých prospěšných nebo charitativních projektů se zapojí apod.), výchovu k aktivnímu občanství v jeho různých formách (zvelebování míst, kde oddíl působí, organizace otevřených akcí typu dětských dnů apod.) nebo vzdělávací akce pro mládež v oblastech právo a veřejná správy (beseda s představiteli obce, návštěva magistrátu apod.). Do tohoto projektu lze zařadit i vzdělávání dobrovolníků v oblastech vedení aktivit, komunikace, práce s mladými lidmi apod. Ale pozor, projekty musí být vždy reálné a uskutečnitelné, proto je dobré si je předjednat s dotčenými institucemi, obcemi a organizacemi. Už teď můžete začít přemýšlet nad projekty na příští rok, protože žádosti se budou podávat v září 2022.

Jako jeden z příkladů uveďme soubor participačních aktivit oddílu Trilobit z PS Jince, který se jmenuje „I my jsme součástí Jinec“. Vedoucí z pionýrské skupiny dopředu předjednali se starostou městyse aktivity, které budou společně s dětmi realizovat. Na děti tak čeká výsadba a starost o zeleň v truhlíkách nedaleko klubovny, natírání zábradlí před školou, výsadba stromků v parku, čištění místního potoka a další úkoly. „Pro někoho to mohou být drobnosti, ale děti se tak nenásilnou formou zapojí do života v obci, budou si své práce i víc vážit a budou ji mít na očích,“ řekla Markéta Fraitová, vedoucí oddílu Trilobit.

Zlepšovadlo

Od roku 2019 probíhá pionýrský projekt zvyšování kvality neformálního vzdělávání – Zlepšovadlo, který se zaměřuje na rozvoj dobrovolníků a pracovníků dlouhodobě zajišťujících přímou práci s dětmi a mládeží. Tento projekt je financován prostřednictvím MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Do operačního programu je zapojena celá řada vzdělavatelů – ať už se jedná o školská zařízení nebo organizace a spolky poskytující mimoškolní vzdělávání. Všichni pracují s takzvanými šablonami pro jednotlivé typy aktivit.

ŠABLONY JSOU PŘÍLEŽITOST

•    k rozvoji vedoucích a k zajištění jejich podpory,

•    k realizaci toho, na co nikdy nezbyl čas a peníze,

•    k možnosti nabídnout vedoucím kvalitní nadstavbové vzdělávání,

•    k hledání odpovědi, proč to budeme dělat.

Zlepšovadlo je sice v běhu, ale zájemci mají stále možnost se zapojit. Stačí zvolit vhodnou šablonu, která naplňuje potřeby oddílu nebo pobočného spolku, a ozvat se kontaktním osobám projektu. Proklik na balík informací včetně bližšího představení jednotlivých aktivit najdete na pionyr.cz/zlepsovadlo.

Jak podat žádost?

Vybrali jste si z dotačních programů Pionýra? Probrali jste to u vás v oddíle, na skupině a konzultovali se zástupci vaší krajské organizace Pionýra? Dali jste dohromady všechny informace, které potřebujete? Teď už jen stačí jít na stránku pionyr.cz/dotace, kde najdete praktický přehled s odkazy na jednotlivé dotační tituly a bližší informace k podání žádostí.

Tipy tety Kateřiny

Na závěr tohoto speciálu si přečtěte ještě pár tipů od Katky Brejchové. Budou se vám při přípravě projektů hodit.

Máš nějaký osvědčený recept na to, jak by měl projekt vypadat?

Projekt by měl být zejména uvěřitelný. Tedy, když ho píšeme, i my sami máme věřit, že jsme schopní ho v popsané podobě zrealizovat. Měl by být stručný, ale jen tak, aby si ten, kdo ho bude číst a činnost oddílu nezná, mohl představit, na co vlastně peníze požadujete. Na psaní všech projektů je asi nejtěžší být upovídaný tak akorát. Vždycky se hodí přiložit nějakou fotku (má dokumentovat projekt – tedy měla by poskytnout nějaké relevantní sdělení doplňující text projektu). Pokud vám připadá, že potřebujete napsat víc, použijte přílohy, nejsou omezené rozsahem, i tady ale platí pravidlo uměřenosti.

To zní trochu jako alchymie…

Ani ne. Při hodnocení projektu potřebujete najít odpovědi na základní otázky: KDO? CO? PRO KOHO? JAK? A pak ještě ta pro mě nejdůležitější dvojice: K ČEMU TO BUDE DOBRÉ? a JAK JSTE PŘIŠLI NA TO, ŽE TO BUDE DOBRÉ? Připusťte, že tyhle odpovědi musí na hodnotitele z projektu vypadnout „na první dobrou“. Při čtení dvacátého,…, třicátého,……., padesátého projektu už nechce řešit žádné jinotaje. Nevymýšlejte hlouposti, a pokud se do vyhlášeného programu vaše činnost nevejde, prostě projekt nepodávejte. Hodnotitelé zpravidla rozeznají, že je vymyšlený, přiohnutý či nadhodnocený. Je dobré přiznat jim jistou znalost našeho pionýrského „terénu“.

Kdybych mluvila o projektech předkládaných mimo spolek, přidala bych, že důležité je vždy podat projekt „v jazyce hodnotitelova kmene“, to je často velmi důležité, nicméně tady jsme doma, takže pište česky.

Je podle tebe těžké přihlásit projekt? Na co v projektu nezapomenout?

Po několika letech volného textu jsme přistoupili na požadavek formulářové žádosti. Na základě osobní mnohaleté zkušenosti mohu tedy poradit:

Projděte si nejprve celý formulář a připravte si odpovědi na otázky. Nebudete pak v části 3 odpovídat na otázky z části 7 a následně se opakovat. Na webu najdete vyhlášení programů, ale i vzory formulářů. Nejsou k vyplnění, proto jsou v PDF, slouží pro vaši orientaci, jaké údaje budete do žádosti uvádět.

Zkontrolujte si předem, zda máte připravené všechny požadované přílohy.

Do harmonogramu přípravy nezapomeňte započítat čas na komunikaci s KOP, prakticky ve všech programech je vyžadováno její podpůrné stanovisko. Postup je dobré dohodnout s předsedou KOP, aby byl co nejjednodušší. Myslete na to, že se na kraje nahrnou žádosti ze čtyř vyhlášených dotačních titulů, a i tam budou potřebovat nějaký čas na zpracování.

Všechny projekty vážící se k vyhlášeným programům se budou letos vkládat přes webové rozhraní. Ušetří nám to hodně práce a předkladatelům to prakticky žádnou práci nepřidá. Odkazy na formulář jsou součástí jednotlivých vyhlášení a najdete je i na webu v části určené dotacím. Po vyplnění formuláře na webovém rozhraní vám do mailu přijde pdf s žádostí obsahující vámi dodané údaje. Pokud máte elektronický podpis, nemusíte ho ani tisknout a podepsaný ho pošlete dál. V praxi tak může konečně vše proběhnout bez jediného papíru.

Vím, že si na nedostatek práce nemůžeš stěžovat, ale také vím, že se na tebe mohou lidi obrátit, když potřebují radu. Platí to i tentokrát?

Jistě, je možné se ozvat, napsat mail (kaca@pionyr.cz), zavolat, pokud nebude něco jasné. K vyhlášeným programům jsme připravili i webináře, na velkou část otázek tedy bude příležitost zde. Další dotační témata budou ve středečních termínech následovat. Podrobnosti jsou k dispozici na Přihlašovně.

Vše podstatné najdete přehledně na pionyr.cz/dotace