Zábavní pyrotechnika

S používáním zábavní pyrotechniky jsou u nás spojené zejména tradiční oslavy v předvečer svátku svatého Mikuláše a oslavy konce roku. Ne vždy je však zábavní pyrotechnika používána bezpečně, a dochází tak ke vzniku požárů, škodám na majetku a mnohdy také ke zraněním. Pojďme si připomenout základní pravidla spojená s pyrotechnikou.

Používání zábavní pyrotechniky se v ČR řídí zákonem o pyrotechnice č. 206/2015 Sb. Jednotlivé výrobky se dělí do čtyř kategorií F1 – F4. Výrobky kategorie F1 mohou zakoupit osoby, které dosáhly 15 let věku, F2 pak od 18 let věku a ostatní pyrotechnické výrobky od 21 let anebo držitelé odborné způsobilosti v tomto oboru.

Do kategorie F1 patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí, má zanedbatelnou úroveň hluku a je určena pro použití na omezených plochách. Patří sem i zábavní pyrotechnika určená k použití uvnitř obytných budov. Jsou to různé konfety, bouchací kuličky, prskavky, dýmovničky či včeličky.

 Do kategorie F2 patří pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí, má nízkou úroveň hluku a je určena pro venkovní použití na omezených plochách. Různé fontány, rakety, petardy a podobně.

Při manipulaci se zábavní pyrotechnikou F1 hasiči důrazně doporučují dozor dospělé osoby. Se zábavní pyrotechnikou F2 NESMÍ manipulovat nezletilé osoby bez dozoru dospělých a osoby pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

Zásady bezpečného používání

   Pyrotechniku nakupujeme výhradně ve specializovaných prodejnách, kde nám odborně poradí s jejím použitím.

   Pyrotechnika musí být opatřena certifikační značkou a návodem k použití v českém jazyce. Tak máme jistotu, že jsme koupili schválený legální výrobek.

   Nekupujeme pyrotechniku s otevřeným nebo poničeným obalem.

   Nevystavujeme výrobky vlhkosti ani vyšší teplotě (max. do 40 °C), pyrotechniku skladujeme na suchém místě, mimo dosah dětí a v dostatečné vzdálenosti od zdroje otevřeného ohně (krby, kamna, sporák, svíčky apod.).

   Vždy si před použitím přečteme návod, výrobky jiné kategorie než F1 neodpalujeme z ruky!

   Pyrotechniku nijak neupravujeme, neodborná manipulace může mít velice závažné následky.

   Při použití dodržujeme veškerá bezpečnostní pravidla, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo jinému ohrožení.

   S pyrotechnikou manipulujeme zásadně na volném prostranství, daleko od obydlí, zaparkovaných aut, keřů či stromů, kontejnerů apod.

   S pyrotechnikou nemíříme do oken, na lidi nebo zvířata.

   Při selhání výrobku postupujeme podle návodu (obvykle vyčkáme a poté výrobek na několik hodin ponoříme do vody).

   Předvídáme, co by se mohlo stát, dříve, než něco uděláme.

Nezapomeňme, že kouřové, zvukové a světelné efekty způsobené zábavní pyrotechnikou jsou velmi nepříjemné a stresující pro domácí i volně žijící zvířata. Po oslavách Nového roku se plní útulky ztracenými zvířaty, která vyděsila právě zábavní pyrotechnika.

kpt. Mgr. Martina Buchtová

celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

V listech pro děti najdete k tomuto tématu kvíz.