Odpovědnost podruhé (kdy a za co?)

Navazuji na povídání v předchozím čísle (nutná znalost pojmů, zejména „škůdce“) o odpovědnosti nám svěřovaných ratolestí, dnes ovšem více z hlediska naší případné odpovědnosti. Jako příklad použijeme škodu způsobenou v době konání tábora na pronajaté táborové základně – například poškození stavebního dříví (srozumitelně jeho zkázu shořením). Stran odpovědnosti (právnicky řečeno deliktní způsobilosti) nezletilých za vzniklou újmu (zde majetkovou škodu) je třeba si osvěžit paměť předchozím článkem.

Z povahy naší činnosti vyplývá povinnost tzv. náležitého dohledu nad svěřenci – prostě dozor. Ten ovšem není všeobjímající a všezahrnující v podobě pionýrského pracovníka, který bdělým okem 25 hodin denně 8 dní v týdnu STŘEŽÍ. Dohled vykonávaný stále, nepřetržitě a bezprostředně není nutný, ovšem musí být přiměřený věku i rozumové vyspělosti a v neposlední řadě individuálním vlastnostem dětí (nebo jednotlivého dítěte, např. známého kladným vztahem k ignoraci autorit).

Nejčastějším provozovatelem naší bezprostřední „spolkové činnosti“ s nezletilými jsou pobočné spolky – právnické osoby které nesou odpovědnost za vlastní činnost. Jsou proto povinny zajistit náležitý dohled – tedy výběrem vhodných a způsobilých osob, a organizaci dohledu. Dojde-li k zanedbání ze strany některého z „dohlížitelů“ a v důsledku toho ke vzniku škody, odpovídá pobočný spolek (§ 2914 občanského zákoníku). Dodávám, že pobočný spolek má právo postihu nedbalého požadavkem na „zpětnou“ náhradu škody.

Jak tedy posoudit případ, kdy si nezletilý svěřenec založí nezávislý ohníček poblíž vyrovnaných trámů a prken, která čekají, aby se v patřičné době změnila ve srub? „Nezávislý“ ohníček je přemění v popel nebo v hromadu ohořelých zbytků.

Naší odpovědnosti nebude, pokud

a)    dítě není deliktně způsobilé a z naší strany nebyl zanedbán náležitý dohled. Škoda (újma) půjde zcela k tíži poškozeného.

b)    je nezletilec deliktně způsobilý nebo jsou jeho majetkové poměry ve značném nepoměru k poškozenému a z naší strany nebyl zanedbán náležitý dohled. Vše hradí nezletilý.

Pokud ovšem z naší strany došlo k zanedbání náležitého dohledu, bude dána naše odpovědnost (pobočného spolku), a to

a)    úplná, pokud nezletilý („škůdce“) není deliktně způsobilý.

b)   společná a nerozdílná, pokud nezletilý („škůdce“) je deliktně způsobilý.

Závěrem pro úplnost i poučení uvádím, jak Nejvyšší soud definoval náležitý dohled rodičů: „Náležitý dohled rodičů nad nezletilým neznamená jen bezprostřední zabránění či zákaz určitého škodlivého jednání, ale i celkový přístup rodičů k dosavadní výchově nezletilého a jejich výchovné působení k tomu, aby závadné jevy v jeho chování byly odstraněny.“

Michal Pokorný, advokát

právní zástupce Pionýra