Máte mezi sebou škůdce?

Po návštěvě vedoucího jedné PS jsem dospěl k závěru, že vás musím seznámit s velmi praktickou otázkou odpovědnosti za škodu (majetkovou újmu) způsobenou pobočným spolkem „celkově, a tak vůbec“. Smutný vedoucí přišel s tím, že při zimním táboře se mu podařilo poškodit vytápěcí těleso místnosti určené pro sušení oděvů a za opravu je požadováno cca 8000 Kč (+ DPH). Aby byla odpověď srozumitelná, je třeba správně chápat pojem fyzické osoby a právnické osoby.

Jak fyzické osoby, tak právnické osoby mají tzv. právní osobnost (§15/1 OZ) – tj. způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, tedy objektivní vlastnost. Tu nezaměňujte se svéprávností (§15/2 OZ), která je schopností nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem). Fyzickou osobou je člověk. Lidská právní osobnost vzniká narozením a končí smrtí (nebo prohlášením za mrtvého). Právnická osoba je naproti tomu teoretická konstrukce. Pro pochopení používám jednoduchý pokus: vezměte dva papíry a na jeden nakreslete sebe – jste fyzická osoba, nějaký obrázek asi vytvoříte. Vezměte druhý a zkuste nakreslit právnickou osobu. To se vám nepodaří. Proč? Protože živý člověk má hmotné vyjádření ve svém těle. Právnická osoba je tedy fikce – je to myšlenková konstrukce, která nemá hmotné vyjádření jako člověk, ale zákon (občanský zákoník) jí stejně jako člověku přiznává právní osobnost – tedy vlastnost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Na nevyřčenou otázku „proč?“ odpovídám, protože tak stanoví zákon a činí to proto, že je to praktické. Pro vznik právnických osob jsou předepsané procedury: vznikají většinou zápisem do nějakého veřejného rejstříku (je to okamžik podobný narození člověka) a zanikají výmazem z rejstříku (to je jako úmrtí).

Protože právnické osoby nemají hmotné vyjádření (nemají mj. ručičky ani nožičky), nemohou se podepsat. Na to mají tzv. statutární orgány – lidi, kteří mají hmotné vyjádření, včetně ručiček, aby se mohli za právnickou osobu podepsat, poslat e-mail, mluvit a právně jednat. To, co udělají statutární orgány jménem právnické osoby (jménem PS), je jednáním právnické osoby (jednání PS). Pokud tedy vedoucí PS podepíše nájemní smlouvy jménem PS, pak si předmět nájmu pronajala PS, a nikoliv její vedoucí (to musí vyplývat i z obsahu smlouvy). Právnickou osobu tedy statutární orgány zastupují a mohou být zastoupeny i jinými osobami na základě plné moci (podepsané statutárním orgánem) nebo na základě vztahu k právnické osobě, pokud je to s jejich funkcí nebo pracovním místem obvykle spojeno (např. skladník podepisuje dodací list a zastupuje právnickou osobu při převzetí zboží, oddílový vedoucí nakupuje jménem PS, pověřen vedoucím, vybavení na tábor – zastupuje PS při nákupu).

Ovšem právnická osoba, stejně jako fyzická, může jednat protiprávně. Právnickou osobu (§167 OZ) totiž zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů (v zájmu právnické osoby) dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě. Jinými slovy, pokud např. statutární orgán při činnosti ve prospěch PS způsobí škodu, nese odpovědnost PS. V našem případě, pokud vedoucí PS poškodil vytápěcí těleso v místnosti určené pro sušení oděvů a způsobil škodu 8000 Kč (+ DPH), pak škůdcem – odpovědným je PS, která bude muset zaplatit vzniklou škodu (majetkovou újmu). Fakticky tak PS ubude majetek ve výši 9680 Kč, tedy vznikne jí také majetková újma (škoda). Podle § 159 odst. 1 OZ kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se tím, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péčí řádného hospodáře). Pokud tak nečiní (a hrabe se ve vytápěcím tělese, s nímž nemá zkušenosti, a způsobí tak škodu), pak odpovídá zastupované právnické osobě (PS) za škodu, kterou jí způsobil tím, že musela hradit škodu, kterou on sám jménem zastupované právnické osoby napáchal.

Zjednodušeně řečeno: 1) vedoucí PS poškodil topení, oprava stála 9680. Kč 2) PS zaplatila poškozenému 9680 Kč. 3) Tím vznikla PS škoda 9680 Kč. 4) Zavinil to nešťastný vedoucí PS. 5) Vedoucí PS je povinen vše nahradit své PS 9680 Kč. 6) Způsobil jí totiž úbytek na majetku (škodu) 9680 Kč, tím že po jeho pochybení uhradila škodu, kterou jménem PS napáchal. Takže pozor.

Pokračování příště.

Michal Pokorný, advokát, právní zástupce Pionýra