Co přinesly kulaté stoly?

Sobotní odpoledne a večer XI. VZP patřil obsahové části jednání, kdy se delegáti zapojili do debat u dvanácti kulatých stolů v oblastech Životaschopný oddíl, Motivace a oceňování, Komunikace a propagace, Pionýrské skupiny s nepravidelnou činností. Jejich výstupy byly v neděli představeny na zasedání a bude se s nimi dále pracovat na všech úrovních – v pionýrských oddílech a skupinách, v krajských organizacích i celém spolku. Pojďme si je blíže představit.

ŽIVOTASCHOPNÝ ODDÍL

•    Podněcovat, iniciovat a vytvářet podmínky pro setkávání a celoživotní vzdělávání dospělých.

•    Do vzdělávání zařazovat prostřednictvím praktických aktivit výchovné programy.

•    Srozumitelně a lidsky naformulovat pro vedoucí a instruktory postupné výchovné a vzdělávací cíle v různých oblastech (spolupráce, samostatnost, tábornické dovednosti apod.) vhodné pro děti dle věkových kategorií či zkušeností.

•    Revize odborek a výměna dobrých zkušeností tak, aby vytvářely příležitosti k poznání různých činností, podpořily děti v rozvoji jejich zájmů a přispěly k dělbě práce při zajištění oddílové činnosti.

•    Vytvořit sadu podkladů pro začínajícího oddílového vedoucího a soustředit na webu všechny potřebné formuláře pro oddílové vedoucí na jedno snadno dohledatelné místo.

•    Podporovat republikové akce typu RESET, Fazole, …

•    Dopracovat databázi a mobiliář pro hru UZNADO.

•    Podpořit materiálně i finančně fungující soutěže a akce typu Pionýrský Sedmikvítek, Ledová města, …

•    Pospojovat / sesíťovat funkční soutěže se stejným zaměřením (typu uzlařská soutěž, ringo) z jednotlivých KOP. Zkusit řešit republikovou úroveň a zřídit štáby.

•    Zjistit přes předsedy KOP z PS a následně KOP zájem o „oživení“ Pionýrské stezky.

MOTIVACE A OCEŇOVÁNÍ

•    Zprostředkovávat a umožňovat setkávání pionýrských pracovníků všech věkových kategorií v rámci KOP.

•    V rámci vzdělávání nabízet akce i těm dobrovolníkům, kteří již mají splněnou kvalifikaci.

•    Na úrovni pionýrských skupin zdůrazňovat potřebu týmové spolupráce a dělby práce.

•    Organizovat akce pro 14 plus, které pořádají kompetentní organizátoři (mají s podobnými akcemi kladnou zkušenost).

•    Nabízet těm, kteří chtějí s touto věkovou kategorií pracovat, „inspirační pobyty“ u skupin, kde práce s kategorií 14 plus dobře funguje.

•    Organizovat akce pro 14 plus na krajské úrovni cca 2x ročně.

•    Provést revizi směrnice o vyznamenání v Pionýru a upravit ji do moderní podoby.

•    Rozšířit nabídku E-mošky přístupnou pouze vedoucím PS a vybraným funkcionářům o samostatnou kategorii VIP předmětů pro ocenění a odměňování dobrovolníků, starostů, sponzorů apod.

•    Zavést evidenci vyznamenání v RISPu.

•    Klást důraz na funkčnost odměn a ocenění (praktické dárky).

KOMUNIKACE A PROPAGACE

•    Pionýr bude mít jasně a výstižně formulované motto a poslání.

•    Veřejnost bude mít díky otevřeným akcím nebo sociálním sítím větší povědomí o Pionýru.

•    Navázat stálou a kvalitní spolupráci s médii.

•    Vytvořit jednotnou vizuální identitu Pionýra.

•    Sjednotit grafiku používaných propagačních materiálů Pionýra.

•    Bude existovat web, který bude shromažďovat všechny propagační prvky na jednom místě.

•    Mít možnost používání sdíleného grafického nástroje, ve kterém budou k dispozici pionýrské šablony.

•    Podpořit tvorbu a udržování prezentace pobočných spolků na webu.

•    Relevantní informace se dostanou k určeným adresátům.

•    Vyvinout mobilní pionýrskou aplikaci, která bude sloužit k vnitřní komunikaci ve spolku.

PS S NEPRAVIDELNOU ČINNOSTÍ / TÁBOROVÉ PS

•    Stále a důrazně prezentovat řešení této problematiky s tím, že cílem:

•     nemá být rušení PS (jejich likvidace),

•     má být návrat PS k běžné činnosti a narovnání pravidel vůči požadavkům pro čerpání dotací, zejména např. z MŠMT.

•    V součinnosti s garanty PVC vyhodnotit využívání a přínos kvalifikace „táborový pracovník“.

•    Kontaktovat z úrovně KOP zástupce tzv. táborových PS ohledně přijatých změn Stanov Pionýra (rozhodně k tomu využít období evidence 2023).

•    Zpracovat pro KOP metodiku pravidel přechodu do a z kategorie táborových PS na PC a zpět. (Dokument před schválením ČRP diskutovat se zástupci KOP.)

•    Připravit dotační program pro podporu návratu k pravidelné činnosti (možný vzor lze vidět v programu PROČ „Záchranný kruh“ z letošního roku) a opakovaně ho vyhlašovat – jako motivační.

•    Kategorizaci PS (zelená, oranžová, červená) zpracovává KOP jednou ročně při registraci a dodá jí na Pionýra k celkovému zhodnocení a další analýze.

•    Na úrovni Pionýra (VV ČRP) provádět pravidelné (roční) zpracování dodaných podkladů z KOP a jejich analýzu.

•    Během nejbližšího období zajistit organizačně-správní proměnu táborové PS v nově zřízené kategorii PC (dle nově přijatých bodů ve Stanovách Pionýra).

•    Kategorii „táborových PS“ ukotvit dalších (navazujících) dokumentech Pionýra (směrnicích apod.), které bude potřeba v tomto směru novelizovat.

•    Definovat, co je „pravidelná činnost“.

•    Pionýr prostřednictvím ÚP, KOP poskytne PS, která má zájem o rozjetí pravidelné činnosti maximální možnou podporu (finanční, metodickou…).

•    Cílem není rušení PS a likvidace členů, ale návrat PS k běžné činnosti a narovnání pravidel vůči požadavkům MŠMT (případně krajským úřadům).

•  O tématu je třeba neustále mluvit hlavně v rámci KOP (ale i na dalších úrovních Pionýra).