Mapy

Synův kamarád se u nás stavil při návratu z airsoftové akce. Chlapec v reakci na otázku „Jak bylo?“ vytáhl z kapsy uniformy mapu se zákresy a značkami, na které mi ukazoval, kdo na koho kudy a kterým směrem útočil. Mapa byla kopií zhotovenou na kopírce. Na otázku, kdo to pořádá, odpověděl, že nějaká firma na pronajatém pozemku a že se platí zápisné (vlastně vstupné), ve němž jsou zahrnuty mj. i mapy. Takže klasická komerční akce. Mladíkovi jsem řekl, že pořadatel je asi v konfliktu s autorským zákonem. I mapy jsou totiž autorským dílem a pořadatel se vystavuje nebezpečí právního útoku, placení za neoprávněné použití díla (dvojnásobek obvyklé sazby) a někdy i trestnímu postihu.

Zákon označuje výslovně mapy za autorské dílo (tzv. kartografické) a vztahuje se na mapy, atlasy, glóbusy, ale i na mapy digitální (datové). Dílo (mapu nebo glóbus 😊) či jeho část lze užít pouze se souhlasem autora, nebo vykonavatele práv. Bez něj není možné dílo rozmnožovat, rozšiřovat apod. Určitě jste někdy pořádali ve volné přírodě pro naše svěřence hru s mapu nebo orientační běh. Pokud jste vybavili účastníky fotokopiemi mapy, zasáhli jste do autorského práva autora a nositele tzv. majetkových práv. Libovolné nakládání s dílem je podmíněno souhlasem (tzv. licencí). Příkladem může být vložení výřezu z mapy (obrázek) na webovou stránku stejně jako pořízení kopie. Udělení licence je majetkovým právem, které se uděluje ke konkrétním způsobům užití (třeba pořízení rozmnoženiny) licenční smlouvou a může to být i bezplatně. Jak tedy nakládat s mapami? Podle názoru teoretiků (zatím není ani jedno soudní rozhodnutí) to bez licenční smlouvy nejde. Bude asi nejjednodušší pořídit mapy kupované, nebo mohou kreativci pořídit mapu vlastnoručně kreslenou, čímž vytvoří své dílo kartografické 😊 – nikoliv však okopírováním mapy existující, protože to by bylo rozmnožování na roveň fotokopii. Existuje možnost využít mapy v režimu doložky „creative commons“ – označena dvěma písmeny c v kroužku, které jsou za splnění určitých podmínek z autorskoprávní ochrany uvolněny (je třeba dohledat přesné podmínky!). Pokud se jedná o mapy neexistujících zemí, pak se nejedná o dílo kartografické, ale o dílo výtvarné, ovšem má stejný režim. Takže přátelé, s mapami opatrně.

Michal Pokorný, advokát
právní zástupce Pionýra