OSA (autorskoprávní souměrnosti práv a povinností)

Pionýr uzavřel novou smlouvu s kolektivním správcem autorských práv – tzv. OSA, což je ve skutečnosti také spolek – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.

Smlouva je pro Pionýr a všechny jeho pobočné spolky výhodná v tom, že usnadňuje dodržování povinností plynoucích z autorského zákona a umožňuje předcházet mnoha nepříjemnostem při užívání hudebních děl (skladby nebo písničky) při živých vystoupení (soutěže apod.) pro veřejnost, tedy předem neurčené (byť třeba omezené kapacitou sálu) množství osob co do četnosti a identity (nikoliv tedy v soukromí).

Připomeňme, že každý autor má výsostné právo nakládat s „výtvory své duševní činnosti“ (autorskými díly – např. hudebními). To zahrnuje jednak práva osobnostní (třeba právo autora na uvedení jeho autorství), jednak práva majetková – povolovat jejich užití a právo na odměnu za použití (např. vysílání rozhlasem).

Tak jak je užívání hudebních děl stále snažší (nejenom jejich živým prováděním, ale vysíláním v TV, rozhlasem, na internetu a sdílením na různých platformách), je fyzicky neuskutečnitelné, aby každý provozovatel jednal s každým autorem, či pořadatel diskoték zajišťoval souhlasy jednotlivých nositelů práv (autorů). Aby bylo možné dostát zákonu, umožnit šíření hudební produkce na straně jedné a zajistit odměnu autorů na straně druhé, vznikla potřeba kolektivní správy – takového prostředníka mezi autory a uživateli jejich děl. Kolektivní správce potřebné obstará. Ohledně děl hudebních je to v ČR právě tzv. OSA.

V běžném provozu (nevztahuje se na Pionýr) musí – velmi zjednodušeně řečeno – pořadatel veřejné produkce předem OSA nahlásit, jaká díla, kde a na jaké akci bude provozovat a na základě toho obdrží od OSA smlouvu a pak i účet (fakturu). Předpokládejme, že zaplatí a pak OSA obstará, aby se odměny dostaly k jednotlivým autorům (ať již přímo od OSA nebo nepřímo přes jejich národní zástupce u cizozemců).

Pokud pořadatel tomuto požadavku nedostojí, pak docela riskuje. V prvé řadě mu může být doměřen honorář, na druhém místě sankční poplatek. A pokud by se jednalo o zvlášť závažný zásah do práv autorských (např. nedovolené rozmnoženiny nahrávek apod.), pak to může skončit až trestním postihem.

A proč je pro nás smlouva s OSA výhodná? Je to totiž rámcová (spolek zastřešující) smlouva, kdy Pionýr, z. s., sice hradí vypočítaný poplatek na celý rok, ovšem v poplatku jsou zahrnuty honoráře je významného počtu veřejných, tzv. živých, nekomerčních (bez vstupného) produkcí, pořádaných pobočnými spolky.

Aby pobočným spolkům vzniklo řádné právo pořádat veřejnou produkci, musí před jejím konáním (podrobně je to na našich stránkách) nahlásit konání akce a společně s tím, což je z dále uvedeného důvodu významné, dodat seznam užitých děl (tzv. playlist). Playlisty slouží k tomu, aby honoráře došly těm, kterým náleží (jejichž díla byla užita). Pionýr musí playlisty v pravidelných intervalech zasílat OSA. Suma sumárum: kdo to nenahlásí a přijde na něj kontrolor OSA (a těch je hodně), spláče nad výdělkem, protože poplatky půjdou za ním, sankční poplatky půjdou za ním a celé to bude děsně velká nepříjemnost.

Tam, kde pořadatel (pobočný spolek) vybírá vstupné (OSA nazývá komerční produkce), jako např. plesy, taneční zábavy, koncerty apod., pod naši smlouvu nespadá. Komerční produkce musí každý pořádající pobočný spolek hlásit OSA samostatně (viz www.osa.cz) jako doposud. Pro úplnost: Pionýr, z. s., musel takto samostatně vypořádat koncert Děti dětem, kde se vstupné vybíralo.

Michal Pokorný, advokát,

právní zástupce Pionýra