Nezapomeňte na úpravu jednacího řádu

Delegáti X. VZP odhlasovali jednu zásadní změnu ve stanovách (část XIII. Společná ustanovení – část B. Pro orgány spolku a pobočných spolků, odst. 3.c) vytvářející možnost jednat za pomoci technických prostředků. Pojďme se u této změny zastavit a trochu si ji vysvětlit.

Přesné znění aktuálně upraveného odstavce ve Stanovách Pionýra je: „Mohou v případě potřeby rozhodovat per rollam (mimo zasedání), nebo jednat a rozhodovat distančně, s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku. Podrobnosti mohou stanovit příslušné jednací řády, zásady dle bodů a) a b) však musí být dodrženy.“ Pojem technické zařízení je obecně známější jako videokonference. Má se za to, že jde o způsob dálkové přímé komunikace mezi dvěma a více účastníky, který umožňuje současný přenos obrazu, zvuku a dat na libovolnou vzdálenost, probíhající současně v reálném čase.

Vzhledem k tomu, že z usnesení X. VZP plyne povinnost upravit během roku 2022 jednací řády na úrovni Pionýra, KOP i PS tak, aby bylo možné využít pro jednání orgánů Pionýra i technické prostředky přenášející obraz i zvuk, je na místě tuhle záležitost průběžně připomínat.

Možnost rozhodovat per rollam (mimo zasedání) už na řadě míst, soudím zejména na úrovni KOP, nějak ošetřena je, často nějakou formou korespondenčního hlasování. Pokud však není, je nyní vhodná situace v příslušných jednacích řádech popsat i toto praktické ustanovení.

Základní návod, jak prakticky promítnout novelu Stanov Pionýra do našich jednacích řádů, přineslo lednové číslo věstníku „Tu-Ňáká informace“. Jsou v něm vysvětleny základní postupy, na co dát pozor atd. Na závěr přidám sdělení, že se připravuje metodický podklad – vzorový jednací řád, který by měl být k dispozici během jara.

Martin