Změna ve stanovách u vedoucího skupiny

aneb prý to mají na doživotí?

„Zaručená“ zpráva – vedoucí pionýrské skupiny už se nevolí. Už je to nafurt. Je to ale pravda?!? Jde skutečně o tak dramatický zásah do stanov? Jedno je nesporné: na výročním zasedání se o délce funkčního období vedoucích PS mluvilo dost. Ale o jejich povinnosti vykonávat svoji funkci doživotně se nerozhodlo. Pojďme si proto připomenout některé skutečnosti a díky tomu oddělit zrno od plev. Zjednodušit výklad změn stanov na tuto jedinou větu je totiž zavádějící.

 Pravdou je, že kdo pozorně přečetl nové Stanovy Pionýra, tak tuto novinku nemohl přehlédnout. Jejím přijetím vyšli delegáti VZP (významná většina hlasovala pro) vstříc požadavkům, které přišly obsahové komisi od nejedné pionýrské skupiny. Ty usilovaly o to, aby byla vytvořena možnost stanovit délku funkčního období vedoucího PS dle skutečných možností pionýrských skupin.

Nové znění ustanovení proto nic neříká o povinnosti vykonávat funkci „doživotně“, ale nabízí ji jako možnost, které – při zvážení situace na PS – lze využít. Vedle toho se nic nemění na povinnostech každoročně „skládat účty“ – a situaci na pionýrské skupině posuzovat na jednání rady PS. Vyžaduje to nejenom zákon, ale i zdravý rozum.

Občanský zákoník uvádí, že nejméně jednou ročně se má sejít členská schůze, na které se každý člen může dotázat na věci (a také získat odpovědi), které se projednávají. Pro pionýrskou skupinu z našich stanov plyne, že nejméně jednou do roka se svolává jednání rady pionýrské skupiny. Úkolem rady je hodnotit a plánovat činnost pionýrské skupiny a také hodnotit působení vedoucího pionýrské skupiny, dalších členů vedení apod. Na každém jednání rady (tedy každoročně!) může být zvolen i nový vedoucí PS (byť by ten stávající byl zvolen na dobu neurčitou).

Nové stanovy nijak neomezují svrchované právo rady PS stanovit časový rámec pro výkon funkcí na PS, tj. i pro vedoucího PS. Nu, a pokud rada zvolí vedoucího PS bez jakéhokoli ustanovení o délce volebního období, pak je vedoucím, dokud výkon jeho funkce nezanikne (odvoláním, odstoupením či úmrtím…), tj. nastálo.

I na VZP – podobně jako při představování zvažovaných změn stanov na jaře 2016 – zazněly v diskuzi názory, že nejde o zdravé opatření a že to nepřispěje obměně funkcionářů. To je jistě pravda, ale ať chceme či nechceme, musíme si připustit, že výchova nových funkcionářů a tím spíše opravdové zapojení mladých lidí do rozhodovacího procesu je veliká výzva, a to především pro vedoucího PS. On je tou klíčovou figurou, která má zajistit, aby si na radě přišli instruktoři opravdu užiteční, dát jim příležitost pro vyjádření, pocit, že něco mohli ovlivnit, že jejich hlas má váhu a že rozhodovali o něčem, čemu opravdu rozumí. Na to má časová podmíněnost výkonu funkce spíše jen okrajový vliv.

Záležitosti se ještě orgány Pionýra budou jistě věnovat a s nimi i Mozaika Pionýra. Nyní aktuálně platí, že všichni vedoucí PS mají svůj mandát nastavený dle toho, jak byli konkrétně voleni na radách PS, a výroční zasedání Pionýra nerozhodlo, že už jsou neodvolatelní, ani že musí být nyní všichni zvoleni nastálo. V budoucnu je poté nutné uvážlivě rozhodnout o konkrétním řešení pro každou jednotlivou pionýrskou skupinu, dle jejích možností a situace. Nové stanovy zde nepřicházejí s žádným závazným pokynem. Naopak – jako je tomu i v mnoha dalších oblastech pionýrského života – ponechávají a dokonce rozšiřují možnost volby.

Martin