Výchova zájmovou činností

Je-li nějaká činnost pro děti zajímavá, obvykle se jí rády věnují. Taková činnost je přitahuje a díky tomu si po dlouhou dobu udrží jejich zájem. Pozorovat to můžeme kupříkladu u kroužků nebo sportovních klubů, ve kterých děti rozvíjí svůj zájem dlouhodobě a zpravidla i do značné hloubky. Jakým způsobem můžeme zájmy dětí rozvíjet v pionýrských oddílech?

Zájmové oddíly?
Asi polovina oddílů v Pionýru se věnuje určitému typu činnosti. Jejich zaměření se podřizuje konkrétním zájmům dětí. Zájmům o to získat konkrétní znalosti a dovednosti pro zvládání některých činností (například vaření nebo fotografování). Skoro by se dalo říci, že podobně, jako je tomu třeba u kroužků. Na druhou stranu kroužky slouží k tomu, aby se děti něco naučily zcela primárně, a tak když dítě získá potřebné znalosti a dovednosti, pak takový kroužek zpravidla opouští. Oddíl na rozdíl od kroužku je místem setkávání dětí, kde se děti učí žít ve společnosti. Oddíl by proto měl dětem poskytnout i dostatek příležitostí k uplatnění a rozvoji jejich odbornosti. Rozumíme tím, že když se dítě něčemu naučí, má o to větší potřebu to v oddíle uplatnit a rozhodně jej neopouštět. Právě proto vnímáme ve spolcích rozdíl mezi zájmovým a neformálním vzděláváním.

Program Pionýra:
Klademe důraz na všestranný rozvoj, a to i v zájmově zaměřené činnosti.
Tvoříme a využíváme výchovné programy s jasně definovanými cíli.

Zájmy ve všestranných oddílech
Přibližně stejný počet oddílů je všestranně zaměřených. Ty se na první pohled zájmům nevěnují. To ale není dost dobře možné. Už proto, že naprostá většina činnosti spadá do některé z oblastí, jako je sport, kultura, technika apod. Oddíly všestranné se systematicky věnují těmto oblastem tak, aby pokud možno pokrývaly celé spektrum činnosti a vytvářely tak prostor ke všestrannému rozvoji. Pro mladší děti je všestranný program ochutnávkou a zkoušením různých aktivit, pro starší pak ujasňováním toho, čemu by se mohly věnovat.

Dělba práce
U starších dětí se zájmy projevují jinak. Zpravidla se objeví jedinci, kteří systematicky začnou vyhledávat určitý typ aktivit, někdo rád sportuje, někdo rád pracuje s nářadím, jinému jdou různé výtvarné činnosti. Výhodou oddílů je možnost takové zájmy využít pro rozvoj své činnosti. Když dělá jeden to a druhý tohle, pak si mohou vzájemně poskytovat výsledky své práce. Každý si pak najde svoji parketu v oddílu, věc, o kterou se stará. Takové uspořádání vytváří dost pádných důvodů ke spolupráci. Vracíme se tak trochu k povídání o týmové spolupráci, ve kterém se popisuje, jak je dělba práce důležitá pro odbourání nežádoucí konkurence.

Jak zájmy podpořit?
Dříve v Pionýru existoval poměrně rozsáhlý systém odznaků odborností, který pomáhal naplňovat cíle zájmového vzdělávání. Vedoucí oddílu či jiný odborník s dítětem prošel podmínky pro získání odznaku, naplánoval, jak se budou naplňovat, a po čase i rozhodl o udělení odznaku odbornosti. Dnes můžeme přemýšlet o tom, které odbornosti jsou ještě smysluplné, jestli o udělení nemohou rozhodovat i děti, ale podstata zůstává zachována. Děti díky odbornostem rozvíjí své individuální schopnosti, učí se, jak se něco naučit, plánují svůj osobní rozvoj a díky svým zájmům a motivaci na něm samy pracují.

Dnes už postarší systém odznaků odbornosti přišel jako námět na pořad jednání pracovní sekce České rady Pionýra přibližně v letech 2002 – 2003. Seznámit se s ním můžete v servisu Pionýra:
Ke stažení/K náplni činnosti/Rozpracované a nedokončené náměty.

Plánování
Podobně jako se díky zájmům vytvářejí osobní plány rozvoje člena, jsou na místě i plány rozvoje oddílové činnosti. Nemáme tím ale na mysli jen soupis aktivit, které oddíl připravuje. Jde nám o výchovné plány – čemu chceme děti naučit. Jako vodítko k jejich stanovení a ujasnění nám může sloužit přehled klíčových kompetencí, který najdete třeba v každém šanonu našich výchovných programů (velký A3 list v šanonech výchovných programů.). Z výchovného hlediska zde zájmy mohou působit jako katalyzátor působení, nejsou ale pro oddíl až zase tak podstatné. Dokonce můžeme s trochou nadsázky říct, že konkrétní výběr zájmové činnosti můžeme nechat na dětech. Daleko důležitější jsou věci (dnes nazývané kompetence), které se děti při činnosti naučí.

K čemu mohou sloužit zájmy v oddílu?
Pokud pohlížíme na oddílového vedoucího jako na manažera činnosti, pak určitě uvítá, když mu s některými činnostmi začnou pomáhat děti. Když někdo pořizuje fotografie z oddílové činnosti, vaří na výpravách, plánuje výlety, organizuje hry, pak se s naprostou samozřejmostí zapojuje do života oddílu. Z oddílu se stane praktická laboratoř a výcvikové prostředí. Pokud se při činnosti nezapomíná na rozvoj dalších sociálních dovedností a respekt mezi členy, pak umožňuje i rozvoj řady dalších kompetencí (dnes nazvaných „měkké “), které jsou nezbytné pro výkon řady povolání. Díky tomu dokáže oddíl nejen pomoci vybrat někomu odbornost, které se pak celý život věnuje. Může mu také dát spoustu dalších praktických dovedností.

Tom


Náměty k zamyšlení

 • Máte v oddíle instruktory, kteří se hodí nebo nehodí k organizování nějaké konkrétní činnosti – třeba sportu?
 • Jsou u vás v oddíle děti, které některé činnosti dělají raději? Dochází díky tomu k nějaké dělbě práce?
 • Dokážete zájem konkrétních dětí o některé z činností využít v oddílovém životě?
 • Umíte si představit, že byste některé z dětí pověřili výkonem některé z činností, kterou obstaráváte sami, nebo se jim věnují instruktoři?
 • Plánujete, jak některé šikovné děti využít pro udržitelnost a rozvoj oddílové činnosti?

Příklady měkkých kompetencí

 • Spolupráce
 • Samostatnost
 • Kreativita
 • Aktivní přístup
 • Vedení lidí…

Příklady klíčových kompetencí (pro starší pionýry 12–15 let)

 • Plánuje, organizuje a řídí vlastní rozvoj.
 • Samostatně třídí a využívá informace v tvůrčích a praktických činnostech.
 • Projevuje ochotu učit se nové věci.

Další kompetence jsou k dispozici na stránce: www.pionyr.cz/inspirace/kompetence