Vidím rokování veliké, jehož sláva hvězd se dotýká!

…aneb co se chystá na IX. výroční zasedání Pionýra

V době, kdy čtete tuto Mozaiku, už mají delegáti výročního zasedání materiály ve schránkách. Tím hlavním v obsahu jednání nadcházejícího výročního zasedání budou – stejně jako pokaždé – volby orgánů Pionýra a úpravy základních dokumentů. Samozřejmě ale budeme mluvit i o dalších věcech.
Pojďme se na této dvoustraně blíž podívat na to, o čem budou jednat delegáti IX. VZP.

Stanovy Pionýra

K 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník a přinesl zásadní proměnu do celé řady léta zaběhlých právních odvětví, mezi jinými též do problematiky občanských sdružení. Přes různé katastrofické předpovědi ovšem nenastal právní chaos, ani se nespustila lavina změn v novém předpisu. Nové právní prostředí tak získalo potřebný prostor a čas, aby se skutečně projevilo a „usadilo“.
Totéž je možné uvést o dění v Pionýru, který s přizpůsobením stanov neotálel a přistoupil k němu již v roce 2013. Mohl tak celé přechodné období využít k úpravám svých vnitřních předpisů a konkrétních procesů. Dramaticky proměněnému právnímu prostředí se tak mohl přizpůsobovat postupně. Výsledkem jsou navržené úpravy, které je možné z hlediska zásadnosti pro chod Pionýra považovat spíše za „ladění“ něčeho, co se ukázalo jako v podstatě funkční. To dokládá i skutečnost, že v průběhu téměř tří let nebyly zaznamenány významné kolize stanov s potřebami spolku. Tomu odpovídá i fakt, že návrhů na změny přišlo obsahové komisi jen maličko.
Základní přehled připravovaných změn byl prezentován na oblastních poradách v prvním čtvrtletí roku 2016. Některé dílčí návrhy byly probírány nejen v rámci obsahové komise, ale také například s předsedy KOP nebo s Kontrolní komisí Pionýra.

Proč jsou změny navrženy
Návrh úprav reaguje například na praktické problémy, které se vyskytly při vkládání informací o pobočných spolcích Pionýra do veřejných rejstříků.
Navržena jsou také řešení dílčích nedostatečností stávající úpravy, zlepšení srozumitelnosti textu. Pro příklad: Navržené změny umožní prakticky přenášet některé pravomoci mezi orgány pionýrské skupiny a také připouští možnost, že statutární orgány na úrovni pionýrských skupin a pionýrských center budou pracovat neomezeně dlouhou dobu bez obnovení funkčního období volbou.
A samozřejmě je také navrženo pár textových změn, jazykových úprav, vyjasnění názvosloví (sdružení / spolek) a podobně.

V čem úpravy spočívají039
I vzhledem k nutnosti nechat hlavní úpravy z roku 2013 v Pionýru déle zažít, jde tentokrát spíše o technickou novelu, která především zpřesňuje a upravuje některé dílčí postupy.
Například pasáž Organizační výstavba vypadá, jako by byla zcela přepracovaná, ve skutečnosti je jen na základě námětů a požadavků dodaných obsahové komisi upraveno řazení organizačních stupňů, takže vše je krapet „přeházené“ a jinak členěné, ale obsah se významně nemění.

Co se nepovedlo
Pokud zazněly nějaké výrazné výhrady, směřovaly k velkému rozsahu dokumentu. Ovšem požadavku na zkrácení se nedalo vyjít vstříc. Hlavním důvodem je potřeba popisu trojstupňového uspořádání (PS/KOP/Pionýr), když zákonný rámec platného Občanského zákoníku pracuje s dvěma stupni: hlavní a pobočný spolek.
Některé také nebyly obsahovou komisí přijaty. Jde jednak o dva návrhy, o kterých byla řeč už i v Mozaice, tedy zvýšení minimálního počtu členů PS a zvýšení minimálního počtu registrovaných oddílů na PS. Vzhledem k tomu, jaký zásah do života spolku by představovaly, je delegátům navržen soubor kroků, které zajistí jejich důkladné prodiskutování na všech úrovních Pionýra.
Do konečného návrhu se nedostaly i některé další návrhy, které jsou podrobněji popsány v důvodové zprávě.

Řád pro přípravu a jednání VZP

…sice nepatří k základním dokumentům, ale svým významem se jim dost blíží. Stanovuje pravidla pro celou přípravu i jednání našeho nejvyššího orgánu. Vyplývají z něj jasné postupy a harmonogram pro zpracování zásadních dokumentů Pionýra, dále upravuje všechny podstatné otázky samotného jednání – jako předkládání návrhů, hlasování, diskuze, zaznamenávání průběhu a podobně. Přispívá tak k tomu, aby zasedání probíhalo spořádaně, férově a bez průtahů a dospělo k výsledkům, které účastníci přijmou za závazné. Pionýrským skupinám (pobočným spolkům) slouží také jako záruka, že informace budou dostupné s dostatečným předstihem, a srozumitelně popisuje, jak se do přípravy i jednání zapojit.

dscf0852Co je navrhováno
Úpravy v naprosté většině směřují k jednodušší a operativnější organizaci jednání, mimo jiné například obsahují návrh umožnit využití elektronické komunikace při hlášení delegátů i při zasílání podkladů pro jednání, což by mohlo ušetřit čas i peníze.
Hlavní a zásadní změnou je přijetí nového volebního řádu a jeho zařazení jako standardní součásti jednacího řádu. Zde je dobré poukázat na to, že volební řád je předložen také samostatně – s platností pouze pro IX. VZP (o tom více dále). Volební řád, který je přímo součástí navrženého Řádu pro přípravu a jednání VZP, má velmi podobné znění. Odlišnosti jsou dány právě tím, že samostatný dokument je jednorázový, zatímco ten zahrnutý do řádu má platit i pro budoucí výroční zasedání.
Zajímavostí navrženého volebního řádu je oproti dosavadním zvyklostem odlišná práce s hlasy při volbě kandidátů do orgánů Pionýra. V praxi návrh umožňuje při výběru z více kandidátů dát hlas všem, kteří jsou pro voliče přijatelní, aby si kandidáti s obdobnou voličskou základnou hlasy nepřetahovali. Zvítězí pak ten, kdo je přijatelný pro nejširší okruh voličů.
Dále návrh obsahuje spíše drobné jazykové úpravy, upřesnění a doplnění – například rozšiřuje okruh osob, které se mohou VZP účastnit s hlasem poradním.

Volební řád

Volební řád IX. výročního zasedání Pionýra vychází z obdobného dokumentu, podle kterého probíhaly volby již na minulém výročním zasedání. Některé věci jsou ale v novém návrhu upravené, jde například o nový výše popsaný způsob práce s hlasy, který – pokud bude návrh přijat – bude platit už letos v listopadu, a dále o drobná upřesnění a vyjasnění textu, například v části věnované tajné a veřejné volbě a podobně.

Povídání o stanovách a řádu vychází z předložených důvodových zpráv. S jejich plným zněním, s návrhem volebního řádu, i se všemi ostatními dokumenty, se můžete seznámit na www.pionyr.cz/vzp.

Co dalšího se chystá?

Hodnocení
img_3675Každé výroční zasedání je také příležitostí ke zhodnocení toho, co se nám v uplynulém období dařilo a na čem je naopak nutné v budoucnu zapracovat. Konkrétně bude mít toto ohlédnutí za minulými třemi roky především dvě podoby. Budou předloženy zprávy o práci jednotlivých orgánů, ve kterých se delegáti dozvědí, co ze svých úkolů dokázaly naplnit. Kromě toho bude také vyhodnoceno usnesení VIII. výročního zasedání Pionýra. I když se s ním samozřejmě průběžně pracuje, tak to musí být opět náš nejvyšší orgán, který učiní finální odečet a posoudí, zda bylo uplynulé období úspěšné.

Něco pro radost
Nakonec nesmíme pominout, že i na formálním jednání, jakým Výroční zasedání Pionýra bezesporu je, by měl být prostor pro radost a poděkování za práci pro děti, kterou lidé v Pionýru odvádějí. A tak, jako pokaždé, bude v programu vyhrazena chvilka na předávání pionýrských ocenění a vyznamenání. A už teď můžeme prozradit, že mezi nimi nebude chybět ani to nejvyšší – Křišťálová vlaštovka. Ale kdo si ji z Pardubic odnese, to je překvapení.

redakce