Tenký led

S dnešním tématem seriálu o symbolice se dostáváme na tenký led – čili symbolicky hned v úvodu naznačuji, že jde o předmět ožehavý. Ne vždy se ovšem lidé shodují na důvodu oné ožehavosti. Nicméně téma extremistické symboliky – jedněmi vnímané jako delikátní, druhými jako sporné – nelze pominout.

 

Úvodem upozornění
Užívání extrémistických symbolů s sebou může nést až trestně-právní odpovědnost, jakkoli, na rozdíl např. od Německa či Polska u nás neexistuje žádný seznam zakázaných symbolů, jejichž užití by bylo automaticky trestné. Příkladem je z médií známý případ (r. 2009) našich vojáků, kteří si armádní stejnokroje iniciativně doplnili znaky brigády SS Dirlewanger, na základě čehož museli službu v armádě ukončit – pro někoho jde o oběti, pro jiného o důsledek nepřijatelného jednání… (Užívání tzv. komunistických symbolů je trestné v Maďarsku. Obecně pro to ve světě není vůle.)

Alespoň rámcové seznámení s těmito symboly pomáhá k rozeznávání jejich systematického užívání „z přesvědčení“ od snahy o originalitu nebo dokonce od pouhé recese.

Příklady
Extrémistická symbolika nezřídka slučuje (v seriálu dříve popsané) symbolické užívání čísel či barev do prvků charakteristických pro určité extrémistické skupiny. Jako ukázkový příklad lze uvést nápis,

který v sobě slučuje:
– symboliku barev: černá (odhodlání, smrt a nenávist ke všemu, co špiní čistou rasu), červená (pokrevní svazek, krev a oheň), bílá (čistotu bílé rasy) a
– symboliku čísel, kdy „88“ značí „HH“ (tj. Heil Hitler).

Je ironií, že anarchistické hnutí používá jako symbolickou barvu rovněž zejména černou, ovšem s odlišným vnímáním významu: černá anarchistická vlajka je v záměrném kontrastu s barevnými vlajkami většiny států. Značí odpor, protiklad bílé vlajky, která je symbolem vzdání se. Často bývá doplňována červenou, opět ovšem s odlišným významem. Červená/rudá barva se (i prostřednictvím anarchismu) dlouhodobě prolíná s myšlenkami socialistickými.

„Kauza svastika“
Svastika (rotující sluneční disk ve čtyřramenné variantě) je pradávný znak symbolizující slunce, tvoření a zánik vesmíru. Objevuje se ve všech kulturách na všech kontinentech – u starých Řeků, Germánů, Slovanů, v afrických či indiánských kulturách, u hinduistů, budhistů i v dalších dálnovýchodních kulturních skupinách (viz obrázek v záhlaví)
. Ještě počátkem 20. století byla celosvětově užívána jako symbol štěstí a úspěchu. Přes tzv. „völkisch“ hnutí si ji ovšem přivlastnila NSDAP a od té doby je vnímána už jen jako symbol nacismu a nadřazenosti bílé rasy. Stala se tak značkou/ikonou hrůzného hnutí a výrazně kontroverzním znakem.

Martin