Šťastnou ruku při nákupu dárků!

vadny stromek

30. listopadu jsem při nákupu v kutilském obchodním domě procházel kolem právě otevřeného stánku s vánočními stromky. Pan „stromečkář“, jak jsem si ho pro sebe pojmenoval, obsluhoval právě tatínka s asi desetiletým synkem. Vybírali, probírali, některé stromky vyjímali z řady, stromečkář s nimi potřásal, rovnal větvě, jmenoval odrůdy a uváděl ceny. Někdo by se nudil, já však sledoval se zájmem – to byl opravdový „obchod“.

 Zákazník vybíral z vystaveného zboží a prodavač vybírané kusy ukazoval ze všech stran, do výšky, do šířky, porovnával hustotu větví, průměr u paty stromu – aby si nakupující dvojice vybrala podle své nejlepší volby – bylo na nich vidět, jak si jej představují ve svém bytě, poměřují, zda nebude příliš vysoký či mohutný, nebo naopak příliš malý a poloplešatý či opelichaný. Volba byla provedena – stromečkář vybraný kus šoupl do balící roury, pilkou zarovnal, a protažením stromku rourou získal předmět ve tvaru obří šišky: stromek zabalil do zeleného, pružného pletiva. Obří šiška byla rozhodně lépe přenosná než rozvětvený strom. Tatínek zaplatil a se synem a stromkošiškou odešli. Pak přišla řada na mne – a já měl jasno – právě jsem viděl zářný příklad prodeje v maloobchodě – úplně učebnicový.

Popis koupě stromečku přesně odráží právní úpravu koupě v obchodě podle občanského zákoníku – § 2158–2174 (a z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele) a ta lze použít i pro nákup vánočního dárku.

Předně je třeba si věc dobře vybrat – tedy nejprve si stanovit požadavky a očekávání. Prodávající je povinen poskytnout radu a informace o zboží, zejména zda je vhodné k účelu, k jakému je určeno (to neplatí, pokud se jedná o zboží, jehož účelové určení je zřejmé – např. kulich).

Připouští-li to povaha kupované věci (například spotřební elektronika, ale nikoliv cihly), žádejme překontrolování nebo předvedení jejích funkcí. Prodávající totiž odpovídá za bezvadnost věci, zejména že v okamžiku převzetí má odpovídajícím množství, míru nebo hmotnost, dohodnuté nebo popisované vlastnosti, nebo ty, které jsme důvodně čekali (i na základě reklamy), že se věc hodí k obvyklému nebo deklarovanému účelu (například kniha by měla být obvykle určena ke čtení, a pokud k tomu způsobilá není – např. neobsahuje text – pak se zřejmě jedná o vadný výrobek nebo to není kniha), že věc odpovídá jakostí vzorku nebo předloze, podle které byla kupována, a že vyhovuje požadavkům právních předpisů. Převzetím koupené věci nabýváme vlastnictví. Při samoobslužném prodeji však až zaplacením kupní ceny a do té doby může kupující vrátit věc na původní místo.

Na naši žádost musí navíc prodejce vydat záruční list (nebo potvrzení) o rozsahu a době po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 Reklamace

Předně: Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Reklamovat nelze ani vady, pro které byla, s odpovídajícím upozorněním, věc zlevněna.

Reklamovat můžeme vadu, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí s tím, že projeví-li se vada výrobku v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené – zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má právo na bezplatné odstranění vady; pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti, a není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Právo na novou věc nebo výměnu součásti má kupující u odstranitelné vady, pokud nelze věc řádně užívat, nebo pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo pro větší počet vad. Navíc může i od smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní ani nežádá opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Stejná je situace, pokud prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo provést opravu v přiměřené době (aniž by nám to činilo obtíže).

 Jak na reklamaci?

Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy jsme reklamovali, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujeme (výměna, oprava apod.); potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V prodejně totiž musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace a o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů (nezapočítává se přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady). Vyřízení, včetně odstranění vady, musí být uskutečněno do 30 dnů, pokud se nedohodne delší lhůta (pozor na předtištěný text reklamačního protokolu). Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo odstoupit od smlouvy.

A co na závěr?

Přeji vám klidné a spokojené Vánoce, co nejméně dárků, které bude třeba reklamovat, méně dárků, které by vás mohly zranit (viz můj kamarád a rozbrušovačka – jejich seznámení skončilo na Štědrý den na chirurgii) a aby se mezi dárky objevil alespoň jeden, ke kterému se nenajde dárce ani původce. Dosvědčuji, že se to děje – mě se to jednou stalo – je to dárek obvykle zabalený jako všechny jiné, nijak nevybočuje z dárků předvídatelných a očekávatelných, ovšem obvykle je to věc, po které jste kdysi toužili a třeba na to už zapomněli. Je to něco, co přinese krásnou vzpomínku dávno zapomenutou, nebo okamžik přítomnosti někoho, kdo nám byl blízký. Říká se – alespoň to tvrdila moje babička – že každému se to jednou stane. Je to dárek kouzelný, asi od opravdového Ježíška (nebo třeba Předsedy Pionýra), který je hmotným vyjádřením kouzla Vánoc, důkazem toho, že nikdy nevíme, co nás čeká a že každý den může být krásný. Tak tohle přeji na závěr, a jako právník dodávám, že to není příslib a že za takové dárky neručím, ani za jejich funkčnost nebo nefunkčnost, ani za jejich bezpečnost nebo nebezpečnost.

Michal Pokorný

advokát, právní zástupce Pionýra

P. S. A pokud pod stromečkem nenajdete dárek, který jste si nadělili sami, pak není něco v pořádku.