Směrnice… – připomíná vyzkoušené

Na jedné oblastní poradě jsem poznamenal, že dokument obsahuje i souhrn zkušeností, které jsou známé, vyzkoušené a přesto opomíjené. Návazně zazněl dotaz, jestli bych mohl uvést nějaký příklad… Mohl jsem si vybrat z několika, nicméně zvolil jsem právě tento: Naše práce může být úspěšná a neopakovat (staré) chyby, budeme-li dodržovat známé, na školeních vysvětlované a přesto v praxi neužívané – zásady řízení.

V podstatě jakákoli práce, tím spíše výchovná, musí mít nějaké etapy a principy, které nejsou přímo návodem, ale vymezují základní rámce, na které se nevyplatí zapomenout. Platí, že řízení výchovné činnosti probíhá ve čtyřech nezbytných fázích: plánování, organizování, kontrola, hodnocení.

Plánování

  • Organizační jednotky zpracovávají plány hlavní činnosti alespoň na období jednoho roku a při stanovování cílů je nutné vycházet z potřeb dětí a mládeže z hlediska jejich zájmů, věkových a individuálních zvláštností, zkušeností, ale také z dlouhodobých vizí Pionýra a z hodnot a výchovných principů popsaných v Programu Pionýra.
  • Plánování umožňuje výběr vhodných metod a forem činnosti pro dosažení cílů s ohledem na rozmanitost aktivit a omezení rizik, plánovaná činnost je proto bezpečnější, přičemž stanovené cíle mají být dosažitelné, společensky přijatelné, vymezené v čase a konkrétní.
  • Výsledkem plánování je vytvoření ústní či psané dohody srozumitelné zúčastněným, včetně toho, že k její realizaci budou moci přispět.

Organizování

  • Organizování hlavní činnosti Pionýra nespočívá jen v přímém řízení aktivit vedoucím jednotky či akce, naopak má být rozloženo mezi více osob, a to s přiměřeným zapojením dětí a mládeže, aby byl vytvořen prostor pro seberealizaci zúčastněných.
  • Metody podpory tohoto zapojení jsou rozmanité a je nutné je volit vždy s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí i na charakter dané aktivity.

Kontrola

  • Kontrolou se rozumí průběžné vyhodnocování přípravy aktivit tak, aby směřovaly k dohodnutému cíli, případně se mohl stanovit cíl jiný, dosažitelnější. Kontrola následuje i po realizaci aktivity.
  • Má mnoho forem, více i méně formálních, vždy ale musí poskytovat informace o tom, zda aktivity probíhají tak, jak byly naplánovány a schváleny (např. v podobě POZ), a pokud ne, je základem pro nápravu.

Hodnocení

  • Zpětná vazba přináší informace o účinnosti výchovného procesu a úspěšnosti aktivit. Jejím prostřednictvím zjišťujeme, které činnosti je vhodné opakovat a co je nutné v budoucnu zlepšovat. Proto do hodnocení zapojujeme děti, mládež a další cílové skupiny (např. rodiče).
  • Hodnocení připravujeme tak, aby bylo pro účastníky srozumitelné a aby pro něj měli dostatek informací, probíhá jako dílčí (neformálně či formálně v rámci jednotlivých aktivit) i dlouhodobé.
  • Je východiskem pro plánování v dalším období.

Ze zvoleného příkladu je snad patrné, že směrnice skutečně není neživotným předpisem, ale rozumným shrnutím vyzkoušených a osvědčených věcí. Proto – čas od času do ní může nahlédnout i zkušený matador: opakování bývá matkou moudrosti.

Martin