Směrnice o hlavní činnosti

Směrnice je sama o sobě značně rozsáhlým materiálem a již několikrát jsme popisovali její jednotlivé roviny. Dnes se více zaměříme na organizátorskou rovinu. Přičemž platí, že i ona sama má několik vrstev… a u těch se právě zastavíme.
Ačkoli tím hlavním je v pionýru přímá výchovná práce s dětmi, všem vyšším orgánům – pobočným spolkům a Pionýru – musí být pochopitelně vlastní i organizátorská práce (promyšlené vedení).

Hlavní význam pionýrské skupiny
Klíčovým úkolem pionýrské skupiny je vytváření podmínek pro činnost oddílů, i proto platí, že tzv. jednooddílové skupiny to zpravidla mají složitější – neboť jsou na ně kladeny i vcelku nelehké úlohy správně-administrativní, a tak se omezuje čas na praktickou výchovnou práci. I z toho jednoznačně plyne výhodnost většího počtu oddílů na (jedné) pionýrské skupině.

Z předpisu nedvojsmyslně vyplývá, že organizování akcí, táborů je důležitou složkou práce na PS, ale rozhodující činitel je podpůrná – organizátorská a řídící práce ve prospěch hlavního cíle: pravidelné celoroční výchovné práce (v oddílech).

Praktické návody
Směrnice současně přináší i praktické návody, které usnadňují naplňování popisovaných úloh, patří mezi ně například vzory:

 • programového a organizačního zajištění akce či
 • plánu práce oddílu.

Kdo zpracované modely využije, usnadní si práci a nezapomene na nic podstatného, co je pro zabezpečení aktivit potřebné a co se osvědčilo dělat.

Pro někoho jde o „zbytečný“ papír, ale zkušenosti prokazují, že kdo se podobných vzorů přidržuje, má práci usnadněnou. A to je jejich smysl.

 

Úkoly orgánů pionýrské skupiny

Rada pionýrské skupiny

 • Stanovuje plán práce pionýrské skupiny s ohledem na potřeby členů a výchovných jednotek a následně ho vyhodnocuje. Při schvalování rozpočtu dbá zejména na potřebu zajištění hlavní činnosti spolku.
 • S ohledem na velikost pionýrské skupiny do vedení PS volí členy se zodpovědností za činnost oddílů, péči o pionýrské pracovníky a jejich rozvoj, za práci s neorganizovanými dětmi a mládeží a celoskupinové akce.

Vedení pionýrské skupiny (je-li ustaveno, není-li, úkoly zajišťují další orgány PS)

 • Rozhoduje o zřízení oddílů/klubů a schvaluje jejich plány práce, kontroluje a vyhodnocuje jejich činnost, zodpovídá za vytváření podmínek pro jejich činnost.
 • Zajišťuje prezentaci pionýrské skupiny směrem k veřejnosti.
 • Plánuje a vyhodnocuje personální zajištění činnosti a s tím související plány osobního rozvoje a zapojení jednotlivých členů do činnosti.
 • Stará se o odměňování (oceňování) činnosti dětských členů, dobrovolníků a dalších partnerů.
 • Při jmenování a odvolávání funkcionářů PS má na zřeteli zejména zájem dětských členů a zajištění kontinuity činnosti.

Vedoucí pionýrské skupiny

 • Organizuje činnost pionýrské skupiny, v součinnosti s vedením PS vyhledává možnosti jejího dalšího rozvoje, analyzuje možná rizika a předchází jim.
 • Koordinuje činnost výchovných jednotek.
 • Zabezpečuje podíl členů PS na rozhodování orgánů KOP a Pionýra, k tomu využívá zejména účast volených zástupců PS na jednáních orgánů KOP a Pionýra a ve spolupráci s nimi organizuje přenos informací uvnitř a vně PS a dbá na to, aby při jednáních vyšších orgánů byly zastupovány skutečné zájmy PS a jejích členů.
 • Zajišťuje vedení dokumentace PS a včasnou evidenci.
 • Zodpovídá za zajištění vhodného přístupu k členům orgánů PS ve věku do 18 let, a to zejména tak, aby podklady pro rozhodování orgánů byly pro tuto kategorii přístupné a srozumitelné.

Hospodář pionýrské skupiny

 • Vyhledává a zabezpečuje podporu pro hlavní činnost ze všech možných zdrojů.
 • Zajišťuje využívání majetku PS ku prospěchu hlavní činnosti.

Martin