Schránky plechové i datové

Petrova pionýrská skupina musela vyklidit po řadu let používanou klubovnu. Vlastník se rozhodl dům rekonstruovat a provozovat v něm restauraci. Skupina se přestěhovala, ale jaksi „se pozapomnělo“, že adresa klubovny je ve spolkovém rejstříku zapsána jako sídlo skupiny coby pobočného spolku. Po několika měsících šel Petr kolem bývalé klubovny – stavba byla v běhu a zvědavost mu nedala – vešel do domu, aby zjistil, co se již změnilo. V průjezdu byla stále poštovní schránka, kterou skupina léta používala – nyní již bez jmenovky. Vypadala smutně. Na schránce byl ovšem přilepen jakýsi formulář – po přečtení zjistil, že je to výzva z pošty, adresovaná jeho skupině, podle které ještě tři dny může vyzvednout na poště soudní zásilku. V Petrovi „hrklo“, utíkal domů pro razítko a s výzvou na poštu. Tam převzal předvolání k soudu, kde se dozvěděl, že skupina je žalována o 2 000 Kč jako nedoplatek za elektřinu s tím, že pokud se k soudu nedostaví, může být rozhodnuto rozsudkem pro zmeškání – tedy že by spor prohráli kontumačně a skupina by ještě musela zaplatit i poplatky za advokáta rozvodných závodů a soudní poplatek. Petr dohledal podklady, měl i fotografie elektroměru, k soudu zašel – tam vyšlo najevo, že se jednalo o administrativní omyl, a žaloba byla vzata zpět. Kdyby ovšem Petr náhodou kolem bývalé klubovny nešel, mohlo vše dopadnout úplně jinak.

Adresa zapsaná jako sídlo ve spolkovém rejstříku je velmi důležitá, mimo jiné právě pro přijímání soudních písemností. U občana je to snadné: je to adresa místa trvalého pobytu (každý občan si ale může nechat do systému zanést adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, není-li taková adresa evidována (§ 46b písm. a) OSŘ).

U právnických osob – tedy spolků a pobočných spolků – je to adresa sídla zapsaná v příslušném rejstříku nebo adresa zástupce pro doručování uvedená ve smlouvě, ve sporu z této smlouvy; má-li právnická osoba organizační složku (§ 46b písm e) OSŘ).

Co se stane, pokud se doručení nepodaří? Písemnost se uloží, obvykle na poště, a adresátu se zanechá písemná výzva, aby si ji vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. A tak by mohlo dojít ke zmeškání soudního jednání.

Osobní doporučení:
Velmi praktické (a úsporné) mi připadá využívání datových schránek (DS). Podle § 47 OSŘ je totiž možné využívat místo obvyklých poštovních „papírových“ zásilek doručování do DS (viz zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů). Prakticky se jedná o webovou aplikaci podobnou e-mailu, na které lze přijímat písemné zásilky (samozřejmě v datové podobě jako u e-mailu), ale navíc je i odesílat orgánům veřejné moci (ministerstva, úřady, obecní samospráva apod.) bezplatně. Výhoda je tedy jak peněžní (úspora), tak časová – datovou schránku lze obsluhovat z jakéhokoliv počítače – jediné, co potřebujete, je znát přístupové údaje. Datovou stránku (DS) vám zřídí na žádost v každém Czech pointu, opět bezplatně. Nemůžete si ovšem zvolit jméno – datová schránka dostane adresu, což je skupina písmen a čísel – s tím nic nenaděláte. Žádost je u spolků a pobočných spolků vyřízena během několika dnů, oprávněná osoba (vedoucí PS) dostane své přístupové jméno – jinou skupinu písmen a čísel – a prvé přístupové heslo. Po prvním vstupu do DS si nastavíte vlastní heslo a můžete udělat několik věcí, které považuji za užitečné: v první řadě můžete určit další oprávněnou osobu (vše se děje v aplikaci DS), ta pak poštou dostane přístupové údaje. Druhé užitečné opatření spočívá v tom, že můžete nastavit upozornění na došlou datovou zprávu e-mailem. Třetí užitečné opatření je upozornění na doručení datové zprávy prostřednictvím SMS. Podrobnosti najdete na www.mojedatovaschranka.cz.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra