RISP očima blondýny – vedoucí PS 1

Po probrání dokumentů se opět vracíme k úrovním (rolím) v RISPu. Po členovi, vedoucím klubu a oddílu nás čeká vedoucí pionýrské skupiny, jehož povinnosti a pravomoci jsou nejen z pohledu RISPu zase o kus větší než u dříve zmíněných. Vzhledem k jejich rozsahu se vedoucímu pionýrské skupiny budeme věnovat i příště.

Vedoucí pionýrské skupiny (1. část)

Vedoucí pionýrské skupiny pracuje kromě údajů o své osobě, stejně jako všechny předešlé úrovně, s údaji o členech v oddílech, o členech přímo na skupině, s oddíly jako celky a dalším, na starost má správu celé pionýrské skupiny. Tentokráte se zaměříme na práci s lidmi na skupině.

Vedoucí pionýrské skupiny se v rámci práce s lidmi stará v první řadě o editaci osob a jejich základních údajů, včetně vkládání kontaktních údajů, jejich správy a aktualizace, ve druhé řadě o přidělování aktivních práv konkrétním osobám v souladu se směrnicí o registraci a evidenci. Dále pak spravuje seznam funkcionářů PS a udržuje jej aktuální, stejně jako základní údaje o funkcionářích. V neposlední řadě pracuje s dalšími informacemi, jako je kvalifikace nebo dokumenty, spojené s konkrétní osobou.

Vedoucí pionýrské skupiny samozřejmě stejně jako vedoucí oddílu řeší nové členy pionýrské skupiny, kdy v případě přidání nových osob musí vygenerovat hlášení o evidenci nových členů stejně jako vedoucí oddílu. (Viz Mozaika prosinec 2015, str. 25.)

Jak na to?

Informace o PS a jejích členech opět spravujeme přes záložku Editace, kde po zobrazení možností editace, vybereme profil PS.

Pro práci s lidmi je důležité mít všechny osoby v RISPu vložené. Osoby vkládáme stejně jako v případě oddílu, rozdíl je pouze v tom, že u vkládané osoby vybíráme, do jaké jednotky bude patřit, konkrétní oddíl, klub (v případě vedoucích) nebo přímo na PS. Nedílnou součástí u osob je vkládání kontaktních údajů především u funkcionářů, ale obecně u všech nad 15 let a dále rozhodnutí, zdali se vkládané osoby stanou aktivními uživateli RISPu, opět se to týká osob nad 15 let.

 

funkcionari

Pokud chceme pracovat s funkcionáři, tak si v detailu PS klikneme v horní liště na záložku funkcionáři. Zde můžeme funkcionáře přidávat dle přidělené funkce, včetně data počátku a konce funkce viz obr. nebo odebírat (při odebírání je třeba mít na paměti, že můžeme odebrat pouze funkcionáře, kteří nemají funkci automaticky např. člen rady PS – tuto funkci mají automaticky všichni funkcionáři z podjednotek).

Další na co je třeba dát pozor je, že do seznamu funkcionářů můžeme vložit pouze osobu, která je již evidována na PS, nevkládáme zde novou osobu.

Z pohledu dalších informací, kam patří dokumenty a kvalifikace pracujeme opět především s funkcionáři PS. Pokud chceme přidávat kvalifikace, musíme zobrazit detail osoby, k níž chceme kvalifikaci přidat.

Po zobrazení detailu osoby vybereme v horní liště kvalifikace. Poté se pod horní lištou zobrazí další lišta, která se váže přímo ke kvalifikacím. Zde vybereme přidat a zobrazí se nám okno přidávané kvalifikace, kde z nabídnutého seznamu (viz obr.) vybereme typ kvalifikace a datum, kdy bylo kvalifikace dosaženo (k tomu je třeba mít dokument potvrzující kvalifikaci, tak abychom ji mohli prokázat). V závěru vkládání kvalifikace můžeme vepsat ještě poznámku. Po vyplnění dáme v okně vlevo nahoře uložit.

 

 

risp-obrazek

Ve stejné liště, tentokráte úplně vpravo můžeme přidat i dokument dokazující dosažení kvalifikace, postup je jinak shodný, jako při přidávání kvalifikace.

Co dál

Z pohledu osob má vedoucí pionýrské skupiny jako hlavní úkol udržovat seznam osob na PS aktuální, vytvářet hlášení o evidenci nových členů a doplňovat údaje – kontakty u osob starších 15 let, získané kvalifikace ad. Vedoucí PS současně může delegovat svá práva jinému členovi PS, který se tak o správu PS může starat za něj nebo ve spolupráci s ním.

Nejdůležitější povinností je však řešit registraci PS a správu seznamu oddílů a klubů, jejich zakládání a archivaci, o kterých si povíme příště.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale především námětů na zlepšení mne kontaktujte na vendy@pionyr.cz.

Vendy

 Nezapomeňte, že vedoucí PS může vkládat do RISPu i nečleny jako evidované osoby a dále s nimi pracovat – například je zahrnovat do exportovaných seznamů.