ŘEKNI NE!

ONLINE SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU A VYDÍRÁNÍ DĚTÍ

Informační technologie zažívají stálý a rychlý rozvoj – přinášejí nejenom zajímavou nabídku her, informací, ale také nebezpečí – nové druhy či jiné podoby společensky škodlivého jednání a problémů. Kyberprostor tak není jenom prostředím pro hru, zábavu a místem trávení volného času, ale má i svá značná rizika. Jako Pionýr to víme, a proto jsme to už promítli například do témat ke kampaním Opravdu dobrý tábor („Digitální detox“ a „Modré světlo“). Osvětu či zajímavé informace přinesly i dílny na Kamínkách. Jako těm, kdo pracují s dětmi, nám tahle problematika není lhostejná.

Pojďme ovšem hlouběji
Téma minulé Mozaiky „Bezpečnost“ nás tedy muselo zavést i do míst, kde se problémy s bezpečností v kybernetickém prostoru zabývají opravdu velmi vážně. Jedním z takovým míst je i Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR (NCOZ). O setkání s jejími představiteli a jejich podněty k péči o bezpečnost dětí se dočtete právě zde.

Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo jsou informační a komunikační technologie prostředkem k páchání trestné činnosti. To druhé téma je asi to, co vás zajímá především?“ Vysvětluje plk. Mgr. Jaroslav Ibehej. Přitakám a plk. Ibehej pokračuje: „My zase vítáme, pokud je zájem děti o trestněprávních problémech v této oblasti přiměřeně a vhodně poučit.“ A trpělivě osvětluje celou strukturu trestné činnosti na tomto úseku. Tiše žasnu nad rozsahem a souvislostmi, které nejsou na první pohled zřejmé.

„V posledních letech byl totiž v České republice zaznamenán strmý nárůst kybernetické kriminality, přičemž k největšímu meziročnímu nárůstu došlo v počtu mravnostně motivovaných trestných činů. Celorepublikovým problémem je stoupající počet kriminálních deliktů páchaných prostřednictvím sociálních sítí, což souvisí se životním stylem příslušné věkové skupiny mládeže a jejich přílišnou otevřeností, důvěřivostí a sdělováním informací neznámým osobám bez domýšlení důsledku, a vysokou mírou důvěřivosti v online prostředí, bez uvědomění si rizik, která jsou s tím spojena.“ Doplnil plk. Ibehej.

A co děti?
„To je citlivé téma,“ vstupuje do hovoru koordinátorka prevence NCOZ, kpt. PhDr. Růžena Randáková, Ph.D. a pokračuje:

„Online sexuální nátlak a vydírání je jedním z nových kriminálních jevů, které s sebou přináší digitální éra. Týká se nejen dospělých, ale i nezletilých dětí. Díky rozmachu technologií, rostoucímu přístupu k internetu i široké dostupnosti mobilních zařízení je páchání takové trestné činnosti čím dál snadnější. Terčem online útoků se přitom stávají oběti již od sedmi let věku. Ze statistik Europolu vyplývá, že významná většina dívek bývá vydírána v souvislosti s poskytováním sexuálně explicitních materiálů. Chlapci jsou naopak častěji vydíráni kvůli penězům. Dalším takovým trendem je, že pachatel po dítěti (oběti) požaduje, aby na fotkách/videích zachytilo i další děti, např. své sourozence nebo vrstevníky. V takových případech se tedy mohou stát obětmi i děti dodržující pravidla bezpečného používání internetu nebo mladší děti, které ještě internet nepoužívají.“

Až do setkání se zástupci Národní centrály proti organizovanému zločinu mě rozsáhlost útoků a manipulativního jednání internetových predátorů vůči dětským obětem ani nenapadla. Když si pak v souvislostech uvědomím až nekritickou důvěřivost dětí v on-line prostředí a navíc situaci, kdy pachatelé dokáží dítě i vylákat mimo prostředí internetu, člověka až mrazí. A to ještě není všechno.

Kpt. Randáková doplňuje postřehy z praxe: „Je třeba zdůraznit to, co si zejména děti, ale z našich zkušeností i dospělí včetně rodičů, málokdy uvědomují, tj. že výše zmiňované materiály s explicitním obsahem mohou oběť – dítě i vlivem veřejné povahy internetu či nemožnosti definitivního smazání obsahu sdíleného ve virtuálním prostředí poškodit nejen aktuálně, ale také až za řadu let v dospělosti! I proto je na místě pravidelně osvětově působit na co nejširší vrstvy populace, aby si lidé, zejména pak děti, uvědomili, že kyberprostor není jen zábava, prostředek komunikace či efektivně využitelná informační technologie, ale může představovat i rizika. Proto také oceňujeme snahu velké celorepublikově působící mládežnické organizace, jako je Pionýr, zařadit velmi aktuální téma bezpečného chování na internetu mezi své priority ve výchově a vzdělávání svých členů.“

Rady pro děti:
Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Oznam to!  
Rozhodně platí: Nic neplať a nestyď se to ohlásit na policii. Pokud ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdílet tvé fotky nebo video se sexuálním podtextem, když nepošleš peníze, postupuj následovně:
1. Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.
2. Vyhledej pomoc. Nejsi sám.
3. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
4. Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
5. Oznam to na policii!
#SayNO!

Na znepokojivý rychlý nárůst počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí zareagoval Evropský policejní úřad EUROPOL a připravil celoevropskou kampaň s názvem SAY NO! (ŘEKNI NE!). Kpt. Randáková pokračuje: „Tahle trestná činnost není v dostatečné míře oznamována – jednak proto, že se poškozené děti za pachateli předaný materiál stydí, nebo si ani neuvědomí, že jsou oběťmi trestného činu. V každém případě by se neměla podceňovat osobní a psychická daň, kterou oběti tohoto trestného činu zaplatí. Jsou známy případy, kdy se děti, jež se staly obětmi tohoto trestného činu, uchýlily k sebepoškozování, vykazovaly sebevražedné sklony, nebo spáchaly sebevraždu.“

Musím přiznat, že to dokáže člověku vyrazit dech! A jsem rád, že i my, věřím, přispějeme k větší osvětě, neboť nám nejsou lhostejné osudy a životy našich dětí.

„Připomínat dětem nebezpečí kyberprostoru, samozřejmě náležitým způsobem, je proto vždycky na místě. Podívejte se třeba na doporučované video.“ – konstatuje kpt. Randáková a na závěr apeluje na všechny bez rozdílu věku: „LIDÉ ONLINE NEMUSÍ BÝT TĚMI, ZA KTERÉ SE VYDÁVAJÍ! Proto dávejte vždy pozor, jaké soukromé informace v online prostředí sdílíte a s kým!“

Osvěta a opakování
Digitální éra, široká dostupnost mobilních zařízení – to jsou současné vymoženosti. Ale ony s sebou nesou i nové kriminální jevy nebo jejich podobu přetavenou do e-verze. Pro nás jako lidi, kteří s dětmi pracují, mají jejich důvěru a nezřídka jsou i jejich vrbami, kterým se svěřují, by proto mělo být samozřejmostí vnímat nebezpečí, jež se objevují. Vést děti k zodpovědnému jednání a v případě potřeby i podat pomocnou ruku. Ostatně péče o bezpečnost je naší věcí i v kyberprostoru.

Martin

Doporučené video Policie ČR: https://youtu.be/UKvnhqSOr4g