Pro vedoucí: Od indiánů přes vojáky k oddílům

Různé drobné značení používají lidé od nepaměti. Jedním z nejstarších doložených jsou „signa“, odznaky římských vojáků označujících hodnost, příslušnost k oddílu a případné vyznamenání. Různé značení přetrvalo v kultuře středověku nejvíce jako označení příslušnosti k panovníkovi, lennímu pánovi, cechu (odbornost) či církvi. Do armády se ve větší míře vrátilo až s nástupem uniforem současného typu. Tady se mimo jednotky a hodnosti objevuje potřeba odlišit odbornost vojáka.

Další značení, které používaly a stále používají „přírodní národy“, je často vyjádřením určité odbornosti či splnění nějaké zkoušky, ač nám jako odbornost v současném chápání nemusí připadat. Často se jedná o trofej (kousek uloveného živočicha) nebo symbolickou část nástroje potřebného k činnosti či kousek přírodniny z objeveného místa. Na tuto tradici v hnutí Woodcraft Indians navázal Ernest T. Seton. Vytvořil systém orlích per, kdy každé pero představovalo jednu prokázanou schopnost nebo vlastnost. Tyto důkazy byly složeny do čtyř kategorií a cílem woodcraftera bylo rozvíjet se v nich všech rovnoměrně.

Při vzniku skautingu byl systém důkazů Robertem Baden-Powellem také použit. Při svém použití vycházel z potřeb vojenského zvěda, zároveň byl ovlivněn i woodcraftem, a tudíž se ve skautingu uchoval důkaz „Tři orlí pera“. Jednotlivé důkazy odborností se postupně začaly používat ve všech skautských i dalších dětských organizacích. Skaut se vesměs vydal směrem co nejširší palety nabízených odborností, jejichž cílem je podpořit děti v zájmové činnosti. Boy Scouts of America jich v roce 1911, tedy rok po svém založení, měli 57. Dnes už více než 100. Woodcraft stále navazuje na své kořeny a jeho současná aktualizovaná „Orlí pera“ jsou stále rozdělena do čtyř kategorií a slouží jako základ pro motivaci ve všestranném vývoji.

Naše obnovené odborky jsou na rozdíl od svých výše uvedených sourozenců koncipovány jako možnost specializace v oblasti, která bude zpětně využitelná pro chod oddílu.

Radovan

K foto: zdroj: etsetoninstitute.org