PŘÍPRAVA TÁBORA

MŮŽE BÝT PRO NĚKOHO (PĚKNĚ NÁROČNÁ) CELOROČNÍ HRA

Září – říjen

 • Říct si, že chcete dělat tábor.
 • Vytipovat místo, oblast, druh tábora.
 • Vrátit se k hodnocení tábora: Jak vnímáme naplnění výchovných cílů, zdařilost organizace a propagace tábora nyní, s odstupem?
 • Začít stanovovat cíle, zaměření, zvažovat legendu.
 • Připravit harmonogram organizace a zabezpečení tábora.

Listopad

 • Rozhodnout o konání tábora.
 • Zajistit tábořiště, projednat pronájem s majitelem.
 • Určit hlavního vedoucího tábora a vybrat táborové pracovníky (vedoucí i případné provozní pracovníky).
 • Vymezit výchovné cíle, začít připravovat – v návaznosti na ně – program, legendu (celotáborovou hru).
 • Zaslat žádost o povolení k táboření na příslušný obecní úřad.
 • Předběžně jednat s hygienickou službou o povolení táboření.
 • Stanovit trasy putovních táborů a začít zajišťovat tábořiště pro putovní tábory.

Prosinec

 • Sepsat na základě předpokládaného programu požadavky na materiální vybavení a soupis táborového materiálu.
 • Sestavit rozpočet tábora (příjmy z poplatků účastníků a dotací, předpokládané výdaje, stanovení ceny tábora).

Leden

 • Rozdat přihlášky účastníkům.
 • Zahájit vzdělávání pracovníků tábora (doplnění kvalifikace apod.).
 • Pečlivě rozpracovat výchovné cíle do programových bloků.
 • Prezentovat tábor v rámci projektu Pionýra „Opravdu dobrý tábor“.

Únor

 • V případě náročnější táborové legendy začít připravovat kostýmy či další podrobnosti.
 • Zaslat žádosti zaměstnavatelům o uvolnění na tábor.
 • Předat rodičům formuláře žádostí o příspěvek pro zaměstnavatele (nejčastěji FKSP).
 • Obrátit se na možné sponzory (rodiče, přátele PS, firmy v okolí) se žádostí o sponzorské dary.
 • Zajistit konečné povolení místních (obecních) úřadů k táboření.
 • Uzavřít smlouvu nebo zajistit povolení od majitele pozemku.

Březen

 • Shromažďovat přihlášky od účastníků.
 • Projednat případnou koupi materiálu na stavbu tábora.
 • Připravit zdravotnickou dokumentaci vedení tábora.
 • Zajistit dopravu (na tábor a zpět).
 • Konkretizovat program LT (celotáborová hra, mokrá a suchá varianta).
 • Uskutečnit přípravnou schůzku pracovníků tábora a určit harmonogram dalších schůzek.
 • Zabezpečit materiální vybavení.
 • Příprava jídelního lístku, táborového řádu, režimu dne atd.

Duben

 • Zajistit přepravu materiálu na tábor.
 • Zaslat žádost HS.
 • Zajistit odběr potravin v místě konání tábora.
 • Vybrat poslední přihlášky od účastníků a provést celkovou evidenci.
 • Uzavřít dohody o výkonu funkce, případně o pracovní činnosti s táborovými pracovníky.

Květen

 • Odevzdat schvalovací list do kanceláře krajské organizace Pionýra tak, aby byl doručen do 31. 5. na Pionýr.
 • Konkretizovat spolupráci s institucemi v okolí tábora (místní úřady, zdravotní středisko – zajištění odborné péče dětského lékaře).
 • Zajistit aktuální proškolení všech účastníků a pracovníků o bezpečnosti, ochraně zdraví, hygieně.
 • Zajistit platné zdravotní průkazy.
 • Dokončit dlouhodobější vzdělávací kursy (HVDT, KOV, KIP, Minimum).
 • Provést kontrolu počtu dětí dosud přihlášených na LT, příp. zajistit další propagaci.
 • Rozeslat organizační pokyny účastníkům včetně seznamu požadovaného vybavení.
 • Provést kontrolu vybavenosti a připravenosti prostoru tábora, objektu (návštěva na místě).
 • Uspořádat informativní schůzku účastníků (pokud nejsou členy PS, oddílu) a jejich rodičů.
 • Uspořádat informativní schůzku rodičů.
 • Doplnit táborovou dokumentaci (táborový řád apod.).

Červen

 • Zajistit provozní zálohu.
 • Provést kontrolu plateb.
 • Zpracovat jmenný seznam účastníků.
 • Zajistit pojištění účastníků, případně odeslat seznamy k odpovědnostnímu připojištění.
 • Předat tiskopisy nutné k vedení tábora (zdravotní deník, k evidenci příjmů a výdajů …).
 • Vyzvednout a zaplatit případné jízdné.
 • Zajistit dopravu a stravování tzv. „táborového předvoje“ na dostavbu tábora, zpracovat plán jeho činnosti.
 • Provést soupis inventáře.
 • Zabalit materiál.

Červenec – srpen
Uskutečnění tábora – v jeho průběhu zajistit:

 • vybrat nejpozději při odjezdu čestné prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu dítěte od rodičů účastníků;
 • řádné vedení ekonomické agendy;
 • řádný zdravotní dozor a dodržení všech hygienických předpisů;
 • proškolit vedoucí a instruktory, případně provozní pracovníky o bezpečnosti práce na táboře a ochraně osobních údajů;
 • atraktivní a bohatý program.

Po skončení tábora

 • Co nejdříve vyúčtovat provozní zálohu.
 • Po ukončení tábora a uzavření hospodaření provede vedoucí tábora s hospodářem konečné vyúčtování tábora a předloží jej ke kontrole pořadateli tábora.
 • Zhruba do měsíce zpracovat základní hodnocení tábora (vč. ekonomického).
 • Řádně uložit všechny materiály o jeho průběhu, jak ukládají vnitřní předpisy Pionýra či obecně platné předpisy u písemností.

BLAHOPŘEJEME. VYHRÁLI JSTE. A TEĎ HEZKY ZASE ZPÁTKY NA START. 🙂