Prevence na prvním místě

foto: www.policie.cz

Tématu bezpečnosti na internetu jsme se v Mozaice věnovali docela nedávno, na jaře minulého roku. Pro toto vydání se nám podařilo získat rozhovor s policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Janem Švejdarem, ve kterém jsme se ptali hlavně na prevenci a na to, co v této oblasti Policie ČR aktuálně dělá i chystá do budoucna.

Pane prezidente, při svém nástupu do funkce jste za své priority vyhlásil oblast drogové kriminality, dopravy a bezpečí v online prostředí. Zmiňoval jste také, že vnímáte jako velmi důležitou prevenci v těchto oblastech. Platí stále tato priorita? Proč považujete právě prevenci kriminality za důležitou?
Je to skutečně tak, domnívám se, že pokud nastavíme fungující systém prevence, můžeme v konečném důsledku docílit menší zátěže výkonných složek. Pokud se budeme věnovat odstraňování kriminogenních faktorů v rizikových místech, budou mít policisté v přímém výkonu více prostoru pro řešení ad hoc situací. K tomu potřebujeme fungující síť odborníků, kteří budou schopni riziková místa a situace mapovat, vyhodnocovat a přijímat odpovídající opatření. Proto vidím jako důležité, aby byl preventista zastoupen na každém územním odboru. Tři hlavní priority jsme za uplynulý rok naplnili, do krajů jsme předali metodiky pro práci v oblasti digitální bezpečnosti, projekt pro dopravní výchovu a nástroj pro protidrogovou primární prevenci.

Ve funkci jste přes rok. Co se za tu dobu v oblasti prevence kriminality v policii změnilo?
Změny se týkaly především budování systému preventivních pracovišť. Na Policejním prezidiu vzniklo samostatné oddělení prevence a vznik samostatných pracovníků – preventistů, kteří nemají kumulované funkce společně s tiskovou prací a dalšími činnostmi, je cesta, kterou se dáváme také na úrovni krajů a územních odborů. Pro preventisty připravujeme koncept vzdělávání, který jim pomůže být právě těmi odborníky, které potřebujeme. Kromě toho jsme vytvořili nový koncept policejní prevence nazvaný „Tvoje cesta“, který má být v důsledku apelem na odpovědnost za vlastní bezpečí a který kopíruje tři prioritní oblasti.

Co je smyslem nového konceptu „Tvoje cesta“?
Jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, chceme probudit v lidech pocit zodpovědnosti za vlastní bezpečí. Chceme lidem nabídnout v různých oblastech návody, jak se nevystavovat rizikovým situacím, jak chránit své blízké, své osobní bezpečí, ale třeba i svůj majetek. V tuto chvíli cílí nový koncept prevence do oblasti dopravy, primární protidrogové prevence a bezpečí v digitálním prostředí.

Nový koncept prevence cílí na veřejnost, jak je vnímán samotnými policisty?
Je pravda, že doteď nebyla situace v policii k prevenci zcela příznivá. Policejní preventisté byli vnímáni často jako někdo, kdo si chodí hrát s dětmi do školek. Tak to ale není a být ani nemůže. Považuji za velmi důležité, aby policisté vnímali, že prevence je důležitou součástí každodenního výkonu služby, a že preventista by měl být jakýmsi koordinačním nástrojem pro komunikaci s orgány státní správy, samosprávy a dalšími subjekty. Po dvaceti letech budování systému policejní prevence je už opravdu na čase, aby se pohled na prevenci, její roli a důležitost změnil.

Chystáte teď v oblasti prevence nějaké další kroky?
Rozhodně je před námi ještě dlouhá cesta v osvětě vně i dovnitř policie. Musíme stabilizovat síť preventistů a uvést všechny naše vize do praxe. Samozřejmě budeme dále pracovat na konceptu „Tvoje cesta“ a připravujeme také preventivní kampaně se zaměřením na seniory, drogy za volantem nebo zabezpečení majetku. Jisté je, že v oblasti prevence, pokud chceme, aby měla smysl a fungovala jak má, bude stále co dělat. Prevence musí umět reagovat na aktuální dění na vývoj kriminality na potřeby společnosti. Neměla by vymýšlet vymyšlené, měla by efektivně a cíleně pracovat s osvědčenými metodami a postupy a být všude tam, kde je potřeba.

Martin

brig. gen. Mgr. Jan Švejdar
Narozen v listopadu roku 1967.
U policie působí od roku 1987 – zpočátku na severu Čech, později přechodně v Praze (ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování).
Na Univerzitě Hradec Králové vystudoval sociální pedagogiku.
Policejním prezidentem je od prosince 2018.

Kde hledat další náměty?

Celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu.

www.e-bezpeci.cz