Pionýrská metoda: Pod modrou oblohou

Ve Směrnici o hlavní činnosti (čl. II.5.1.) je pod stejným titulkem napsáno následující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu vzájemně se ovlivňujících a provázaných složek tvořících „pionýrskou metodu“, vymezenou v Programu Pionýra („Kdo jsme“). Jde o ucelený způsob práce, jehož uplatnění zajistí dosažení výchovných cílů (příkladným provedením jsou výchovné programy) a současně odlišuje pionýrskou činnost od náplně jiných institucí působících v oblasti neformální výchovy.

Co děláme?

Učíme se žít v ní i s ní – poznávat její krásy a chránit ji.
Příroda v nejširším slova smyslu je jednou z nejdůležitějších hodnot. Význam jejího zachování, tudíž i ochrany v současnosti neustále roste. Pobyt v přírodě je nejlepší cestou, aby si k ní děti vytvořily kladný vztah a pochopily její důležitost, od čehož se odvíjí vše ostatní – zájem o její hlubší poznávání, respekt k všemu živému i praktické projevy jako osvojování dovedností potřebných pro pobyt v přírodě či zapojování do akcí pomáhajících životnímu prostředí… 

Příroda je důležité a přirozené prostředí pro činnost.
Od jednoduchých her venku před klubovnou či na hřišti, přes výpravy a expedice, až po týdny strávené v lesích nebo v říčních zákrutách při letních táborech – příroda celoročně nabízí nepřeberné množství příležitostí pro pionýrskou činnost. Aktivity v přírodě nám navíc pomáhají poznávat její půvaby a nacházet cestu k jejím tajemstvím.

Pobyt v přírodě nám pomáhá dozvídat se více i o sobě samých a připravovat se na situace, které mohou v životě nastat.
Člověk je součástí přírody a nemůže bez ní existovat. Obzvlášť dnešním městským dětem je tahle skutečnost vzdálená a není nic lepšího než právě pobyt v přírodě, aby si ji uvědomily – a rozšířily si tak pohled na sebe samotné i lidi kolem sebe, protože tak, jak se lidé chovají k přírodě, chovají se často i k sobě navzájem. Příroda je navíc ideální pro rozvíjení schopnosti poradit si bez technických vymožeností, jen s vlastním důvtipem a šikovností. „Na vlastní kůži“ nejlépe poznáme, co všechno nám nabízí, ale též jak jí pomáhat.