Pionýr vychovává ???

Slovo výchova vzbuzuje různé reakce. Někteří tvrdí, že spolky jako Pionýr mají dětem jen vyplnit volný čas, aby se „nepoflakovaly na ulicích“… Ale výchova? To je přece věc rodičů, možná tak ještě školy. Do toho my nemáme co strkat nos!

Jenže nevychovávat není tak úplně možné… Výchova totiž probíhá neustále, mnoha vzory a situacemi. Občas by asi bylo hezké dát si přestávku, oddechový čas na rozmyšlenou, ale bohužel. Výchovný proces je nepřetržitý, jen může být v dané situaci více nebo méně promyšlený.

Pionýr má ambice vychovávat dlouhodobě a plánovitě, to je vidět už při letmém nahlédnutí do našeho Programu. A i když to možná každý nedomýšlí, tak stačí, abychom si s dětmi hráli, a už vychováváme. Hra je totiž jedním ze základních výchovných prostředků Pionýra. Musíme si navíc připustit, že vychováváme i v mnoha situacích, ve kterých se jako vedoucí musíme nějak zachovat, rozhodnout, vypořádat se s nimi.

Dnešní děti mají stejně jako dřív přirozenou potřebu zážitků, dobrodružství, kvalitních mezilidských vztahů, přestože na ně působí nové příležitosti, trendy a tlaky. Pojďme se na tyto vlivy podívat blíže…


Téma výchovy volně navazuje na předchozí díly seriálu No toto!, ve kterých jsme se dotkli například otázky, zda je vhodné s dětmi v oddílech mluvit o aktuální migrační situaci. V obecnější rovině jsme se tak dostali k tomu, co všechno je naše pole působnosti a co je „na rodičích“. Ještě jinak – jak moc opravdu děti vychováváme a máme vychovávat.


… „Dobře vím, jak je těžké ukázat, co děláme. Například rodiče často vidí jen to, jestli je tábor dobrý nebo špatný… Díky programu ukážeme, že nic neděláme náhodně, že si s dětmi jen nehrajeme, ale učíme je a vychováváme s předem daným cílem“, řekla předsedkyně slovenské dětské organizace Fénix Eva Pintérová během zasedání Konference o činnosti Pionýra.

pinterova-do-boxu


Tlak konzumu

Volný čas dětí se stal výborným obchodním artiklem. Většina rodičů chce svým potomkům řádně zpříjemnit jejich dětství a je za to ochotna zaplatit i poměrně dost peněz. Taky málokterý z rodičů umí „odolat“ tomu, po čem jejich dítě touží. Bohužel si z hlediska marketingu musíme uvědomit, že pro velkou část (rodičovské) veřejnosti v nabídce ten náš „produkt“ není jasný. Pokud rodiče něco v souvislosti s Pionýrem identifikují, pak jsou to tábory a aktivity pro volný čas. I když ve volném čase nejsou schopni odlišit naše oddíly od nabídky kroužků a často upřednostňují úzce zájmově zaměřené aktivity.

Ohledně táborů jde o vítanou pomoc rodičům ve vyplňování prázdnin, často ale mají od nás stejná očekávání jako od cestovní kanceláře (a navíc ještě levné). Jde tedy často o zakoupení produktu omezeného časem a prostorem. Nezřídka proto bývají překvapeni (i když někdy i mile), že se předpokládá spolupodíl dítěte na zajištění chodu tábora a že třeba i po skončení tábora navazují další aktivity. Udržení pravidelného kontaktu s našimi aktivitami se některým dokonce zdá jako něco nepatřičného.

Neschopnost odlišit oddíl a kroužek vede k dalšímu jevu. Je-li v dané obci nabídka volnočasových aktivit hodně bohatá, může to vést k fluktuaci dětí mezi aktivitami. Vždyť přece je z čeho vybírat. Výsledkem je pak dítě, které v každém kroužku či oddílu vydrží asi půl roku. Zřejmě pak zůstává na rodiči, aby odlišil, zda jde o přirozené objevování různých činností (pro děti určité věkové kategorie typické) anebo to dítě na rodiče jen zkouší…


Pionýr je ve svých principech jiný. Děti nevnímá jako objekty, na které je třeba působit, ale jako aktivní spolutvůrce činnosti. Mají o ní rozhodovat, ale také se účastnit procesu plánování, přípravy, realizace i hodnocení. To je prostředkem k rozvoji spolupráce, sounáležitosti, participace… Samozřejmě, že takto zajišťovaná činnost klade zcela jiné nároky i na oddílového vedoucího, který je spíše hybatelem činnosti než jejím poskytovatelem.


Mnoho rodičů hodnotí volnočasové aktivity podle toho, co se na nich děti naučí. Je to na jednu stranu logické kritérium, na druhou stranu opět silně podléhající marketingu. Během pětadvaceti let existence obnoveného Pionýra jsme mohli sledovat mnoho „trendy“ aktivit, které byly zaručeně tou nejlepší nabídkou na volný čas. Zkušenější si určitě vzpomenou na módní vlny jazykových táborů, kroužky keramiky, počítačů, florbalu, v současné době možná tancování v budoucnu nás třeba čeká technika či sport… Nechceme v žádném případě znevažovat význam těchto aktivit, nicméně je nutné odlišovat modernost od módnosti.

Důležité je také rozlišovat, s jakým cílem jsou aktivity vedeny. Zda si děti chodí zahrát např. fotbal, nebo se hlavně učí jak vyhrávat. Přílišné soustředění na výkon a výsledek totiž vede u dětí spíše ke stresu a případně zklamání než k radosti ze hry a dokonce může pokazit i prožitek úspěchu.

V Pionýru bychom rádi nabízeli ucelenější osobností rozvoj dětí byť i s využitím zájmů o zmíněné oblasti. Rozvíjet osobnost dítěte v jeho silných stránkách, ale také pomoci mu vypořádat se s jeho slabinami. Aby své přednosti dokázalo využít ve prospěch týmu či většího celku, tedy i dohodnout se a spolupracovat, zdravě se prosazovat ale i efektivně řešit kritické situace. Tím jednoznačně zařazujeme Pionýra do oblasti neformálního vzdělávání ve volném čase dětí. Tedy čase, „kdy člověk koná činnosti podle své vůle takovou intenzitou, aby si odpočinul – tedy bez záměru produktivity…“, jak říká Koncepce podpory mládeže 2014-2020 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).

Nebudeme proto vytvářet tlak na to, aby před akcí, soutěží, přehlídkou dítě 4 – 5 dnů v týdnu pilovalo svůj výstup… Nebudeme konkurovat ani vzdělávacímu procesu ve školách, naopak si budeme počínat tak, aby děti i po našich aktivitách přicházely do školy s dostatkem energie a odpočaté, nicméně obohacené o zážitky, poznatky a zkušenosti z cest, dobrodružství z táborů a výprav, které je možné zužitkovat i v každodenním životě.

Mohli bychom přinášet mnoho dalších úhlů pohledu na podstatu naší činnosti. Důležité je hledání cest, jak proměňovat vzletná slova v praktické činnosti oddílů a klubů. Jak vychovávat opravdu účinně. O tom ale více v příštím čísle…

dsc00915