PIOKAČER / ZDRAVOTNÍK

PIOKAČER

Geocaching je hra, která kombinuje turistiku spolu s dobrodružným hledáním pokladů, ukrytých všude kolem nás, pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se nazývá cache (čti „keš“ nebo „keška“). Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umísťování keší na zajímavá místa. Dobře zpracované kešky zavedou kačery do míst, kam by se jen tak nevydali, ale přinášejí o navštívených místech, ať už v České republice nebo po celém světě, i zajímavé informace.

Piokačer je nejen aktivní lovec keší, ale dokáže také vysvětlit ostatním základní pravidla lovu. Pro oddíl může být přínosem například v tom, že dovede připravit na výpravu tipy na kešky, které je možné cestou odlovit a zpestřit si tak putování. Stačí se s ním jen domluvit, kudy povede trasa výpravy, a on pak už zjistí všechno potřebné a připraví celý „lov“ pokladu.

I. stupeň

 1. Umím pracovat s GPS.
 2. Mám založený svůj nebo oddílový nick na www.geocaching.com.
 3. Znám pravidla hry Geocaching a nejdůležitější pojmy a postupy. Příprava, hledání keše, logování na internetu. Znám základní typy keší – tradiční, mystery, multi, event, wherigo atd. Znám pravidla pro výměnu GC, TB a CWG a dodržuji je.
 4. Odlovím samostatně nebo s oddílem 100 keší různých typů a zaloguji na www.geocaching.com.
 5. Zúčastním se dvou eventů.
 6. Během sedmi po sobě jdoucích dní odlovím alespoň jednu kešku denně.
 7. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. stupeň

 1. Umím pracovat s GPS i s aplikacemi v mobilu.
 2. Připravím výlet s možností odlovu min. tří keší. Poučím kamarády, jak se chovat a co dělat, když najdeme kešku.
 3. Odlovím samostatně nebo s oddílem 300 keší různých typů.
 4. Zúčastním se sám nebo s oddílem dvou CITO eventů.
 5. Založím pionýrskou keš.
 6. Napíšu Geopozvánku do časopisu Mozaika.
 7. Odlovím ve svém okrese – nejstarší keš, keš s nejvíce FP, nejvýše a nejníže položenou keš.
 8. Během 14 po sobě jdoucích dní odlovím alespoň jednu kešku denně.
 9. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

ZDRAVOTNÍK

Zdravověda není věda. První pomoc není léčení a není to taky žádná věda. Jsou to jednoduché kroky a opatření, kterými lze skutečně pomoct zachránit druhého. Odborku „zdravotník“ by měl získat vlastně každý, protože nikdy nevíme, kdy se nám to může hodit.

Je dobré umět poskytnout první pomoc, ale je také dobré mít v oddíle mezi dětmi někoho, kdo si dovede poradit, když je to třeba. Také může být vašima druhýma očima a například dávat pozor na to, aby někdo z kamarádů při sbírání lesních plodů nesnědl něco, co je nezdravé. A pokud už bude „odborník“ starší, může se postarat o oddílovou lékárničku na výpravě.

I. stupeň

 1. Znám důležitá telefonní čísla a zásady tísňové komunikace. Vím o aplikaci Záchranka.
 2. Umím ošetřit povrchovou ránu a puchýře.
 3. Umím používat elastické obinadlo a zpevnit kotník, koleno, ruku.
 4. Umím vysvětlit, proč je třeba dbát na osobní hygienu.
 5. Umím používat šátkový závěs.
 6. Umím změřit tělesnou teplotu. Vím, co je horečka, zvýšená teplota a jak jí snížit.
 7. Znám základní zdravotnické polohy (stabilizační, protišoková).
 8. Umím rozpoznat jedovaté rostliny a houby. Znám základní bylinky, které je možné užít při různých potížích.
 9. Umím odstranit klíště a ošetřit místo napadení.
 10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

II. stupeň

 1. Umím ošetřit nekomplikované zlomeniny a vím, kdy je to nutné udělat.
 2. Umím odstranit žihadlo, ošetřit bodnutí hmyzem.
 3. Umím si poradit s popáleninami, omrzlinami.
 4. Znám preventivní opatření proti úpalu, úžehu. Umím vhodně postupovat.
 5. Umím zastavit krvácení většího rozsahu.
 6. Vím, jak ošetřit otevřenou zlomeninu.
 7. Vím, co obsahuje lékárnička na výlety, nosím jí s sebou na výlety, výpravy a jiné akce.
 8. Umím vysvětlit smysl dárcovství krve. Mám povědomí o zapojení Pionýra do aktivit, které jsou spojené s dárcovstvím krve, a dalších aktivit, které souvisí se zdravím.
 9. Mám informace o HIV, žloutence a vím, jak při poskytování první pomoci ochráním sám sebe.
 10. Moje podmínka (zařadím po dohodě s vedoucím).

Podval přes dvoustranu

Vy se ptáte, my odpovídáme

V minulém vydání Mozaiky jsme začali sérii odpovědí na otázky k odborkám, které jste nám položili. A v odpovídání pokračujeme.

Chcete-li se zeptat na něco dalšího, nebo nám poslat svoje připomínky, napište nám na odborky@pionyr.cz.

Bude nám plnění odborek narušovat schůzku, činnost?
Nebude. Jde jen o promyšlené sladění plnění podmínek s děním na schůzce – to klade na vedoucí nároky na vhodné propojení. Ale nejde o narušování. Některé podmínky k začlenění do běhu schůzky přímo vybízejí (čekatel nemůže všechny úlohy plnit jen sám) nebo mohou být inspirativní (skupinová práce).

Podmínky odborností jsou úkoly nebo jen náměty či nápady k využití?
Při plnění odbornosti jsou podmínky závaznými úlohami (některé jsou volitelné), které čekatel musí postupně zvládnout. Lze jich ovšem využít – a to klidně i pro celý oddíl – jako námět pro určitou činnost. To se nevylučuje. Nejde tak o „vykrádání“ námětů, odborky jsou koneckonců opět jen další „studnou, z níž se dá pít“. Ale jejich základní smysl je jiný: pobídnout k rozvoji dítě.

Co dělat, když dítě odborku chce plnit a vedoucí se necítí způsobilý?
Společně hledat odborného poradce – může jím být rodič, učitel, známý… (výhoda PS a oddílů majících širší člověčí zázemí). Vedoucí potom „jenom“ sleduje postup v plnění podmínek, stává se tak dítěti spíše průvodcem a spojovníkem k provázání s děním v oddíle. Vlastní znalecké vedení přenechává poradci a je s ním v kontaktu.

Kdo potvrzuje splnění podmínky?
V případě, že vedoucí sám přijal roli poradce, pak s dítětem on. Pokud je zapojen i odborný poradce, musejí se dohodnout: mohou oba nebo vedoucí po vyjádření poradce či poradce sám. Především jde o to, aby čekatel měl pocit důležitosti a významu splnění podmínky, ale nakonec nejde o úřední zkoušení před komisí. Má jít o akt přiměřené vážnosti.

Kdo posuzuje splnění podmínek = získání odbornosti?
Dítě vede vedoucí, takže vždycky on. Není-li současně odborným poradcem, pak vždy po dohodě s ním, nebo společně (dle možností). Musí jít o součinnost mezi vedoucím a poradcem, nemá jít ovšem o žádný složitý úřad, ale věc normální věcné dohody. Naplněním podmínek končí práce s (jednou) odborností, jejím stupněm.

Co se stane po ukončení plnění podmínek?
Po splnění podmínek by mělo dojít ke slavnostnějšímu uzavření postupu = získání odbornosti. Nabízí se nějaká – pro oddíl třeba tradiční – slavnostní chvíle: předávání by měl být hezký oddílový či skupinový rituál. Pěkné by bylo, kdyby i u tohoto okamžiku byl přítomen odborný poradce (nejde-li o vedoucího), ale záleží na možnostech.

pokračování příště