Otevřené akce

Představovat v Pionýru otevřené akce je nošením dříví do lesa. Snad každá pionýrská skupina či dokonce oddíl takové akce pořádá. Jejich podstatou je na nějakou krátkou dobu a na určitém místě připravit ukázku toho, co děláme, a pozvat na ni širokou veřejnost – spolužáky našich členů, jejich rodiče a další případné zájemce. Taková akce může naplnit hned několik cílů směrem vně oddílu, má ale přínos i pro jeho členy. Zkusme si proto ujasnit, čeho všeho tak můžeme dosáhnout.

Otevřenost organizace
Pionýr je otevřený – účast na činnosti nepodmiňujeme členstvím. To nám dovoluje na tábory a akce vzít i další zájemce, aniž by před tím museli uhradit členský příspěvek. Opačný postup by nám mohl připadnout nepatřičný či dokonce neslušný – vždyť přece členství vzniká po zralé úvaze jedince. Co ale připravit akci s cílem pozvat na ni nečleny. K čemu to může být dobré? Tak především na krátkou akci – ochutnávku činnosti – snáze někoho pozveme než rovnou do oddílu. Mimo jiné proto, že to napoprvé neznamená hned tak velký závazek. V některých případech dokonce ani není třeba „vytěžit“ z návštěvníků akce členy (například jde-li o akci pro rodiče…). Mnohdy jde o představení organizace, komunikaci s veřejností nebo „jen“ o vytvoření příjemné zábavy… O organizaci takových akcí jsme určitě psali už mnohokrát – nejucelenější návod byl ve speciálu Mozaiky v dubnu 2016.

Poselství 2006 (úkol do roku 2020)
Pionýr jako organizace bude známá obsahem své činnosti v široké veřejnosti.

Školení managementu
Z pohledu oddílu je taková otevřená akce malým projektem, do kterého je možné zapojit poměrně velký okruh osob, hlavně dětí. Závisí na velikosti a charakteru akce. Účelné rozdělení úkolů a odpovědnosti za jednotlivé činnosti vede členy nejen k samostatnému rozhodování, správnému zacházení s časem, ale i k posílení odpovědnosti. Navíc hrozba neúspěchu akce často vytvoří přirozený vnější tlak, který vede k posílení týmové spolupráce (jak jsme o ní už psali v lednu…). Velká potřeba vyměňovat si informace o zvládání či nezvládání úkolů navíc vede k rozvoji komunikačních dovedností (chcete-li i dalších měkkých kompetencí) v naprosto reálném životě. A to je nepochybně mnohem účinnější, než nějaká školení a kurzy, kterých by se pak naši bývalí členové pokoušeli účastnit v dospělosti.

Program Pionýra:
– Účast na činnosti nepodmiňujeme členstvím.
– Z pionýra má vyrůst aktivní občan odpovědný vůči místu, kde žije.

Aktivní lidé v životě obce
Možná to vyzní trochu vzletně, ale… V Pionýru jsou takové skupiny, které jsou díky svým otevřeným akcím významnou součástí života obce. Jejich akce jsou pravidelně zařazovány do kalendářů obecních úřadů, které v tištěné podobě přistávají do schránek všech obyvatel obce. Pokud se děti soustavně podílejí na přípravě a realizaci akcí, kterými obec žije, posiluje se jejich vazba k místu i jejich společenstvu. Je pak pravděpodobné, že jim osud jejich obce nebude lhostejný, že se pak v budoucnu dokáží ozvat, když uvidí nějaké nepravosti. A nejen to, díky oddílu se naučí vzít i za práci, která bývá s řešením problémů spojena. To jsou důležité součásti výchovy člověka v aktivního občana, který je odpovědný vůči místu, kde žije. Člověka, který vnímá veřejný zájem a dokáže jej podpořit a naplnit. I když si to zpravidla nepřipouštíme, máme možnost ovlivnit nejen život v obci, ale i její politickou kulturu. Pokud někdo vystoupá do veřejného (chcete-li politického) života obce (a dále…) po stupíncích činnosti oddílu a skupiny, bude svůj mandát chápat jinak, než při raketovém vzletu do politických výšin…

Pomoc v oddílu
Otevřená akce může být pro členy oddílu příležitost. Každý na takové akci může podle svých možností pomoci. Taková pomoc přitom má i svůj výchovný význam, hlavně proto, že jde o pomoc nezištnou. Zajišťovat akci, obsluhovat stanoviště, pomáhat lidem, kteří na akci dorazili jako hosté – to není možné vykonávat s očekávání nějakého opětování (s kalkulací nějaké odměny). Přesto je nezbytné nějakým způsobem členům, ale i dalším spolupracovníkům poděkovat, odvděčit se jim. Pokud vaši pomocníci učiní dobrou zkušenost, budou se na další otevřenou akci těšit. Může pro ně být vítaným dobrodružstvím.

Zamyslete se

  • Baví vás propagovat činnost oddílu a skupiny?
  • Dokážete připravit aktivity vašeho oddílu pro lidi z ulice?
  • Máte na skupině akci nebo systém akcí, kterými představujete svoji činnosti veřejnosti?
  • Jak dlouhý čas stráví na vašich otevřených akcích nečlenové?
  • Daří se vám do akcí pro veřejnost zapojit i děti z oddílu?
  • Pomáhají vám při realizaci vašich otevřených akcí i nečlenové?
  • Máte na obecním úřadě spojence, kteří vám pomáhají s propagací vašich akcí?

Tom