Odpovědnost v oddílu

V dnešní době se odpovědnost moc nenosí, spíše se jen přenáší – na někoho jiného… Jak je tomu s odpovědností v oddílech? A co pak odpovědnost vedoucích družin?

Stanovy říkají, že činnost pionýrského oddílu organizuje, zajišťuje a řídí vedoucí oddílu – z toho vyplývá jeho odpovědnost za dění v oddíle. Často se ale o činnost oddílu nestará sám: jsou tu také jeho zástupci, instruktoři a další. Třeba i vedoucí družin (starší 15 let a slovy stanov dostatečně volně a morálně vyspělí, zodpovědní, s odpovídající kvalifikací).

Aby vůbec mohla činnost probíhat, musí všichni postupovat jednotně a ve shodě. Oddílový program musí mít jasné směřování. Je proto nezbytné, aby společně formulovali cíle, plánovali aktivity, vše připravovali… A v neposlední řadě také dodržovali bezpečnostní pravidla.

Program Pionýra
Usilujeme o výchovu člověka vědomého si svých práv a povinností.

Odpovědnost
…spočívá v první řadě na bedrech oddílového vedoucího, i když se činnost podle plánu koná v jeho nepřítomnosti – tedy pod vedením zástupce oddílového vedoucího, instruktora či vedoucího družiny. Nástrojem oddílového vedoucího k regulaci činnosti je právě společné plánování. Na jeho konci je ale vždy rozhodnutí vedoucího, který na naplánovanou aktivitu otiskne svůj pomyslný palec a tím za ni i přebírá odpovědnost. Přitom zohledňuje organizační schopnosti svých spolupracovníků, bezpečnost, zkušenosti účastníků a také účinnost aktivit při naplňování cílů.

Je zřejmé, že krom oddílového vedoucího za činnost odpovídají všichni jeho pověření spolupracovníci. Oddílový vedoucí pak odpovídá i tehdy, když se aktivity bezprostředně neúčastní, neboť zodpovídá za to, koho vedením takové aktivity pověřil.

Právo spolurozhodovat o činnosti a podílet se na řízení oddílu má ale (ze Stanov Pionýra) každý člen oddílu. Pokud však rozhoduje, tak by měl také nést odpovědnost za svá rozhodnutí. To se samozřejmě děje, i když „jen“ v neformální – morální rovině. Projeví se to třeba v situaci, když se oddíl rozhodne nesprávně, a pak všichni nesou společně důsledky tohoto rozhodnutí. Mohou se sice objevit snahy přesunout odpovědnost na vedoucího, ale všichni cítí, že to tak úplně není. Vedoucí proto musí takové situace výchovně využívat, aby se děti naučily rozhodovat nejen správně, ale s vědomím toho, že rozhodnutí přináší odpovědnost.

Stanovy Pionýra
Oddíly se mohou dále členit na družiny, které v rámci plánu práce oddílu pracují částečně samostatně. V takovém případě jmenuje výkonný orgán zakladatele na návrh vedoucího oddílu vedoucího družiny. Tím může být osoba starší 15 let, dostatečně volně a morálně vyspělá, s odpovídající kvalifikací.

Neformální vedoucí družiny
Každá sociální skupina – oddíly nevyjímaje – má své neformální vůdce. O tuto roli se dokonce často uchází i několik dětí najednou. Jsou-li navíc organizačně zdatné, mohou to být právě naši pomocníci – šikovné děti, o které nám půjde při průvodcování (www.pionyr.cz/inspirace/pruvodcovani). Našim cílem by mělo být jejich zapojení do přípravy, realizace a hodnocení naší společné činnosti tak, aby z nich mohli vyrůst budoucí instruktoři a naši zástupci či nástupci. Jednou z cest je dát jim roli organizátora, pomocníka – neformálního vedoucího družiny. Jak je to ale s jeho odpovědností? Formálně odpovědnost převzít nemůže. Neformálně ji ale už má díky tomu, že se naučil mluvit do řady věcí. Pokud se chce zapojit do přípravy a organizace činnosti tak samozřejmě může, jen za ni nemůže v právním smyslu slova odpovídat. Oddílový vedoucí pak musí (v souladu se Směrnicí o hlavní činnosti) být dostupný pro všechny případy. Při činnosti v klubovně bude (on či jeho zástupce) přítomen, nemusí ale činnost přímo organizovat – může pozorovat a sbírat poznatky pro další výchovnou činnost.

Odpovědnost vedoucího družiny, pokud se podílí na přípravě a realizaci programu, má ale také svůj faktický rozměr. Pokud něco podcení, nebo dokonce ošidí, určitě si toho členové oddílu všimnou a dají to náležitým způsobem najevo. Na vedoucím oddílu pak bude takové pochybení vhodně výchovně využít, neboť právě v těchto situacích odpovědnost získává svou konkrétní podobu a stává se poučením.

Tom


Zamyslete se

  • Jsou ve vašem oddíle děti, které mají sklony něco organizovat?
  • Dáváte jim příležitost vyniknout?
  • Dokážete si představit, že by si připravily hru nebo celou schůzku?
  • Máte rozmyšleno, jak je budete své spolupracovníky podporovat během přípravy a realizace činnosti?
  • Předáváte jasným způsobem v oddíle odpovědnost za některé úkoly?