Nuda v Brně? To ani náhodou.

Výkonný výbor České rady Pionýra se poprvé sešel ve složení, které vzešlo z volby na IX. výročním zasedání Pionýra (listopad 2016). K premiéře v novém funkčním období si vybral Brno, kde se o víkendu 27. – 29. ledna sešlo i několik dalších aktivů a pracovních skupin.

Jednání VV ČRP

Protože šlo o start, bylo v programu jednání – kromě obvyklých a nezbytných procedurálních či organizačních témat – věnováno hodně prostoru i plánování, a samozřejmě i s ním nedílně spojenému hodnocení, které mělo například podobu debaty o (různorodých) ohlasech na výroční zasedání Pionýra.

Plánování a povídání o tom, jak by věci v budoucnu měly být, mělo několik různých podob. V krátkodobém výhledu byly probírány konkrétní akce, které nás čekají v následujících měsících. Projednány a schváleny byly tzv. POZ (programové a organizační zajištění) Letní táborové školy Bokouš, Zážitkového kurzu, Českého poháru v ringu, Airsoftového víkendu, RESETu, RF Dětské Porty (která proběhne zároveň s RESETem), soutěže O Putovní pohár Zlaté růže (neboli Turbánku), projednán byl také chystaný kurz Restart PS. (O jednotlivých akcích se samozřejmě budete v Mozaice dozvídat více.) A nemohla chybět příprava oblastních porad, které se rozběhnou už za pár týdnů, a tak byla kromě dlouhodobých společných témat projednávána témata specifická pro každou KOP, na něž se při jednotlivých poradách musí také pamatovat.

Samozřejmě ale na zahajovacím jednání musel být prostor i pro dlouhodobější výhled na celé vol
ební období, tedy pět let. Probírána proto byla například konkrétní dělba práce uvnitř výkonného výboru, otázka patronátů ke krajským organizacím, byly stanoveny termíny jednání orgánů na celé období (do roku 2021). Část jednání byla společná s předsedy KOP a garanty PVC – o tom krátce na jiném místě.

V úvodu zmíněné obvyklých okruhy bychom neměli vynechat, ale zmíníme je už jen v rychlosti. Byly projednány informace o nemovitostech, včetně zabezpečení prodeje jedné nevyužívané (TZ Žďár Skokovy, schváleno Českou radou Pionýra), stav pionýrských financí, probíhající evidence členů a jejich předběžné počty. Bylo vyhlášeno tzv. vnitřní výběrové řízení, o kterém se více dočtete v Tu-ňáku. Část jednání byla věnována vnějším vztahům Pionýra, například byla vyjádřena podpora stávajícímu předsedovi ČRDM, Aleši Sedláčkovi, pro další kandidaturu, prodiskutována byla také podoba letošní akce Pionýr Open. A nesporně milou součástí jednání bylo jednání o udělení vyznamenání, včetně návrhu na udělení medaile MŠMT.

Porada předsedů KOP

prolínala s částí jednání výkonného výboru. A jeden její programový blok byl společný i se souběžně probíhají poradou garantů pionýrských vzdělávacích center. Zde byla hlavním tématem personální situace Pionýra, především poměr mezi mnoha lidmi kvalifikovanými pro výkon funkcí, ale výrazně méně ochotnými tyto funkce skutečně zastávat – především ve vyšších patrech organizační struktury. Tato situace byla probírána z mnoha hledisek, například kvalita vzdělávání, zvláštnosti jednotlivých KOP, problémy v motivaci dobrovolníků a další.

V rozpravě však zazněly – kromě obecných postesků – i některé návrhy, které by měly najít uplatnění ve vnitřním dění v Pionýru.

I zde došlo ještě k ohlédnutí za průběhem VZP a znovu bylo upozorněno, že stanovy neuložily vedoucím pionýrských skupin ani nutnost jejich aktuálního „převolení“ ani změnu funkčního období na neomezené.

Jednání štábu Dětské Porty

Dětská Porta má mít letos republikové finále v červnu, v Ostravě, souběžně s RESETem. Štáb se proto má co ohánět, zvláště, když na oblastních kolech (kterých je více než dost!) zaznívá tolik zajímavých vystoupení. Náročné je rovněž spojení se setkáním oddílů, ale obě akce to – všichni věří – osvěží. Na jednání se probíraly samé praktické záležitosti: Přihlašování účastníků přes Přihlašovnu, záležitosti propagace akce a zajištění mediálních partnerů, postup v oslovování hudebních hostů a porotců.

Porada garantů PVC

Záležitosti vzdělávání rozhodně nejsou panenkou čekající v koutě – naopak, mají značnou prioritu. Proto je na místě i koordinace vzdělávacích aktivit, a tak se garanti PVC pravidelně scházejí…

V brně se zabývali organizačními i některými obsahovými záležitostmi či některými vzdělávacími akcemi, na přetřes přišla upravená podoba Kvalifikačního průkazu Pionýra.

Po obědě se vedla rozprava o zkušenostech z průvodcování.

Stále platný

Moudrost předků a stálou aktuálnost práce na sobě samých, což je právě pro práci garantů a lektorských sborů důležité, připomeňme epigramem Karla Havlíčka Borovského:

Kdo vždy myslí, že se učí,

bude vlasti chlouba;

kdo si myslí, že dost umí,

začíná být trouba.

 

Martin a Jakub