Napsali jsme hygieně, napsala nám hygiena

zdroj: www.mzcr.cz

Foto: zdroj: www.mzcr.cz V listopadu 2017 došlo k novelizaci zákona o veřejném zdraví, změna se týká např. platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě a zotavovací akci, která se prodlužuje na 2 roky. V souvislosti s tím se začaly ozývat praktické dotazy ze strany pionýrských skupin, hlavně v souvislosti s blížícími s letními tábory. A protože v takovýchto věcech je lepší se spolehnout na odborníky, předali jsme tyto dotazy náměstkyni ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a také hlavní hygieničce ČR Mgr. Evě Gottvaldové. Na základě jejího psaní jsme pro vás připravili tento přehled otázek a odpovědí.

Vztahuje se prodloužená doba platnosti i na potvrzení, která lékaři vydali před tím, než novelizace proběhla?
K této otázce se paní náměstkyně přímo nevyjádřila a žádné ustanovení, které by tuto situaci jednoznačně řešilo, jsme v zákoně nenašli. Proto doporučujeme všem našim pořadatelům táborů počítat u posudků vydaných před listopadem 2017 s jednoletou platností.
(Případně se dotázat u „místní hygieničky“ – jak to vidí a bude posuzovat ona.)

Jaká je podle současné úpravy platnost potvrzení o zdravotní způsobilosti táborových pracovníků. Jsou to také dva roky?
Posudek vydaný registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost má platnosti 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby.
Poznámka: Z toho plyne, že posudky pro děti i dospělé mají stejnou platnost a posudek vydaný praktickým lékařem pro děti a dorost může platit i po dosažení 18 let věku.

Jakým způsobem se osvědčuje zdravotní způsobilost k účasti na táboře pro osoby, kterým ještě není 18 let, ale podílejí se na zajištění tábora? Musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte a současně potvrzení pro osoby činné na zotavovací akci jako dozor? Když pak dosáhnou věku 18 let, nemusí mít nové potvrzení, pokud je doba od vystavení kratší než 2 roky?
Novelou § 10 odst. 2. výše uvedeného zákona byly rozšířeny obory lékařů, kteří mohou vydávat lékařský posudek fyzickým osobám při škole v přírodě nebo zotavovací akci pro děti a dorost. Důvodem této změny byla účast nezletilých fyzických osob, které se účastní akcí ve funkci „praktikantů“. Doposud lékařský posudek mohl vydat pouze registrující poskytovatel služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, tzn. registrující lékař pro dospělé. Nově ho vydává i registrující lékař pro děti a dorost.
Poznámka: Na otázku, zda má mít instruktor vlastně posudky dva, paní náměstkyně přímo neodpověděla, nicméně hovoří vždy o jednom. Z toho je zjevné, že instruktor má mít jeden posudek, a to posudek pro osobu činnou při zotavovací akci. Ten platí dva roky, tedy i po dovršení 18 let, kdy může být například vedoucím oddílu.

Jaká je z vaší zkušenosti v posledních letech úroveň zajištění hygieny na letních táborech? Na co by si měli pořadatelé dávat největší pozor?
Počet zjišťovaných závad má ve všech typech organizovaných pobytů klesající tendenci. Pravidelně se opakují závady zjišťované při stravování a ve zdravotním zabezpečení akce a zdravotní dokumentaci dětí a fyzických osob účastných na akcích. Stoupající tendenci má počet vydaných zákazů používání nejakostní pitné vody.
Z praxe doporučuji provést před zahájením akce instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškozeních zdraví včetně základů první pomoci. V této oblasti se můžete obrátit se žádostí o spolupráci na pracovníky hygienických stanic.

Ve stravování se opakují závady při skladování potravin (nejčastěji nevhodné uložení potravin s ohledem na teplotní podmínky, nález potravin s prošlou dobou spotřeby) a křížení čistých a nečistých činností (např. použití jedné pracovní desky pro činnost s potravinami různého epidemiologického rizika). Se stravováním úzce souvisí problematika zajištění pitné vody pro všechny potřebné činnosti, tj. k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, ale rovněž k provozu ošetřovny a izolace. Opakovaně se řeší nesprávná manipulace s dováženou vodou (např. doplňování barelů čerstvou dovezenou vodou bez předchozího vyprázdnění a sanitace barelu, použití nádob k manipulaci s pitnou vodou, které nejsou k tomuto účelu vhodné).

V neposlední řadě je nutné pohlídat platnost všech požadovaných posudků od dětí a fyzických osob činných na těchto akcích jako dozor nebo zdravotník.

Dotaz z oblastních porad
Tato otázka vyplynula z letošních oblastních porad až poté, co jsme se s dotazy obrátili na paní náměstkyni, odpověď na ni nicméně dává přímo text novelizovaného zákona.
Otázka: Co když mi (jako vedoucímu) lékař nechce posudek vystavit s tím, že si o něj mám zažádat u smluvního lékaře zaměstnavatele?
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví jasně říká, že posudky vystavuje registrující lékař.
10 odst. 2: „Zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.“