Na národní konferenci o mládeži se prezentoval i Pionýr

Název Národní konference o mládeži se už řadu let užívá pro pravidelná setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Jejím cílem je sdílení zkušeností, navazování kontaktů, seznamování se s aktuálními trendy v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tomu odpovídal i její podtitul: „Jaké jsou trendy současné mládeže a jak na ně reagovat?“
Konference je také součástí vyhodnocování národní Koncepce podpory mládeže 2014–2020 a evropského programu Erasmus+ mládež.
I když je určena především profesionálním pracovníkům, účastní se jí i zástupci spolků. A tak měl letos v jednacím sále „svého člověka“ i Pionýr.

Ve středu 1. března se Ballingův sál Národní technické knihovny v Praze naplnil účastníky Národní konference o mládeži 2017. Hlavním tématem byly trendy a nové formy práce s mládeží. Zájem o konferenci z řad spolků, domů dětí a mládeže, státních institucí apod. převýšil možnosti organizátorů, a tak bylo nutné dokonce účastníky odmítat.

Konferenci pořádanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Domem zahraniční spolupráce zahájili pan náměstek ministryně Stanislav Štech a pan poslanec Petr Kořenek, který mimo jiné vyjádřil, že dříve existovala platforma na půdě parlamentu, která se problematice mládeže systematicky věnovala. Dnes nám něco takového chybí.

Osobní postřehy
Technická knihovna poskytla naprosto báječný prostor, ostatně celá konference dýchala pohodovou a přátelskou atmosférou. Naprosto strhující prezentaci nových trendů obsahem i formou představil, Tomáš Pešek, školitel – odborník ze Slovenska. Ve srovnání s jeho prezentací musely všechny ostatní působit trochu všedně. Škoda ale byla, že některým chybělo trochu jasnější sdělení – jasný tah na branku. Škoda také, že si nakonec na konferenci nenašla čas paní ministryně, přestože její blok byl v plánovaném programu. Trochu se v praxi projevilo odtržení mládeže od politické reprezentace.

 Mládež dneška
Současné trendy ukazují, že mládež má stále chuť objevovat nové věci, být platným členem společnosti, experimentovat a posouvat hranice svých možností. Na druhou stranu ji zatěžuje nedůvěra ve vlastní schopnosti i ve své okolí. V tomto směru je asi nejvýznamněji poznamenána důvěra v politiku. Díky tomu nevidí svoji budoucnost optimisticky (a to je trend v celé Evropě). Možná i proto je mládež ohrožena radikalizací.

Otázkou je, jak mají organizace v sektoru dětí a mládeže reagovat. Nepochybně svojí otevřeností a novými příležitostmi, které budou mladým lidem nabízet. Musí být ale připraveny na to, že obsah činnosti si mládež bude zásadním způsobem určovat sama. Z průzkumu vyplynulo, že dokonce 44 % mladých lidí je ochotno zapojit se do práce neziskové organizace v roli dobrovolníka. Je ovšem otázkou, zda o této možností ví.

Co na to stát?
Další otázkou pak bylo naplňování koncepce státní politiky. Ukazuje se, že přijatý dokument kvalitně vystihuje mnoho důležitých činností, které jsou nezbytné pro zdravý vývoj mladé generace. Stanovování priorit pro dané kalendářní roky je logickým nástrojem státu, aby upozornil na problematiku, kterou je nutno aktuálně řešit. Na druhou stranu se ale poněkud vytrácí prostor pro iniciativní mladé lidi, které by třeba i některá témata koncepce státní politiky oslovila. Jinými slovy – chtělo by to více volnosti. Reagování na současné trendy je pak ohroženo i tím, že státní i nestátní organizace musí řešit i naprosto banální každodenní výdaje (typu elektřina, teplo…), aby mladí lidé měli kde se setkat – v tomto duchu se vyjádřil i Pionýr prostřednictvím svého zástupce.

Pro organizace dětí a mládeže můžeme výstupy z konference shrnout asi takto. Buďme připraveni na nápady a iniciativu mladých lidí, více jim naslouchejme. Současně ale také není třeba být 100% „trendy“ a zahazovat to, co se po léta osvědčilo.

Tom