MOST 2018

Mobilizovat. Organizovat. Sdílet. Tvořit.

V minulé Mozaice jste se v rychlé zprávě dočetli o akci nazvané MOST 2018, což bylo pracovní setkání, které proběhlo o víkendu 7. až 9. září v Mladé Boleslavi, kde se sešlo přes šest desítek pionýrů. Byli mezi nimi členové orgánů Pionýra, štábů, pracovních skupin, zástupci krajských výkonných výborů nebo prostě zájemci o některé z probíraných témat, o kterých bude řeč dále.

Než se ale dostaneme k jednotlivým tematickým blokům, hodí se pár slov k akci celkově. MOST navazoval na podobné setkání v loňském roce (ve Ždírci nad Doubravou) a v obdobném termínu se s takovýmto setkáním počítá i v dalších letech. Hlavním cílem je vytvořit prostor pro výměnu názorů, nápadů, získávání a propojování lidí, kteří se v jednotlivých krajských organizacích často zabývají podobnými věcmi. A samozřejmě také dát hlavy dohromady a nasměrovat náš spolek do dalších let.
Stejně jako loni se i tentokrát většina účastníků znala, takže nebylo nutné žádné prolamování ledů a mohli jsme rovnýma nohama skočit do připravených debat. Vzhledem k množství lidí a pracovních skupin bylo vše organizačně docela náročné, nicméně všechny naplánované aktivity nakonec proběhly. Jelikož ale není možné celý víkend neplnit jen prací, byla tu například čajovna, kde si každý mohl oddechnout a v klidu posedět, poklábosit…

30. výročí obnovení samostatného Pionýra

Trochu mimořádnou částí programu byla společná debata o oslavách 30. výročí obnovení samostatného Pionýra. Účastnili se jí totiž opravdu všichni a každý se mohl i vyjádřit. Z velké části se debata dotýkala obecných principů propagace (jako např. že „do toho“ musíme jít společně a všichni, jinak to nemá smysl, že z hlediska prezentace Pionýra vyjde naše úsilí nadarmo, když každý pojme oslavy po svém a podobně). Zajímavá byla i debata o tom, zda oslavy směřovat spíše dovnitř nebo k veřejnosti – pro obě varianty zazněly hodně pádné argumenty, ze kterých vyplynulo, že ani jednu z rovin nelze pominout.
Část této společné debaty se zabývala i konkrétními náměty na pojetí oslav. Všichni účastníci MOSTu totiž před akcí vyplňovali dotazník, v němž mimo jiné uváděli právě nápady k 30. výročí. A byly opravdu různorodé, od námětů na drobné propagační předměty, po velké a odvážné akce, jako hromadný seskok s padákem… Všechny byly poté „sesypány“ do dotazníku, ve kterém přímo na akci účastníci označovali ty, které se jim nejvíce líbí. Tím ale není nic rozhodnuto, náměty na oslavy 30. výročí budou jistě probírány ještě na mnoha dalších místech. Mimo jiné zde padnul nápad posunout RESET z roku 2019 na 2020 a učinit z něj tak součást oslav, rozhodnout o tom ale musí Česká rada Pionýra v listopadu.
Po této diskuzi se všichni rozdělili do tematických skupinek, které se během dne dále propojovaly a prolínaly. Co se na nich vymyslelo, vyřešilo atd.? Pojďme se na to podívat.


Mezinárodní činnost
Účastníci si vyměnili zkušenosti z absolvování mezinárodních táborů – zhodnotili klady a zápory, vyměnili si kontakty na spřátelené organizace v zahraničí. Účastníci byli upozorněni na termín dodání podkladů pro projekt na r. 2019. Byl stanoven termín dalšího setkání.


K budoucnosti RISPu
Zúčastnění diskutovali o konkrétních změnách a úpravách, které by měl RISP mít, a funkcionalitách, které by měl nově umět. Došlo se k závěrům u řady otázek, např. zda sjednotit uživatele webu a RISPu, zvýšit zabezpečení přihlašování do systému, umožnit návrh změn údajů o osobě (na které nemá daná osoba oprávnění) tak, aby je oprávněná osoba pouze schválila, apod. Některé otázky byly postoupeny dále předsedům KOP k získání stanovisek od správců RISPu. 


Činnost
Sešly se pracovní skupiny a štáby – SRVP pokračovala v práci na „odborkách“ a na hře UZNADO (bylo představeno na setkaní oddílů pracujících s výchovnými programy z cyklu Výpravy za poznáním, které se konalo na konci září).
Štáb Pionýrského Sedmikvítku zpřesňoval a sjednocoval soutěžní řády jednotlivých oblastí a zabýval se komunikací a předáváním informací mezi pořadateli oblastních kol, pořadateli republikových finále a postupujícími soutěžícími do RF.
Při diskusi všech, kteří byli v pracovní skupině Činnost, se probírala otázka sportovních soutěží v Pionýru a jejich možného rozvoje a rozšiřování v budoucnu. 


Komunikace a organizace
První část debaty proběhla již pátek – nad vystavenými novými propagačními předměty (plecháčky, tašky, karabiny, píšťalky atd. dovezené množství bylo v sobotu prodáno v malém stánku E-mošky v rekordním čase). V přátelském duchu došlo ke shodě na dalších tipech, např. reflexní vesty, rychleschnoucí ručníky, tetovačky, sportovní rozlišováky, balicí papír atd.
V dalším (již samostatném) bloku k oblasti komunikace a propagace například byla:

  • vedena volnější rozprava ke kandidátům do obecních voleb navazující na poznámky odeznělé na jednání všech;
  • představena podoba Akčního plánu propagace, který by měl být na každé KOP;
  • diskutována prezentace na sociálních sítích (primárně facebook, možnosti instagramu), přičemž vznikl i přehled témat na jednotlivé měsíce od září 2018 do srpna 2019, který se zároveň stal základem celkového komunikačního plánu (více o něm na str. 12);
  • probrána podoba prezentace projektu ODT – zazněly konkrétní náměty pro web projektu, prezentaci na facebooku i motivování PS k zapojení a zadávání táborů.

Jednání ekonomů KOP
Znovu byly – za účasti zástupců Kontrolní komise Pionýra – projednány otázky včasného a úplného odevzdávání podkladů k účetním závěrkám z pionýrských skupin. Dále byly rozebrány podrobnosti k dotacím na rok 2019 a diskutovány záměry úprav dotačních titulů – spojení dotace na podporu pravidelné oddílové činnosti a dotace na dovybavení a údržbu kluboven do jednoho dotačního titulu (s tím, že nová dotační kapitola by mohla být postupně finančně navyšována). 


Porada garantů PVC
Byly podány informace o průběhu vzdělávacích akcí v průběhu 1. pololetí 2018 a o plánovaných akcích s výhledem na 2019, o době platnosti akreditovaných kurzů a autorizované osobě, s tím, že do konce roku by se měla uskutečnit schůzka (alespoň části) osob majících některou z autorizací k doplnění pravidel a dokumentace, prošla zmínka o možném konání Kamínek 2019. Proběhla diskuze o webu Pionýra.


Operativní porada předsedů a ekonomů KOP
Na ní odezněly nejaktuálnější upozornění týkající se vyúčtování aktuálních dotačních titulů, k předkládání požadavků na dotační prostředky MŠMT v roce 2019 (podrobný byl výklad k nové úpravě dotací na mzdové náklady) a dodávání účetních závěrek (za 2017). 


Školení zájemců o webové šablony
Proběhlo školení účastníků-zájemců o využití připravených šablon pro webové prezentace pionýrských skupin či KOP.


Jednání Kontrolní komise Pionýra
Členové řešili zejména problém hospodaření KO Kraje Vysočina (návazně byl podán podmět pro VV ČRP k uvolnění dotačních prostředků pro KO Kraje Vysočina.) Dále záležitosti závěrek z r. 2017 (včetně opakovaného výkladu na setkání ekonomů KOP) a zapojení možného nového člena. 


Mimořádné jednání VV ČRP
Projednalo shromážděné akutní záležitosti, včetně operativního podnětu z Kontrolní komise Pionýra.


S jakým očekáváním jsi jel/a na MOST a do jaké míry se naplnilo?

Pavla Pokorná, JmKOP
Účast na MOSTu pro mě byla především možností setkat se s lidmi z jiných krajů. Druhým důvodem byla šance podílet se na změnách v RISPu, se kterým pracuji často a proto vím, co bych chtěla jinak. Tyto dva cíle se splnily a i lépe než jsem očekávala 🙂 Kromě toho jsem se dozvěděla o skvělé nové hře, která se pro nás chystá a na kterou se hrozně těším. 

Jan Klec, OZKOP
Přijel jsem kvůli debatě ohledně oslav 30. narozenin Pionýra a také abych se dozvěděl něco o směřování sportovních akcí, soutěží a výchovných programů v Pionýru. Debata ohledně oslav byla podle mě plodná a přinesla spoustu nápadů k zamyšlení. V další části mě velmi zaujaly a potěšily „odborky“, vůbec jsem netušil, že už jsou připraveny k vypuštění do světa.

Vojta Horváth, PlKOP
Když jsem vyrážel, neuměl jsem si představit, jaký závěr takové setkání může přinést. Víceméně jsem jel, abych poznal lidi z ostatních krajů, které ještě neznám, a zjistil, jak se u nich na kraji a skupinách zpracovává téma propagace. Mile mě překvapilo, když jsme se shodli v pohledu na propagaci na facebooku i s tématy pro rok 2018/2019.
Vnímám to jako první vlaštovku dobrým směrem k ucelenému plánu propagace naší organizace.

Jana Düringerová, KOP KvK
Na MOST jsem jela poprvé, nevěděla jsem, co se bude dít. Něco mi napovídal název. Očekávala jsem, že si budeme vyměňovat zkušenosti a hledat nové cesty. Očekávání se naplnilo i přes to, že se program lišil od mé představy.