Když se dílo nedaří 2

vykres

V návaznosti na předchozí povídání jsme dospěli k otázce, jak naložit s dílem vadným. Ta se mohou projevovat různě a vybavuje se mi jeden oblek šitý na zakázku, jehož vadu musel zjistit lékař…

Kamarád toužil po obleku na míru: u krejčího vybrali látku, knoflíky a střih, absolvoval zkoušky, ovšem když se při poslední spatřil v zrcadle, nemohl se ubránit dojmu, že sako je vzadu delší než vepředu a nohavice na čelní straně významně kratší než vzadu. Krejčí reagoval: „Mladý muži, já tuhle práci dělím již 25 let. Máte špatné držení těla. Ten oblek je vlastně léčivý – donutí vás opět získat správné držení těla. Musíte chodit nakloněný, nohy mírně pokrčené. Kamarád poslechl a nerovnosti se ztratily. Ze salonu vyšel sebevědomý muž v mírném předklonu plíživými kroky. Po několika metrech plížení jej kdosi oslovil – spolužák ze střední školy – úspěšný lékař. Po úvodních frázích se zachmuřeně podíval na nový oblek se slovy „Co to máš s páteří? To vypadá vážně, záda a ruce a ty nohy, chlape – to vypadá na atrofii nebo nějaký neurologický problém.“ Kamarád posmutněl. Lékař, aby jej povzbudil, dodal: „Ale oblek máš úžasný!“ Když se vše vysvětlilo, společně se vrátili do salonu a krejčí, nerad, léčivý oblek předělal. Po právní stránce tak došlo k reklamaci, odborník – lékař – vyvrátil teorii o vadnosti kamarádova „těla“ a vše dopadlo dobře.

Jak postupovat

Nyní ovšem jak bychom si měli počínat my: Důležitá je prevence, tedy vymezit, jak má vypadat dílo bezvadné. To lze ve smlouvě nebo objednávce tím, že přesně popíšeme vlastnosti a způsob provedení díla (to můžeme i plánkem, výkresem, fotografií). Poslouží i odkaz na katalog – tam si dobře prostudujte – klidně si i ofoťte příslušné stránky – a zkontrolujte katalogové označení. Mně se to osvědčilo, byť nešlo o smlouvu o dílo. Objednával jsem si, podle katalogu, košili vínové barvy (alespoň v tom katalogu byla vínová) a v objednávce uvedl katalogové číslo, jaké bylo mé překvapení, když přišla košile kaštanově hnědá. Prodavačka se mě snažila přesvědčit, že katalogové číslo je správně a tedy že jde o košili, kterou jsem chtěl, ovšem musela uznat, že barva v katalogu a barva skutečná se liší a že se někde stala chyba, a smutně vrátila košili výrobci.

Dílo je tedy vadné, pokud nemá vlastnosti, které byly dohodnuty (neodpovídá smlouvě). Vada může spočívat ve všech parametrech, kterými je dílo charakterizováno: v materiálu, rozměrech, funkčnosti, povrchovém provedení apod. a pak lze:

  1. Požadovat dodání nové věci bez vad (pokud to není nepřiměřené – například nepatrná křivost stěny stavby) – viz příklad s oblekem. Výjimka: nemůžeme požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
  2. Pokud se vada týká pouze součásti věci, můžeme požadovat jen její výměnu (knoflíky na oděvu).
  3. Při vadné části díla, rozlišujeme dvě situace: 1) není-li možná náprava (oprava či výměna) lze od smlouvy odstoupit, 2) není-li možná náprava a bylo by nepřiměřené od smlouvy odstupovat pro menší význam vady, máme jen právo na bezplatnou opravu.
  4. Právo na novou věc (nebo výměnu součásti) máme, u vad odstranitelných, pokud brání obvyklému užívání pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Tehdy můžeme od smlouvy i odstoupit.

Pokud žádné z těchto možností nevyužijeme, můžeme požadovat přiměřenou slevu a stejně tak tomu bude, pokud nelze dodat novou věc bez vad nebo nelze vyměnit její část nebo provést opravu (a původní si chceme ponechat) a pokud zhotovitel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by prodleva opravou spotřebiteli působila značné obtíže (typicky svatební šaty).

Práva z vad jsou u objednatele vyloučena, pokud:

  1. Kupující vadu sám způsobil nebo před převzetím věci věděl, že věc vadu má – například jinak příčky vystavěné v rozporu s plány – ledaže již předem bylo dohodnuto jejich odstranění, nebo byly zamaskovány lstí (zhotovitel falešným potvrzením deklaroval použití barvy dohodnuté a použil barvu jinou).
  2. Vada nastala buď nevhodnými pokyny objednatele pro provádění díla, ač na to byl objednatel upozorněn (zhotovitel si musí nechat potvrdit písemně) – např. objednatel trvá na síle stěn, která je nedostatečná – nebo nevhodnou věcí (například nesprávná součástka k opravě vozidla) pro provedení díla objednatelem předanou – ač byl na nevhodnost upozorněn (zhotovitel si musí opět nechat potvrdit písemně).

Nehmotné dílo a odhadnutá cena

Je mou povinností vypořádat se s tím, že jsem v předchozím článku nevysvětlil, co že to může být jiný výsledek díla, který je nehmotný – takovým dílem je například vystoupení hudební skupiny, vystoupení tanečníka, kouzelníka, ovšem i něco, co na prvý pohled hmotné je – například socha. Jen autor může (smluvně) udělit souhlas ke způsobu jeho použití – trvalé umístění ve veřejném prostoru, ale i pořizování jeho kopií (podobně jako s naším pionýrským pejskem). Tedy, i když dílo, kterém je autorským ve smyslu autorského zákona, může být hmotné (vyjádřeno existující hmotnou věcí), smlouva musí stanovit způsob použití: například projekt rodinného domku je hmotný, ovšem autor (architekt) vám uděluje právo podle jeho nákresů stavbu vybudovat.

Závěrem, abych dostál tomu, co jsem minule avizoval, se zmíním o ceně díla určené odhadem. Je to asi ten nejhorší způsob, jakým lze cenu určit. Kdy už k tomuto kaskadérskému kousku někdo přikročí, měla by smlouva nebo její příloha obsahovat to, co strany při odhadu považovaly za podstatné – fakticky se to blíží rozpočtu, ovšem rozpočet z nějakých důvodů není možné sestavit anebo na to strany, jak bývá obvyklé, nemají čas. S takovým dokumentem se bude snadněji argumentovat proti požadavku na změnu ceny. Zjistí-li ovšem zhotovitel, že cenu bude třeba podstatně překročit, a neoznámí to objednateli s patřičnými důvody, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Naproti tomu objednatel, pokud takové oznámení ponechá bez povšimnutí, se zvýšením ceny souhlasí. Nevyužil totiž práva od smlouvy odstoupit (musí ovšem zaplatit poměrnou část původní ceny, pokud je mu plnění ku prospěchu – třeba část výkopových prací).

Příště si povíme o spotřebitelských smlouvách. Ty pamatují na situace nejčastější – na nákup zboží v běžném životě – a akcentují i situace nákupu přes internet, kde nás významně chrání.

Michal Pokorný

advokát, právní zástupce Pionýra