KDO PLATÍ ZLEPŠOVADLO?

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

O tom, že v říjnu odstartoval projekt Zlepšovadlo, jste se dočetli v minulých vydáních Mozaiky. Dozvěděli jste se i to, že má především dva cíle – podpořit pionýrské skupiny skrze rozvoj jejich pracovníků a také zajistit, aby pionýrská činnost byla financována z více zdrojů. Z informací vysvítalo, že projekt je podpořen z evropského Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání. Proto je na místě říci si něco oficiálního i o samotném programu, z něhož budeme příští tři roky užívat prostředky na rozvoj činnosti Pionýra.

Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?

Jeden z tematických programů, ze kterých je možné čerpat finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie. Jeho hlavním cílem je rozvoj lidských zdrojů.

Oblasti OP VVV

Zvýšení kvality vzdělávání l Zajištění podmínek pro kvalitní výzkum l Propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce l Posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání l Snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání l Zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy l Spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností

OP VVV má tři tzv. prioritní osy. Naše aktivity spadají do třetí z nich pojmenované „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“. Co si za tímto formálním názvem představit?

Podporu společného vzdělávání nebo zkvalitnění vzdělávání pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem, stejně tak sem patří rozvíjení čtenářské a matematické dovednosti, také manuální zručnosti dětí a žáků, přírodovědné gramotnosti a sociální dovednosti. Pominout nelze ani šíření příkladů dobré praxe nebo propojení zájmového a neformálního vzdělávání se vzděláváním formálním a podpora rozvoje hodnocení pokroku každého dítěte a žáka.

Jaký je cíl konkrétní výzvy, v níž Pionýr se svým projektem uspěl?

Podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Jde o rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce přímo vedoucích oddílů a jejich spolupracovníků. Prakticky jde o tyto aktivity:

– Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
– Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání
– Tandemové neformální vzdělávání
– Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
– Klub v neformálním vzdělávání
– Projektový den v klubovně
– Projektový den mimo klubovnu

Vyloučené aktivity, tj. činnosti, které nebudou podporovány:
– sportovní aktivity;
– sociální služby.

Kdo vybíral zapojené pionýrské skupiny?

PS nevybíral nikdo – o zapojení rozhodovala jejich iniciativa a vlastní rozhodnutí na základě informací, které byly poskytovány všem. Nejde tedy o klub „vyvolených“, ale iniciativních a svým způsobem i odvážných, neboť zajímavá finanční podpora s sebou nese i řadu povinností.

Přehled zapojených je dobře patrný na této mapě.