Jednám, jednáš, jednáme

Předposlední dubnový víkend (tedy hlavně sobota 22. 4.) byl z hlediska jednání orgánů Pionýra opravdu nabitý. Sešla se Česká rada Pionýra, mimořádně i Výkonný výbor ČRP, proběhla schůzka Kontrolní komise Pionýra a k tomu porada předsedů KOP…
Pojďme se podívat na to, čím se všechny orgány zabývaly.

Česká rada Pionýra
Členové ČRP se sešli v soboru v Praze na prvním dílčím zasedání letošního roku. V úvodu byli seznámeni se souborem informačních materiálů – což jsou zprávy o činnosti Výkonného výboru ČRP, Kontrolní komise Pionýra, informace o práci sekcí, sami také předkládali informace o dění ve svých KOP. Jako na každém jednání ČRP byly předkládány a projednány také otázky ekonomické. Zde bylo klíčové projednání účetní závěrky Pionýra za rok 2016, aktualizovaná verze rozpočtu pro rok 2017, diskutována byla aktuální finanční situace Pionýra (úhrada členských příspěvků, pohledávky apod.). Debata byla vedena o dlouhodobě plánovaném zvýšení odvodu z členského příspěvku, zde ČRP rozhodla o jejich ponechání ve stávající výši.
V obsahové rovině ČRP probírala především Výroční zprávu za rok 2016 a krátká rozprava se vedla i k naplňování VIZE 2040. Projednán byl i aktualizovaný plán akcí a soutěží (na str. 9 se dočtete více k Pionýrskému Sedmikvítku), stejně jako třeba otázka „sebehodnocení Pionýra“ a rozšířené možnosti zapojení do ní (k tomu více na str. 8). A abychom nabudili zvědavost, prozradíme, že bylo schváleno udělení Křišťálové vlaštovky pro rok 2018. Samozřejmě ale nepovíme, kdo bude jejím držitelem, na to si musíte počkat. 🙂

Výkonný výbor ČRP
Jak bylo naznačeno v úvodu, VV ČRP se sešel mimořádně a předem připravené materiály projednal věcně: Uzavřena byla otázka prodeje pozemku v Berouně, který není Pionýrem využíván. Dále byl probrán a přijat návrh na rozdělení dotačních prostředků MŠMT, určených na tzv. přímé projekty, realizované pobočnými spolky Pionýra v roce 2017. Pro Pražskou organizaci Pionýra důležitým bodem programu bylo potvrzení působnosti tamního vzdělávacího centra – v kompetenci PVC POP je rovněž kurz „Vedoucí dětského kolektivu“ (A+B). Dále bylo Výkonným výborem ČRP jmenováno několik správců aktuálně nečinných pobočných spolků.

Kontrolní komise Pionýra
Na své schůzce projednala otázky ohledně budoucích kontrol účetnictví a provedla kontrolu účetnictví našeho ústředí. Přítomni byli čtyři z pěti členů komise.
Úvodním tématem bylo shrnutí věcí předchozích a rozdělení práce, včetně tajemníka Kontrolní komise Pionýra.
Poté se KKP vrhla do prozaické práce a provedla namátkovou kontrolu vyúčtování dotací, kdy losem byly vybrány tři KOP, a ty byly následně kontrolovány – Liberecká KOP, Ústecká KOP a Středočeská KOP. Revize až na nějaké dílčí záležitosti, např. u některých dokladů k vyúčtování dotace jsou razítkem „hrazeno z dotace“ opatřeny všechny předložené doklady, tedy i ty, na které dotace není požadována, dopadly na výbornou.
Obědem posílení členové se následně soustředili na kontrolu účetnictví Pionýra, vedeného ústředím, které dopadlo také na výbornou, a shodli se s nálezem auditora, který označil účetní dokumentaci za věrně odrážející stav a průkaznou. Což je dobrá zpráva pro (nás) všechny.

 Porada předsedů KOP
je především pracovním jednáním (není orgánem, který by projednával návrhy a přijímal usnesení) určeným hlavně k výměně informací a debatě o aktuálních otázkách – stejně tomu bylo i tentokrát. Diskutována byla témata jednak organizačního charakteru (termíny jednání, ohlasy oblastních porad, přehled evidence členů apod.), ale především byly probírány akce a projekty, a to jak nedávno proběhlé – jako třeba Kamínka (o kterých se dočtete na str. 4 a 5), tak i plánované, jako RESET v Ostravě, Pionýrský Sedmikvítek, další ročník Soutěže etapových her či projekt Opravdu dobrý tábor.
Probírány byly i ekonomické otázky, jako například účetní uzávěrky pionýrských skupin, nebo třeba záležitosti propagace.

redakce