Jarní jednání orgánů Pionýra

Česká rada Pionýra

se sešla na své prvním letošním dílčím zasedání v sobotu 6. 4. 2019 v Praze. K zahájení jako obvykle patřila kontrola plnění úkolů z minulého jednání a soubor informací jak z jednání mimo spolek, tak uvnitř něj, z dění v orgánech Pionýra i v jednotlivých krajských organizacích. Z dalšího dění je zde stručný výběr:

 • Předseda Pionýra ve svém vystoupení znovu upozorňoval na důležitost hledání budoucích funkcionářů.
 • V souvislosti s naplňováním Vize 2040 bylo schváleno svolání obsahového jednání na rok 2020.
 • Byla novelizována Směrnice pro proplácení cestovních náhrad.
 • Byla schválena druhá verze rozpočtu Pionýra na rok 2019.
 • Rovněž byla schválena účetní závěrka Pionýra za rok 2018, výroční zpráva Pionýra a projednána zpráva auditora.
 • Zaznělo také varování před sílícími kontrolami hospodaření – je skutečně nezbytné mít na všech úrovních vše v pořádku.

Výkonný výbor ČRP

jednal během posledního květnového víkendu (24. – 26. 5.) v Pardubicích.) Byla probrána řada témat, zde je jejich stručný přehled:

 • VV projednal záměr Mozaiky pro příští ročník, jeho příprava bude pokračovat ještě v průběhu léta.
 • Konkrétnější obrys dostala náplň i organizace obsahového jednání v roce 2020.
 • Probírán byl záměr oslav 30 výročí obnovení Pionýra (více na str. 8 a 9).
 • VV se věnoval zhodnocení minulých (např. Kamínka) i přípravě budoucích akcí (oblastních a republikových kol Pionýrského Sedmikvítku, RESET, zářijové setkání aktivů a další).
 • Byly probírány výstupy a další záměry pracovních skupin k propagaci a k hodnocení kvality činnosti.
 • Výrazná debata se týkala řešení investic do nemovitostí.
 • VV schválil téměř dvě desítky návrhů na vyznamenání.
 • V závěru byly projednány plány mezinárodních aktivit.