Jak na dlužníka část 4: U soudu

Poslední odstavec předchozího dílu hovořil o tom, jak žalobu dopravit k soudu. Pokud jsme se rozhodli pro osobní doručení – podává se žaloba v soudní podatelně (tam ji i s přílohami převezmou a naši kopii, jak už jsem psal, opatří podacím razítkem a doplňujícími údaji (o přílohách, kolcích apod.).

Podatelna žalobu i s přílohami předá příslušnému oddělení (na soudu je pro každou problematiku zvláštní – tedy civilní – to je náš případ – trestní, opatrovnické apod.). Na oddělení je naší věci přidělena tzv. spisová značka, která se skládá ze tří čísel a písmene. Prvé číslo označuje číslo senátu (zpravidla náleží určitému soudci), následuje písmeno, které je zkratkou oddělení, kam spis patří – v našem případě to bude písmeno C (civilní oddělení), následuje další číslo, které je pořadím případu v roce, pak lomítko a za ním označení roku. Tím je náš případ jednoznačně identifikován a tato spisová značka zůstane spisu – našemu případu navždy. Spis se pak ocitne na stole soudce, který prověří, zda žaloba splňuje všechny formální náležitosti (viz předchozí díly) a zda byl zaplacen soudní poplatek. Pokud by zaplacen nebyl, zašle nám soudce výzvu v podobě usnesení, s poučením, že pokud zaplaceno nebude, soud řízení zastaví a případ tím končí.  K usnesení je připojen i pokyn, jak má být soudní poplatek zaplacen.

Když je poplatková povinnost splněna, pak má soudce dvě možnosti: pokud je žalobou požadována peněžitá částka (jako v našem případě), a z obsahu žaloby vyplývá, jasně a srozumitelně, proč je požadována, pak může i bez výslovné žádosti rozhodnout, bez slyšení stran, tzv. platebním rozkazem.


Sp. zn. 2 C 35/2014

P L A T E B N Í   R O Z K A Z

Okresní soud v české Lípě rozhodl soudcem Mgr. Janem Vymyšleným, v právní věci žalobce (žalobkyně): Pionýrská skupina XXX se sídlem Praha 1, ulice Vymyšlená 1, identifikační číslo 12345678, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Mětského soudu v Praze, v oddílu L, vložka číslo 999, proti žalovanému (žalované): Jan Dřevomorka, nar. 1. 1. 1962, podnikatel, identifikační číslo 98765432, bytem Nereálnov, ul. Vymyšlená 6 o zaplacení částky 10 000,– Kč s příslušenstvím,  t a k t o :

Soud ukládá žalovanému (žalované), aby do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil(a) žalobci (žalobkyni)

 • 10 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 11. 2. 2014 včetně, ve výši 8,05 % ročně, do zaplacení, dalším příslušenstvím 106 Kč
 • náhradu nákladů řízení ve výši 1000,– Kč.

n e b o

aby podal(a) proti tomuto platebnímu rozkazu do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudu odpor.

P o u č e n í : Včas podaným odporem se platební rozkaz v plném rozsahu ruší a soud k projednání a rozhodnutí věci nařídí jednání. Opožděně podaný odpor nebo odpor podaný tím, kdo k němu není oprávněn, soud usnesením odmítne. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor nebo proti němuž podaný odpor byl soudem odmítnut, má účinky pravomocného rozsudku. Proti výroku o náhradě nákladů řízení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím Okresního soudu v české Lípě.

Nesplní-li povinný(á) dobrovolně tímto platebním rozkazem uložené povinnosti, může se oprávněný(á) domáhat nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

V České Lípě dne 5. 5. 2014

Mgr. Jan Vymyšlený
Soudce


Platební rozkaz bude zaslán naší pionýrské skupině (poštou na doručenku nebo do datové schránky, pokud ji PS má) a současně i panu Dřevomorkovi, kterému musí být doručen do vlastních rukou.

Jakmile pan Dřevomorka platební rozkaz převezme (je k němu vždy připojena i žaloba), tak má tři možnosti: a) zaplatit vše, co mu platební rozkaz ukládá – to by byl samozřejmě ideální případ, b) nezabývat se platebním rozkazem a kupříkladu jej zahodit, založit či něco podobného c) podat odpor. Pak by soudce musel nařídit jednání a v něm projednat, cože vlastně pan Dřevomorka namítá a proč by měl či neměl zaplatit. V případech podobných tomu, který jsem si vymyslel, dlužník v drtivé většině případů odpor nepodá a zaplatí. Jak ale postupovat, když odpor nepodá, ale nezaplatí?  V poučení u platebního rozkazu (je to citace ze zákona) se uvádí „Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor nebo proti němuž podaný odpor byl soudem odmítnut, má účinky pravomocného rozsudku.“ Fakticky to znamená, že to, co platební rozkaz nařizuje, musí být splněno a stát to zajistí (s jednou výjimkou o které bude řeč později). V prvé řadě je třeba si nechat na platební rozkaz vyznačit doložku právní moci – to udělají na soudě v kanceláři, kam nás nesměruje justiční stráž nebo podatelna. Dělá se to zvláštním razítkem, do jehož otisku na platebním rozkaze se napíše datum, kdy je rozhodnutí vykonatelné (současně to znamená, že dlužník nepodal odpor). Platební rozkaz s touto doložkou budeme ještě potřebovat, pokud se s našimi penězi chceme shledat.

Stát, který svým soud vydal rozhodnutí, by neměl žádnou autoritu, pokud by rozhodnutí nebyl schopen uskutečnit. Při vymáhání peněžité částky přišel s osobou exekutora – úředníka (v některých zemích státního, jinde, jako u nás soukromého), který je vybaven oprávněními, které mu umožňují dluh vymoci. Exekutor má oprávnění dotazovat se u bank, penzijních fondů, stavebních spořitelen a podobných institucí zda u nich má dlužník účty, vyhledávat v katastru nemovitostí, motorových vozidel, zdravotních pojišťoven apod. Když takto získá představu o dlužníkově majetku, zvolí vhodný způsob získání částky – v našem případě by podle všeho obstavil nějaký účet pana Dřevomorky a z něj by nařídil strhnout vše, co nám náleží a navíc odměnu za svou činnost a náhradu svých nákladů, které mu činností na exekuci vznikly. Jakmile by se to stalo, vyrozuměl by nás o tom a výtěžek exekuce by nám vyplatil.

Logicky se nabízí otázka, odkud se exekutor vezme a jak se k našemu případu dostane? V prvé řadě musíme opět dlužníka upomenout, jako před zahájením soudního řízení. Pokud do 7 dnů nezaplatí, můžeme se obrátit na kteréhokoliv exekutora – nejlépe na toho, ke kterému máme místně nejblíže, s následující žádostí (opatřenou v textu uvedenými přílohami):


V Praze dne 24. 5. 2014

Exekutorský úřad Praha 10

Mgr. Richard Zlověstný, soudní exekutor

Adresa

Věc :                     Exekuční návrh podle § 35 odst. 1 z. č. 120/2001 Sb. – exekučního řádu – v platném znění;

Oprávněný:  Pionýrská skupina XXX se sídlem Praha 1, ulice Vymyšlená 1, identifikační číslo 12345678, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložka číslo 999, za kterou jedná jako statutární orgán Břetislav Neodbytný, Vedoucí PS.

Povinný:      Jan Dřevomorka, nar. 1. 1. 1962, podnikatel, identifikační číslo 98765432, bytem Nereálnov, ul. Vymyšlená 6

Přílohy návrhu dle textu

———————————

 1. Platebním rozkazem Okresního soudu v české Lípě z 5. 4. 2014 sp. zn. 2 C 35/2014 soud uložil povinnému, aby zaplatil oprávněnému do 15 dnů ode dne doručení 10 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 11. 2. 2014 včetně, ve výši 8,05 % ročně, do zaplacení, dalším příslušenstvím 106 Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 1000,- Kč. Exekuční titul je pravomocný dnem 13. 5. 2014.

Důkaz:         originálem exekučního titulu (platebního rozkazu) opatřeného doložkou právní moci.

 1. Oprávněný vyzval dne 16. 5. 2014 povinného k dobrovolnému plnění shora uvedené povinnosti, v souladu s § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Povinný dobrovolně nesplnil do dne podání tohoto návrhu ani část shora uvedené povinnosti.

Důkaz:         kopií výzvy k zaplacení a podacím lístkem

 1. Oprávněný navrhuje, aby soud nařídil exekuci a pověřil vedením exekučního řízení k vymožení pohledávky a jejího příslušenství podle shora uvedeného exekučního titulu soudního exekutora Mgr. Richarda Zlověstného, sídlem na adrese uvedené v záhlaví této žádosti.
 2. Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Na základě shora uvedených skutečností oprávněný proto žádá exekuční soud, aby na základě tohoto návrhu nařídil exekuci a vydal pověření, kterým:
 4. Nařídí, proti povinnému, podle exekučního titulu platebního rozkazu Okresního soudu v české Lípě z 5. 4. 2014 sp. zn. 2 C 35/2014

exekuci

 1. k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému 10 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 11. 2. 2014 včetně, ve výši 8,05 % ročně, do zaplacení, dalším příslušenstvím 106 Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 1000,- Kč.
 2. k vymožení povinnosti uhradit oprávněnému náklady účelně vynaložené k vymáhání nároku.
 3. soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce náklady exekuce.
 4. Vedením exekučního řízení pověří exekutora Mgr. Richarda Zlověstsného.

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina XXX
Břetislav Neodbytný, Vedoucí PS
Břetislav Neodbytný


Soud vydá exekutoru na základě této žádosti pověření k provedení exekuce a ten se pustí do díla, na jehož konci by měl být vymožen dluh. Na závěr však musím poznamenat, že pokud dlužník nemá majetek, pak ani exekutor nic nezmůže.

Michal Pokorný,
advokát, právní zástupce Pionýra