Jak na dlužníka, část 3: K soudu

Pan Dřevomorka, který nám nedodal dřevo na stavbu táborového přístřešku a ponechal si cenu zaplacenou předem (10.000,- Kč), nic nevrátil a na upomínku (viz předchozí díl) nereaguje.

Nezbývá tedy, než podat žalobu. Jen pro pořádek připomenu ve stručnosti, že žaloba musí obsahovat (podrobně je to vysvětleno v prvém dílu, takže nyní si dovolím zjednodušení):

 • kterému soudu je adresována,
 • kdo ji podává,
 • proti komu ji podává,
 • oč se jedná,
 • označení důkazů,
 • co po soudu chceme, aby udělal,
 • musí být podepsána a datována.

V našem případě by žaloba měla vypadat takto:


V Praze 31. 3. 2014

Okresnímu soudu v české Lípě

 Žalobce:      Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina XXX se sídlem Praha 1, ulice Vymyšlená 1, identifikační číslo 12345678, zapsaná ve spolkovém rejstříku u Mětského soudu v Praze, v oddílu L, vložka číslo 999, za kterou jedná jako statutární orgán Břetislav Neodbytný, Vedoucí PS.

Žalovaný:     Jan Dřevomorka, nar. 1. 1. 1962, podnikatel, identifikační číslo 98765432, bytem Nereálnov, ul. Vymyšlená 6.

 

O zaplacení 10.000 Kč s příslušenstvím

Návrh na zahájení řízení (žaloba)

 

D v o j m o 

Přílohy: dle textu.

Soudní poplatek 1000 Kč hradí žalobce v kolcích na žalobě.

 ——————————————–Konec prvé strany————————————–

 I.

Žalobce je pobočným spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložka číslo 999, má právní posobnost a je oprávněn samostatně jednat.

Statutárním orgánem žalobce je pan Břetislav Neodbytný, vedoucí PS.

Žalovaný je fyzickou osobou – podnikatelem podle živnostenského zákona – a provozuje truhlářskou živnost pod označením „Truhlářství červotoč.

Důkaz: Výpisem ze živnostenského rejstříku a výpisem ze spolkového rejstříku.

 

II.

Žalobce, za kterého jednal pan Jiří Novák, oddílový vedoucí žalobce, u žalovaného objednal, po předchozí telefonické dohodě, dne 2. 1. 2014 dřevo na stavbu táborového přístřešku, jmenovitě 3 m3 prken 3m z 0,2 m x 0,02 m za dohodnutou cenu 10 000 Kč.

Na to si žalobce sepsal objednávku podepsanou statutárním orgánem žalobce. Žalovaný  objednávku přijal, na kopii objednávky napsal „Objednávku přijímám, termín dodání 12. 1. 2014, odběr v provozovně dodavatele, odvoz si zajišťuje zákazník.“ a k tomu připojil aktuální datum 2. 1. 2014, svůj podpis a otisk razítka. Tuto kopii má žalobce v držení.

Žalobce současně zaplatil na místě v hotovosti 10 000 Kč a na tuto částku dostal od žalovaného potvrzení.

Důkaz:        

 1. objednávkou shora citovanou (v příloze kopie),
 2. potvrzením o zaplacení 10 000,- Kč (v příloze kopie),
 3. výslechem pana Jiřího Nováka, bytem Praha 2, ul. Nereálná 25

 

III.

Dne 12. 1. 2014 předmětný materiál dodán nebyl – na místo se dostavil opět pan Jiří Novák a zjistil, že žalovaný ve své firmě není přítomen a nikdo ze zaměstnanců o zakázce neví. Žalobce žalovaného proto písemně upomenul s tím, že pokud nebude materiál dodán do 20. 1. 2014, tak od smlouvy odstoupí. Přes upomínku materiál nebyl dodán.

Dopisem žalobce, doručeným žalovanému 25. 1. 2014, žalobce od smlouvy odstoupil a požádal o vrácení peněz, nejpozději do 31. 1. 2014. Do dnešního dne se tak nestalo.

Důkaz:

 1. výslechem pana Jiřího Nováka, bytem Praha 2, ul. Nereálná 25
 2. upomínkou o dodání zboží a doručenkou osvědčující převzetí písemnosti žalovaným (v příloze kopie),
 3. písemností, kterou bylo odstoupeno od smlouvy a doručenkou osvědčující převzetí písemnosti žalovaným (v příloze kopie)

 IV.

Žalovaný žalobci k dnešnímu dni dluží 10 000 Kč, a proto jej žalobce, v souladu s § 142a občanského soudního řádu dne 2. 2. 2014 vyzval, aby dluh zaplatil, jinak že bude částka vymáhána soudně. Lhůta k zaplacení byla žalovanému poskytnuta 7 dnů ode dne odeslání tohoto dopisu (tj. od 2. 2. 2014). Žalovaný měl tedy zaplatit nejpozději 9. 2. 2014. Protože tento den byl nedělí, podle § 607 NOZ je dnem k zaplacení pondělí 10. 2. 2014, neboť podle zmíněného ustanovení připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. V prodlení se tak ocitl od 11. 2. 2014. Přes toto kvalifikované upomenutí do dnešního dne žalovaný nezaplatil.

Žalobci proto nezbývá, než se obrátit na soud s tím, že žádá:

 1. předmětných 10 000 Kč,
 2. k tomu zákonný úrok z prodlení počítaný od 11. 2. 2014 včetně, jehož výše k prvému dni prodlení činí 8,05 % ročně,
 3. jako další příslušenství náklady poštovného za upomínku a výzvu dle § 142a občanského soudního řádu (celkem 46 Kč) a 
 4. náhradu nákladů soudního řízení, které pro tuto chvíli vyčísluje na soudní poplatek 1000 Kč a náklady poštovného za zaslání žaloby k soudu 60 Kč.

Důkaz: Doklady o zaplacení poštovného.

 V.

Na základě shora uvedených skutečností žalobci nezbývá, než se obrátit na soud s touto žalobou, jejímž obsahem se domáhá, aby byl vydán tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit žalobci 10 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 11. 2. 2014 včetně, ve výši 8,05 % ročně, do zaplacení, dalším příslušenstvím 106 Kč a náklady soudního řízení 1000 Kč.

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina XXX

Břetislav Neodbytný, Vedoucí PS

Břetislav Neodbytný


Tuto žalobu vytiskneme třikrát, každé vyhotovení podepíšeme, připojíme přílohy – ty jenom jednou – zůstávají u soudu (zasíláme v kopiích – i u soudu se můžou ztratit), nalepíme na žalobu kolek a vše odneseme k soudu do podatelny. Tam dvě žaloby s přílohami odevzdáme a na třetí si necháme potvrdit podání (kontrolujeme, zda nám správně do podacího razítka vyznačili počet žalob, předaných příloh a vyznačili i vylepený kolek).

Žalobu s přílohami i kolky lze poslat i poštou (určitě jen doporučeně) – v takovém případě doporučuji zásilku pojistit minimálně v hodnotě zasílaných kolků, protože jinak v případě ztráty zásilky náleží náhrada podle váhy v zanedbatelných hodnotách (co si pamatuji, tak to bylo kolem 50 Kč).

Co bude následovat, si povíme v další části.

Michal Pokorný,
advokát, právní zástupce Pionýra