Já nic, za všechno může Ježíšek!

Blížící se Vánoční svátky jsou neodmyslitelně spojeny s dárky. Přestože i darování je zákonem upravený akt právní, při rozbalování balíčků pod stromečkem se tím trápí málokdo (byť se paragrafy, pomyslně, kolem nás vznáší a například říkají, že darování je dokončeno až přijetím daru, nebo že úmysl darovat můžeme projevit i umístěním dárku, se jménem obdarovaného, na určené místo – tedy třeba pod stromeček).

Dnešní doba je mimo jiné charakteristická tím, že každý se snaží minimalizovat svou odpovědnost (viz např. tlusté poučení a manuály o hmotnosti vyšší než výrobek sám). Proto vám předkládám k využití námět připojit právní poučení k vánočnímu dárku: i z darování maličkosti může udělat nevšední (právní :)) zážitek. S jistou dávkou potměšilosti jsem několika přátelům již takto nadělil a setkal se vždy s úspěchem. V tomto poučení je darem miniaturní Becherovka.

Poučení k Vánočnímu daru

  1. Toto prohlášení se týká 1 (jednoho) kusu skleněné lahve o objemu 5 cl alkoholického nápoje Becherovka (dále jen „Předmět vánočního daru“ nebo „dar“).
  2. Dar je předáván v dobré víře, že obdarovaný je osobou starší 18 let a osobou způsobilou Předmět vánočního daru přijmout se znalostí následků, které požití obsahu daru může vyvolat.
  3. Dárce nenese odpovědnost za skutečný obsah a složení daru, neboť jej nabyl koupí v maloobchodě s logickým a rozumně předvídatelným předpokladem, že obsah lahvičky má vlastnosti, které zboží tohoto druhu mívá.
  4. Dárce upozorňuje obdarovaného, že dar, s výhradou výslovně uvedenou v odst. 3, je poživatelný jen v tekuté části (kapalina při teplotě doporučené výrobcem), která se nachází v lahvičce. Obal (lahvička) není konzumovatelný vcelku ani po částech, stejně jako etiketa a uzávěr. Pokud je bude obdarovaný konzumovat, pak tak činí na vlastní nebezpečí a nemůže požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikne, lhostejno, zda se jedná o újmu nemajetkovou či majetkovou a ať již nastala na bytostech živých či věcech živých nebo neživých.
  5. Dárce nenese odpovědnost za to, že požití poživatelné části daru, s výhradou podle odst. 3 vyvolá účinky, které obdarovaný očekával, ani že vyvolá účinky, které neočekával, ani že je vyvolá ve stupni, v jakém byly obdarovaným očekávány, ani že vyvolá účinky ve stupni, v jakém nebyly obdarovaným očekávány.
  6. Dále dárce nenese odpovědnost za následky, které nastanou v důsledku srážky daru s člověkem (živým či neživým) nebo s věcí (živou či neživou), ať již se tak stane nárazem pohybujícího se věci do daru, který se nepohybuje, a/nebo srážkou pohybující se věci s pohybujícím se darem, a/nebo nárazem pohybujícího se daru, ať již se tak stane hodem, výstřelem (výbušným nebo reaktivním nebo přetlakem nebo jinak vyvolaným) daru a/nebo jiným mechanickým způsobem uvedení daru do pohybu, například vymrštěním pomocí praku, luku, samostřílu či jiného zařízení založeného na využití mechanicky či chemicky vyvíjené síly) či zásahem vyšší moci nebo způsobem dosud nevídaným (zásah mimozemských nebo nadpřirozených (vědou nevysvětlitelných) sil.
  7. Obdarovaný nabývá Předmět vánočního daru do vlastnictví jeho převzetím a převzetím tohoto poučení, tím, co nastane později. Vlastnictví daru nabývá obdarovaný jako výhradní a neomezené. Dárce si k daru nevyhrazuje žádného věcného práva.
  8. Dárce obdarovaného ujišťuje, že: Předmět vánočního daru je prost práv třetích osob, že pochází z dárcova výlučného vlastnictví, není v nakládání s ním nijak omezen a že cena daru nebyla uhrazena z prostředků pocházejících z nezákonné činnosti a obdarovaný může s darem dělat, co chce a uzná za vhodné, dárce však za následky činů obdarovaného nenese žádnou odpovědnost.

Datum, podpisy obdarovaného a dárce.

Michal Pokorný
advokát, právní zástupce Pionýra