Hra

V tomto ročníku Mozaiky se chceme zamýšlet nad tím, v čem jsou naše oddíly pionýrské, jaké prostředky užívá vedoucí oddílu, jak se Program Pionýra projeví v praxi. Doufáme, že vás tím přivedeme k zamyšlení nad tím, co a jak děláme. A snad i k posílení vědomí toho, že některé věci děláme dobře, i motivaci k dalšímu zlepšování. V neposlední řadě vám také chceme pomoci při tvorbě jasnějšího sdělení, co vlastně Pionýr dětem a rodičům nabízí.

Program Pionýra: Naším základním výchovným prostředkem je hra.

img_2591Zkuste někdy v kroužku vedoucích a instruktorů diskutovat o tom, co je hra. Zjistíte, že to není úplně lehký úkol.
Každý si pod tím představí něco trochu jiného. Moudrá Wikipedie říká: „Hra je činnost jednoho či více lidí, která nemusí mít konkrétní smysl, ale přitom má za cíl radost či relaxaci. Hry se hrají především pro zábavu, ale můžou také sloužit například ke vzdělávání.“ Miloš Zapletal ve své knize Hry v přírodě uvádí doslova: „O přesnou a výstižnou definici hry se již pokoušelo mnoho psychologů, pedagogů, antropologů a dalších vědeckých pracovníků. Zatím se však nikomu nepodařilo vytvořit takovou definici, která by všechny uspokojila.“

Pro naše účely je podstatné, že hra je naprosto přirozenou činností každého dítěte. Což znamená, že si děti budou určitě hrát i bez přičinění Pionýra. Na druhou stranu organizovaná hra může být pro děti o mnoho zajímavější a podnětnější, než spontánní činnost. A to je právě cesta, jak hrou můžeme děti rozvíjet. Otřepaný citát „Škola hrou“ (J. A. Komenský), je konkrétním příkladem užití hry jako výchovně vzdělávacího prostředku. Pokusme se proto podívat na to, co se při oddílové hře děje a co u dětí můžeme rozvíjet. V nejširší souvislosti nám jde o rozvoj znalostí, dovedností a postojů dítěte s ohledem na jeho věkové (a individuální) zvláštnosti, ale i o prožitky dětí – jejich dobrodružství na míru.

Obecně Příklad u řidiče Příklad účastníka hry
Znalosti – poznatky a zkušenosti, které můžeme vhodným způsobem využít znalost dopravních předpisů znalost pravidel hry – např. košíkové
Dovednosti – získaná schopnost vykonávat snadno a účinně konkrétní činnost schopnost řídit vozidlo nacvičené techniky hry – střelba, driblování, dvojtakt apod.
Postoje – připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem či volbou. respekt k pravidlům a ohleduplnost k ostatním účastníkům provozu dodržování fair play, respektování rozhodčího a hráčů, spolupráce…
Prožitek – souhrn vjemů z prožívané činnosti užít si pohodovou jízdu, či využít vozidla jako prostředku k dopravě do cíle radost ze hry či z výhry nebo z radosti spoluhráčů

Hrají si děti
V Pionýru se nejčastěji objevuje hra organizovaná jedním vedoucím, instruktorem či malým týmem, které se účastní několik dětí najednou. Cíl hry určuje její hlavní výchovný dopad (obratnost, jemnou motoriku, paměť…). Nicméně při každé hře nastává mnoho dalších situací, které můžeme využít k výchovnému působení na účastníka. Pokusme se je alespoň nastínit…

 • Motivace vtahuje účastníky do děje, pomáhá jim při koncentraci pozornosti a má také za úkol připravit děti k naslouchání.
 • Vysvětlení cíle a smyslu hry – je školou komunikace. V této fázi hry stojí za to přesně dodržovat pravidla diskuse, kdy hovoří jeden člověk, předává se slovo, pokládají se otázky a naslouchá odpovědím apod.
 • Vymezení času a prostoru je ukázkou praktické organizace, jak je možné zacházet s omezeními a budovat respekt vůči základním pravidlům.
 • Čas pro shrnutí a vymýšlení strategie – doba kdy dochází k podpoře týmové spoluprácekreativity, byť omezené pravidly hry.
 • Samotná akce je pak zkouškou znalostí, dovedností a postojů jednotlivých hráčů, jejich smyslu pro fair play. Výstupem z této fáze by pak mělo být nejen vyhlášení výsledků hry, ale také hodnocení průběhu s důrazem právě na podařené situace i krizové momenty a další podpora budování postojů.

Pozor na pojmy – není to jen slovíčkaření
Motivace – souhrn motivů, pohnutek, které nás (či děti) vedou k tomu, abychom vykonávali nějakou činnost.
Legenda – příběh (pohádka), která nás uvede do rámce hry, vytvoří nám roli, pomůže zdánlivě jednoduchý úkol proměnit v dobrodružství.

Hrají si dospělí
Z pohledu organizátora je hra řadou cvičení. V první řadě z projektového managementu, který zahrnuje téměř celý projektový cyklus – analýza potřeb, výběr hry, příprava, realizace, hodnocení. Dále průpravou z komunikace se skupinou a řízení diskuse. V neposlední řadě ještě i zkouškou z posuzování a rozhodování sporných situací a schopnosti přijímat rozhodnutí a také odpovědnosti za ně. Pro děti staršího školního věku se právě organizování hry může stát poměrně zásadním prostředkem pro rozvoj jeho kompetencí. Je proto otázkou, zda v Pionýru v dostatečné míře využíváme podíl dětí na organizování naší činnosti – chcete-li participace. To se ale pomalu dostáváme k tomu, že organizovat hru je docela náročná práce. Mají-li takovou činnost zvládnout děti, je potřeba dlouhodobě pracovat na posílení jejich pracovních kompetencí (jinými slovy: schopnosti vzít za práci a zodpovídat za ni).

Hrají si oddíly
To jsme se ale soustředili na výchovné působení na jednotlivce. Má-li Pionýr rozvíjet děti v rámci oddílů, je nezbytné pečlivě zvážit smysl a cíl jednotlivých her. Začít u cílů (k čemu chceme děti přivést), k nim vybírat prostředky – třeba i hrami – jakými je budeme dosahovat. Jinými slovy: k systematickému rozvoji dětí je potřeba promyšleného plánu – alespoň v podobě navazujících postupně se rozvíjejících cílů, vycházejících z potřeb určité věkové kategorie, rámcově zpracovaných alespoň po měsících na půlrok či ještě lépe rok. Vycházet přitom můžeme z nabídkových programů činnosti (Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly, Osmá planeta) dosažitelných i na našem webu Inspiruj se. Vaše oddílová celoroční hra je pak hezkým rámem, který dává dětskému snažení smysl a pocit ucelenosti.

Poznámka: Přestože klubovou činnost považujeme v Pionýru za neméně hodnotnou, musíme si přiznat, že (vzhledem k tomu, že děti mohou kluby navštěvovat nahodile) ve výchovném účinku se může jen těžko vyrovnat soustavné činnosti oddílů. Je proto nutné si dobře rozmyslet, jaké role oddíly a kluby na vaší pionýrské skupině plní.

Vyzkoušejte si:

 • Pokuste se časově seřadit následující výchovné kroky:
  • Formulování slovních pokynů
  • Úkoly k týmové spolupráci
  • Podpora chování dětí v duchu Ideálu Přátelství (Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá ostatním, umí spolupracovat.)
  • Rozvoj mimoslovní komunikace
  • Nácvik komunikace jednotlivce ve skupině
  • Podpora slovní komunikace ve dvojici
 • Vyberte také vhodné hry pro podporu těchto kroků (využít můžete např. web Inspiruj se – pionyr.cz/inspirace/
 • Představte si hry, které hrajete v oddílu. Jaké činnosti při nich děti vykonávají, co se děti přitom naučí?
 • Pokuste se zahrát si vícekrát jednu hru s tím, že pokaždé užijete k podpoře jiného výchovného cíle.
 • Které z prvků činnosti jste schopni pojmenovat tak, že je můžete využít k propagaci například na letácích, pozvánkách nebo webových stránkách? Může vám s tím pomoci Program Pionýra?

Máte dotazy nebo náměty k tématu? Pište na oddil@pionyr.cz.