FÉNIX – NAŠI NEJBLIŽŠÍ ZAHRANIČNÍ KAMARÁDI

S předsedkyní Dětské organizace Fénix jsme si nepovídali jen o výtvarkách a rukodělkách. Vzhledem k tomu, že v začínajícím roce je v plánu prohloubení spolupráce Pionýra s Fénixem, nabízí se našeho nejbližšího zahraničního partnera trochu podrobněji představit i čtenářům Mozaiky.

Zkuste prosím krátce představit vaši organizaci. Kdo jste a co děláte? Co je vaším posláním? Jaké máte tradice, co všechny vaše oddíly spojuje?
Dětská organizace Fénix je mládežnická organizace na Slovensku. Fénixáků je po celém Slovensku více než 6 900 a působí v 48 základních organizacích. Naším záměrem je vytvářet dětem a mládeži podmínky pro aktivní, obohacující a prospěšné trávení volného času, umožnit jim získat nové informace a dovednosti a vytvářet jim prostor, kde mají příležitost realizovat i svoje vlastní nápady a rozvíjet tak získané kompetence.

Srdcem organizace jsou dobrovolníci, kteří svůj čas věnují dětem a mladým lidem. Jako organizace se ve své činnosti věnujeme tématům participace, propojování formálního a neformálního vzdělávání, dobrovolnictví, zdraví a zdravému životnímu stylu.

Naše členy spojuje aktivní trávení volného času a společné hodnoty – pravda, poznání, přátelství, pracovitost, ochrana přírody, věrnost a dobročinnost. Základní organizace se věnují aktivitám a projektům podle zájmu jejích členů, například turistice, ochraně a poznávání přírody, sportovním aktivitám, poznáváním Slovenska, kreativní a kulturní činnosti, tanci, divadlu, řemeslům nebo participaci ve svém okolí.

Jak se vám daří takto různorodé oblasti činnosti skloubit do jedné organizace?
Každý kolektiv si může zvolit z nabídky výchovně-vzdělávacích programů podle vlastních preferencí, možností a zálib členů. Jde například o environmentální program „Raději potřební nežli spotřební“, zaměřený na poznávání a ochranu našeho životního prostředí, nebo program Netradičně tradičně, díky kterému mladí lidé poznávají tradiční lidová řemesla v jednotlivých regionech Slovenska. Máme i outdoorový program s názvem „Expedice za poznáním“, zaměřený na pohyb v přírodě i na poznávání přírodního a kulturního bohatství Slovenska, program pro IT nadšence, programy na rozvoj osobnosti nebo na obeznamování dětí a mladých o rizicích spojených se závislostmi každého druhu. Jelikož máme členy různých věkových skupin od předškoláků po maturanty, má každý výchovně-vzdělávací program několik věkových variant, které odpovídají věku členů, kteří ho budou realizovat.

Základem všech programů je ale téma lidských práv v tom nejširším slova smyslu. Toto téma je zakomponované do každého z jednotlivých programů. Neméně důležitou složkou je rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím metod neformálního vzdělávání.

Každoročně se také organizace mohou zapojit do krátkodobých programů, takzvaných etapových her. Tyto několik měsíců trvající programy jsou komponované formou soutěží a jejich cílem je podobně jako u ostatních programů rozvoj vědomostí a dovedností v některé oblasti, například ve finanční gramotnosti, participaci či prezentačních dovednostech.

Vaše organizace má i velký mezinárodní přesah. Co vás k tomu vedlo a na jakých mezinárodních aktivitách se podílíte? Jak jste s tím začínali?
Snažíme se, aby se naše mezinárodní aktivity neustále rozvíjely. Prostřednictvím nich umožňujeme našim členům a členkám účast na různých projektech a setkáních v zahraničí, respektive na Slovensku s mezinárodní účastí. Těmito aktivitami získáváme nové zkušenosti, zajímavé podněty do další práce, metodické materiály, inspiraci a v neposlední řadě mnoho mladých, motivovaných lidí.

Na začátku jsme měli projekty zejména bilaterální. Nejdříve jsme se zapojovali do projektů Mládež v akci, stali jsme se členy nadnárodní organizace IFM-SEI a sami jsme nějaké projekty organizovali. V současnosti připravujeme na Ústředí každý rok 1-2 projekty mezinárodních výměn pro mládež pod hlavičkou evropského programu Erasmus + a pravidelně na ně zveme i členy Pionýra. Několik desítek mladých lidí také vysíláme na projekty do zahraničí. Některé naše organizace navíc mají i vlastní zahraniční spolupráce, například Zemplínská Teplica dlouhodobě spolupracuje se Srbskou organizací.

Rok 2019 pro nás byl navíc v mnohém, co se týká mezinárodní činnosti, novinkou. Zapojili jsme se do projektů strategického partnerství s maďarskou a portugalskou organizací. Tématem je práce s mládeží a její úloha v budování pocitu sounáležitosti mladých lidí k jejich místní komunitě. Dalším dlouhodobým projektem je Youth Democracy Academy, ve kterém je zapojených 12 zemí a cílem je motivovat prvovoliče jít volit ve volbách do Evropského parlamentu. Do budoucna pak chceme naše mezinárodní aktivity rozvíjet, i proto jsme nedávno nabídli organizaci Pionýr možnost společně vytvořit projekt strategického partnerství s cílem vyměnit si zkušenosti, sdílet příklady dobré praxe a zkvalitnit výchovně-vzdělávací programy. Zkrátka, těšíme se na nové výzvy. 🙂

Jaké jsou vaše vize do budoucna? Třeba i v rámci spolupráce s Pionýrem?
Naší vizí je reagovat na aktuální požadavky a potřeby dětí a mládeže na měnící se společnost tak, aby děti a mladí lidé získávali ve Fénixu nejen krásné zážitky, ale i kompetence, které se jim budou hodit jako dobrá výbava do jejich dalšího života, a aby z nich vyrostli dobří lidé, kteří mají kritické myšlení, umí komunikovat a jsou aktivní ve svém okolí. V blízké budoucnosti bychom se rádi zaměřili na téma: Zdraví životní styl – ochrana přírody – udržitelný životní styl. Toto téma si děti a mladí lidé zvolili na Dětské konferenci v minulém roce.

A také už se moc těšíme na spolupráce na společném projektu Raději potřební, nežli spotřební, kterou bude realizovat na Slovensku DO Fénix se středočeskou organizací Pionýra.

ptala se Tirís