Enviro pro činnost 1: LESY A PŘÍRODA

Ptáte se, proč zase enviro? Vycházíme z předpokladu, že téma životního prostředí a přírody vůbec je nedílnou součástí života nás všech a všudypřítomně se prolíná i s oddílovou činností. Ať už jako prostředek ke hrám a tábornictví, nebo jako inspirace na aktivity, jež povedou k uvědomění si našeho pouta s přírodou a jež připraví naše svěřence jednat ve prospěch životního prostředí. I proto zde v Mozaice vznikla myšlenka na seriál rozšiřující loňské sloupky z rubriky „Makáme na sobě“. V tomto a následujících dílech se zaměříme na jednotlivé aspekty přírody, náš přístup k ní, přičemž budeme klást důraz jak na znalostní, tak praktickou část. Aby si i další generace dětí mohly hrát hry v lesích, brouzdat se v divoké řece a dýchat čistý vzduch.

Co se děje s naší krajinou?
Naše krajina se nám mění doslova před očima. Tam, kde ještě před rokem byl les, je dnes jen holá mýtina, tam, kde to ještě před pár lety bujelo životem, jsou dnes pole či domy. Výkyvy počasí způsobené klimatickou změnou mění koryta řek z úplně vyprahlých do přeplněných, v zimě už sněží jen málokdy a jarní mrazy ničí úrodu čím dál častěji. Na druhou stranu jsou to možná právě extrémní výkyvy posledních let, které nás nutí naslouchat odborníkům a měnit způsob našeho hospodaření v krajině. První vlaštovkou se v tomto ohledu zdají být lesy, které kvůli výrazné kůrovcové kalamitě a dlouhotrvajícímu suchu otřásly českou společností i médii, a u kterých už dnes víme, že bez radikální změny přístupu to nepůjde.

Naše české lesy
Co se vám vybaví, když se řekne les? Pokud si vzpomenete na čistý, snadno prostupný smrkový les s mechovou pokrývkou, kam jste často chodili hrát hry a schovat se do chládku, nejste zdaleka jediní. Porosty s dominujícím smrkem tvořily v letech 2011–2015 43 procent zalesněného území, a tak není divu, že jsme stejnověké smrkové lesy začali považovat za normální. Vše začalo už v 18. století, kdy si lidé všimli, že smrkové dřevo má výborné vlastnosti, a tak jej ve velkém začali vysazovat i do nižších poloh s vidinou rychlého zisku. Jenže smrk přirozeně dominuje až nad 1100 m. n. m., v nižších polohách a navíc bez zastoupení dalších dřevin se mu přirozeně nedaří a potřebuje nákladnou péči. Když pak přijde více suchých let za sebou, nastane to, co nyní vidíme všude kolem sebe. Smrky začnou chřadnout, nedokáží se ubránit větru a ani kůrovci, který se množí a šíří nekontrolovatelně dál.

Nejde však jen o smrky – velmi obdobně jsou na tom i borovice, a potenciálně každá stejnověká monokultura. Zdravý a přirozený je v našich končinách smíšený les, s převahou listnatých stromů a s rozmanitým rostlinným a keřovým patrem. Je to les, který se dokáže sám obnovovat, ubránit škůdcům i větru. Je to důmyslný vzájemně se doplňující systém fungující bez lidského zásahu, který se dokáže vytvořit dokonce i tehdy, necháme-li nyní uschlé stromy na místě a počkáme pár let. Napřed zde vyrostou pionýrské dřeviny jako bříza, jeřáb nebo borovice a ty postupně vytvoří prostor dlouhověkým dřevinám, jako je buk, dub nebo jedle.

Neznamená to však, že takový les nemůže být hospodářský a vydělávat peníze. Může, jen se lesní hospodáři musí smířit s tím, že těžba bude náročnější a hůře dostupná. Ve výsledku ale ušetří, jak se shodují odborníci, jelikož nebudou muset vynakládat tolik peněz na zalesňování a likvidaci napadených porostů. Celá věc je samozřejmě ještě komplikovanější, výsadbu do velké míry ovlivňuje aktuální nabídka lesních školek a také lesní zákon, který říká, že stromy napadené kůrovcem musí být co nejrychleji pokáceny, asanovány a do pěti let musí být místo opět zalesněno tak, aby odpovídalo hospodářským plánům. Bude to zkrátka běh na dlouho trať, ale změny jsou nevyhnutelné, a tak se možná již brzy dočkáme zdravých lesů, tak jako například v některých bezzásahových zónách Národního parku Šumava.

Co umí příroda

(autor Adam Diviš, strážce NP Šumava)

Jak chránit lesy?
Už v 19. století vznikla jako jeden z plodů romantismu snaha o ochranu alespoň některých krásných lesů. V roce 1836 byly vyhlášena rezervace Žofínský prales, brzy následovaly další pralesy a jiné segmenty krajiny.

V dnešní době tzv. zvláště chráněná území zabírají téměř 16 procent rozlohy ČR. Dělí se na velkoplošná (národní parky a chráněné krajinné oblasti) a maloplošná (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka). Tyto oblasti dnes nejen chrání poslední zbytky divoké a vzácné přírody, ale mohou nám sloužit jako inspirace pro to, jak by i některá další místa mohla znovu vypadat.

Kompromis mezi bezzásahovými oblastmi chráněných území a hospodářským lesem pak nabízí certifikace, které zaručují, že dřevěný či papírový výrobek pochází z lesa, jehož správci se snaží o ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné hospodaření, čímž tyto lesy chrání. Jednou z nejznámějších a nejuznávanějších certifikací je značka FSC. Více o této certifikaci a seznam míst, kde je možné kupovat výrobky s touto certifikací, najdete na webu: www.czechfsc.cz. Jsme to tedy i my spotřebitelé, kdo můžeme ovlivnit, jak české lesy vypadají.

NÁMĚTY NA ČINNOST

Stromová baba (zdroj: jdeteven.cz)
Pro koho: děti 3. – 7. třída
Příprava hry: Vyberte si místo, kde roste pohromadě více druhů stromů. Zeptejte se dětí, které stromy znají a které ne – ty si můžete vyhledat v atlasu a společně se je naučit rozeznávat.
Pozn. Když jsou stromy olistěné, tak to bude snadné, ale v zimě a na jaře bude poznávačka tvrdší oříšek (pokud tedy nejste v lese se samými smrky a borovicemi). Stromy se ale dají dobře rozeznávat i podle kůry, nic vás tedy nemůže zastavit a honička může začít!
Jak na to: Vysvětlete si pravidla: ten, kdo má babu, chytá ostatní. Jeden je vedoucí hry a určuje, který strom je právě domeček. Kdo se chce před babou schovat do domečku, musí sledovat pokyny vedoucího hry, protože domeček se každou chvíli mění – jednou je to bříza, jindy habr, pak lípa… Domečky je vhodné měnit tak, aby baba měla vždycky možnost někoho chytit a hra měla spád. Žádné dlouhé stání u buku!

Chráněná příroda
Pro koho: děti 6. třída – SŠ
Cíl aktivity: zjistit, jaká chráněná území se nacházejí v jeho okolí, co v nich chráníme a co bychom chránit mohli + pochopení ochrany přírody a střety různých aktérů.
Příprava hry: nastudovat si problematiku chráněných území (např. zde: https://www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/ nebo https://www.mzp.cz/cz/zvlaste_chranena_uzemi).
Pomůcky: papíry, tužky, popř. počítač s internetem a dataprojektor
Jak na to: Téměř v každém koutu naší země lze najít nějaká chráněná území. Zkuste si s dětmi předem podle např. portálu mapy.cz vyhledat ty nejbližší a zjistěte, co se na daném území chrání, kolik v něm napočítáte druhů rostlin a živočichů (a které z nich poznáte) a jaký typ ochrany území má. Můžete se do některých i vypravit a vytvořit mapu s popisy těchto území ve svém okolí. Následně nechte děti po týmech vybrat třeba jen v okolí klubovny nebo tábořiště libovolné přírodní území, které by chtěly chránit. Můžou si připravit prezentaci nebo můžete místa společně obejít a ptát se na dotazy, např.: Čím je toto místo zvláštní? Jaký stupeň ochrany byste zvolili a co by se tu smělo a nesmělo dělat? Jak byste reagovali, kdyby si tu místní chtěli zřídit lavičku/hřiště/stavět domy? Někteří vedoucí mohou též vystupovat jako zástupci různých aktérů (místní obyvatelé, developeři atd.) a s dětmi debatovat.

Do lesa!
Pro koho: pro všechny
Nejjednodušší aktivitou je však hraní her a procházky v smíšeném, přírodě blízkém lese s převahou listnatých stromů. Naučme se poznávat stromy a pozorujme život v lese. Pokud někde narazíme na lesní holiny nebo uschlé smrky, povězme dětem, že takový les tu není doma, a proto musí být nahrazený jinými stromy. Zkrátka učme dětmi, že naše příroda a krajina je krásná, pokud o ni budeme hezky pečovat. J

OSTATNÍ NÁMĚTY A ODKAZY:
Dokument na ČT Mezi prsty o minulosti, přítomnosti a budoucnosti české krajiny (25 min., 2019);
Dokument na YT Chvála bláznovství o záchraně rostlin ze dna novomlýnských nádrží (10 min.);
Zpráva o stavu životního prostředí – každoročně zprávu vydává Ministerstvo životního prostředí (lze najít na webu mzp.cz).
Kampaň Zachraňme lesy + aktivity do lesa Směs pro les (smesproles.cz).
Procházky po zemi – soubor aktivit pro poznávání krás přírody pro děti, lze koupit na sevceskyraj.cz).

Tirís

Zdroje:
Dokument Mezi prsty, Agentura ochrany přírody a krajiny, czech forest, Proč je příroda krásná (K. Stibral), FB NP Šumava