CO JE UZNADO?

Hra nevznikla zčista jasna. Inspiraci jsme čerpali z již existujících známých a praxí ověřených zdrojů. Těmi byla Stezka, jako původní pionýrský všestranný závod ověřující znalosti a dovednosti dětí, dalším významným zdrojem byly výchovné programy a zprostředkovaně rámcové vzdělávací programy ze škol. Z nich jsme čerpali oblasti a rozsah znalostí a dovedností (kompetencí), kterými mají děti v určitém období disponovat.
Zároveň jsme chtěli, aby hra byla moderní, zábavná, praktická a použitelná za co nejrůznějších podmínek. To nám umožňuje zvolený herní princip a méně obvyklý způsob hodnocení. Do hry jsme začlenili moderní pedagogické prvky vycházející například ze zážitkové pedagogiky, pozitivní zpětné vazby i tolik důležité a skloňované zodpovědnosti a týmovosti.
Jde nám o rozvoj klíčových kompetencí a měkkých dovedností hráčů, které se těžko měří a dokazují, ale UZNADO to dokáže. 🙂

Základní principy hry jsou:

Všestrannost – zahrnuje všechny činnosti a oblasti, které běžně děláme.
Variabilita – hru lze přizpůsobit snad všem místním i prostorovým podmínkám. Takže může být pokaždé jiná.
Pozitivní motivace, práce s chybou, hra bez poražených – cílem hry není být první, ale je to týmovost, schopnost aplikovat získané dovednosti v konkrétních situacích a poučit se z chyb.
Kompetence – hráči si hru do značné míry tvoří sami, rozhodují se, kdy a jaké úkoly budou plnit. Samostatně využívají své schopnosti k dosažení nejlepších výsledků.

Kde a kdy hrát?

Kdekoli a kdykoli. Nejvhodnější je venkovní prostor s přirozeně různorodým terénem, kde je kousek lesa, louka i vodní plocha. Hra se dá bez obtíží hrát i ve městě či na vsi, v prostoru táborové základny, na otevřeném prostranství i v náročném (členitém) terénu. Dokonce ji lze odehrát ve vnitřních prostorách (například škole či středisku volného času), pochopitelně s úpravou časových podmínek.
A už jsme jen krůček od toho, že labužníci si hru mohou zahrát v noci, což pro starší děti bude jistě velmi zajímavý prvek. Zkrátka UZNADO je otevřené kreativitě a nápadům vedoucích, tak aby se dalo přizpůsobit místním podmínkám prostorovým, věkovým, ale i zájmovým.
Ze zkušenosti doporučujeme, aby hráči prostor znali. Osvědčilo se hrát hru na známém tábořišti nebo ji zařadit na konec víkendového pobytu, kdy už se hráči s herním územím seznámili. Stanoviště by měla být umístěna na významných orientačních bodech (křížení cest, křížek, památný strom…), aby se dala dobře zakreslit do herního plánku. Nejmladším dětem můžeme trasu ke stanovištím vyznačit barevnými značkami, starším můžeme pomoci azimuty z výchozího bodu nebo třeba GPS souřadnicemi.

Týmy hráčů

Ve hře je důležitá komunikace a schopnost řešit problémové situace. Již sestavení týmů, kde nehrají hráči sami za sebe, ale za celý tým, je zkouškou takových schopností. Týmy se skládají ze čtyř hráčů, nezávisle na poměru mezi dívkami a chlapci. Jediným omezením je u týmu věk. Věkové kategorie opět odpovídají našim výchovným programům a jsou to: Nejmladší pro děti do 2. třídy ZŠ, Mladší 3. – 5. třída ZŠ, Starší 6. – 8. třída, Nejstarší od9. třídy dál. S ohledem na věkové kategorie jsou připravovány úkoly na jednotlivých kontrolních stanovištích. Není ale podmínkou, že úkoly musejí být vždy diferencované pro všechny čtyři kategorie. Pravidla připouští totožný úkol pro více kategorií. V takové situaci je třeba přizpůsobit hodnocení úkolu.

Systém hry

Základem hry jsou hvězdicovitě uspořádaná kontrolní stanoviště v různé vzdálenosti (do 0,5 km) od výchozího bodu. Plánek všech stanovišť je i s krátkým popisem úkolu a označením jedné z pěti oblastí, do které stanoviště patří, umístěn ve výchozím bodu.
Herní týmy na začátku hry obdrží průvodní kartu s označením věkové kategorie (bere se podle nejstaršího hráče v týmu) a seznamem kontrolních stanovišť. V časovém limitu (např. 2 hodiny – volíme dle náročnosti hry a terénu) se pak snaží splnit co nejvíce úkolů. Která stanoviště tým navštíví a v jakém pořadí, si hráči volí sami a záleží jen na nich, jakou strategii zvolí. Zda čas určený pro hru využijí bezezbytku nebo si udělají přestávku. Na kontrolních bodech se neměří tzv. čekací čas, jde o rozhodnutí týmu, bude-li na plnění úkolu na obsazeném stanovišti čekat, či změní svou strategii.
Do průvodní karty na kontrolním stanovišti vedoucí zaznamenává pouze splnění/nesplnění daného úkolu. Pokud se týmu nepodaří úkol napoprvé splnit, může jej plnit opakovaně, ale nejprve musí jít plnit úkol na jiném stanovišti. Pokud se podaří v opakovaném pokusu zadání splnit, do karty se zapisuje splnění úkolu s opravou.

Úkoly a kontrolní stanoviště

Zapomeňme na zaškrtávání správných odpovědí A, B, C, D. Hráči mají řešit problémové situace za pomoci svých znalostí a dovedností a prokázat tak své kompetence, získané nejen na oddílových schůzkách. Nikdy se úkol neřeší individuálně, zapojit se má podle svých schopností každý z členů týmu. Hráči si v týmu radí a společně se o správnosti řešení rozhodují.
Využili jsme i oblasti výchovných programů. Hra se tak pohybuje v pěti tématech: Člověk a společnost, Příroda, Sport, Technika a Umění, v nichž najdeme všechny běžné činnosti z pionýrských oddílů. Při sestavování a přípravě není možné některou z oblastí vynechat. Jde nám o všestrannost a pestrost činností i plněných úkolů. Z každé z oblastí je pro hru třeba připravit minimálně dvě, lépe tři a více stanovišť. Hráči musí mít na výběr, které z úkolů zkusí plnit. Úkoly mohou být různě obtížné i časově náročné, což vnáší do hry velký strategický prvek. Při rozhodování, které z kontrolních stanovišť tým hráčů navštíví, tak berou hráči v potaz jeho náročnost, ale i časovou dotaci na hru, stejně jako různou vzdálenost kontrolních bodů.
Úkoly na stanovišti volíme co nejrealističtější a praktické. Není třeba vymýšlet úkoly s množstvím pomůcek, které je třeba na stanoviště donést. Úkoly jsou volené z oblasti týmových aktivit, tzv. problem solving activities (aktivity zaměřené na vyřešení problému), málo strukturovaných her a zážitkových aktivit. Příkladem může být z oblasti techniky úkol překonat vodní tok suchou nohou za využití připraveného materiálu, kterým bude lano.
Pro lepší názornost a orientaci doporučujeme oblasti označit symbolem nebo barvou. Takový symbol může figurovat na plánku na výchozím stanovišti, na označení jednotlivých kontrolních stanovišť i v průvodní kartě týmů.

Jak hodnotit

UZNADO není závod! Týmy nehrají proti sobě. Hráči hrají se sebou v rámci svého týmu a proti hře. Důležité je zvládnout něco nového, něco, o čem hráči doteď nevěděli, že to dokáží a umí.
Úspěšnost ve hře se hodnotí na základě množství stanovišť splněných nebo splněných s opravou. Pro zdárné zvládnutí hry je třeba splnit, byť s opravou, minimálně jeden úkol z každé z pěti oblastí – tým se umístí v bronzovém pásmu. Umístění ve stříbrném pásmu získává tým se splněnými úkoly bez potřeby opravy alespoň u jednoho stanoviště z každé oblasti a min. tří dalších s opravou. Ve zlatém pásmu se umístí tým, který splní bez potřeby oprav alespoň jedno stanoviště z každé oblasti a min. tři další bez oprav. Hodnocení je možné upravit dle místních podmínek a náročnosti připravených úkolů. Vždy však dodržujme zásadu všestrannosti.
„Je obrovským přínosem UZNADa, že se děti neporovnávají mezi sebou. Nikde nevisí startovní karty s přesnými výsledky a vy nesledujete tu svoji, jak se propadá startovním polem. Hra a její pozitivní hodnocení – to, co se povedlo – nevytváří poražených. Naopak nabízí možnost poučit se, pozitivně motivuje a staví na již zvládnutém.“

Název a logo

Název UZNADO sice není atraktivní, ale další nápady nepřišly. Přijměte tedy zkratkový název hry Umím, ZNám A DOvedu. Je to spíše označení principu hry, taková registrační značka. Zasadit hru můžete do svého tématu nebo motivace dle libosti. Dovedeme si představit hry Indiánskou stezkou, Za poklady Aztéků, Dostavníkem divokým západem, Let na oběžnou dráhu a ještě dál… – zkrátka kam vás vaše fantazie a podmínky pustí. S librety pracujte dle libosti.
A logo? Nám se zalíbila turistická značka. Je jednoduchá, variabilní a její pruhy mohou odpovídat nejen barevnému označení věku, ale především pásmu, ve kterém se tým umístí. Pro rozlišení pásma je možné použít zlatou, stříbrnou a bronzovou folii. Zájemcům ji umíme a můžeme vyplotrovat a připravené šipky dodat.
Pokud vás popis hry jen trochu zaujal a vyzkoušíte ji na svých schůzkách, akcích či táborech, budeme moc rádi, když nám dáte vědět a podělíte se o fotky, postřehy a náměty na úkoly na kontrolní stanoviště. Pište na katerina.pimpa@gmail.com
Rádi bychom vytvořili databázi úkolů jako nabídku pro organizátory. Aktuálně nestačí naše síly, tak prosíme, pokud vás napadá, co by se do hry dalo zařadit – pište.

Katka PIMPA Součková