Česká rada Pionýra: podruhé dle nových pravidel

Na konci listopadu v Praze jednala Česká rada Pionýra. Šlo o druhé zasedání podle nových pravidel, platných od začátku tohoto roku – v souladu se Stanovami Pionýra (a novým Občanským zákoníkem).

Pojďme si proto přiblížit, co ČRP projednávala. Rozsahem nejobsáhlejší byla informace o správě a stavu nemovitostí Pionýra převzatých v minulosti od státu, respektive Fondu dětí a mládeže. V návaznosti na zásadní úpravu právního prostředí a již vzpomínané nové Stanovy Pionýra čeká i Pionýr úprava většiny vnitřních předpisů… S jistou dávkou nadhledu tomu i my říkáme „legislativní smršť“. Proto i značná část jednání byla věnována projednání novelizovaných vnitřních předpisů – směrnic pro přípravu a vzdělávání, pro nakládání s nemovitým majetkem, pro registraci, evidenci a členské příspěvky či Statutu fondu obnovy majetku. Nelze při tom ale přejít i skutečnost, že všechny předpisy nebyly předloženy „náhle“, ale předcházela tomu mnohaměsíční práce na jejich úpravě, přesněji harmonizaci.

Dále ČRP obdržela informaci o stavu přípravy Konference o činnosti Pionýra (informace o práci obsahové komise), dále byla projednávána a schvalována pracovní verze podkladů pro výroční zprávu Pionýr 2014. Současně též rozhodla o prodloužení členství Pionýra v České radě dětí a mládeže a v People Management Foru – pro rok 2015. Na program jednání přišla i otázka termínu IX. výročního zasedání Pionýra, aby nekolidoval s aktuálně plánovaným termínem CVVZ. Nakonec došlo k jeho posunu o týden na 12. listopadu 2016.

Česká rada Pionýra se pochopitelně zabývala i otázkami ekonomickými, především schválila první verzi rozpočtu Pionýra pro rok 2015. Projednáno bylo i několik dílčích aktuálních otázek, jako třeba nabídka e-mošky. Příští jednání ČRP, respektive první dílčí zasedání v roce 2015, je plánováno na duben.

red