Česká rada Pionýra jednala v Praze

V sobotu 21. 4. proběhlo v Praze 1. dílčí zasedání České rady Pionýra v roce 2018, zde je jeho stručné shrnutí. Úvod jednání byl jako obvykle věnován velkému bloku předání a výměně aktuálních informací – šlo o zprávy o činnosti orgánů (Výkonný výbor ČRP, Kontrolní komise Pionýra, Rozhodčí komise Pionýra) a sekcí (Legislativně-ekonomická sekce a Sekce rozvoje výchovných programů), dále o informace o stavu finančního majetku Pionýra, o stavu nemovitostí Pionýra, o připravovaných akcích, o kontrole plnění úkolů či o dění v jednotlivých KOP. Předseda Pionýra ve svém vystoupení připomněl sice delší, ale i tak se krátící volební období a nezbytnost přípravy personálních návrhů.

Další jednání bylo věnováno obsahovým tématům. Projednán a schválen byl text výroční zprávy Pionýra za rok 2017. Členové rady diskutovali o stavu naplňování Vize 2040 a konstatovali, že některé úkoly již lze označit za hotové – například vytvoření Směrnice o hlavní činnosti či spuštění nové stránky Pro členy, jež nahradila původní Servis. Jde ovšem o úkoly plněné Pionýrem, respektive např. členy VV ČRP, či zajištěné Ústředím Pionýra. Vize 2040 je však určena všem úrovním… – proto záležitost jejího plnění nemůže být poměřována pouze z jednoho úhlu.

Rozsáhlý materiál k projednání představovala nová „Směrnice pro registraci členů a členské příspěvky, evidenci členů a dalších osob účastnících se činnosti spolku Pionýr, o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi“ včetně příloh, která nahrazuje dva dřívější vnitřní předpisy (Směrnici pro registraci, evidenci a členské příspěvky ve spolku Pionýr z r. 2014 a dále Směrnici o nakládání s údaji ve sdružení Pionýr z r. 2000) a především zavádí do praxe v Pionýru zásady evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V organizační rovině ČRP projednávala kroky vedoucí k zániku některých nečinných pionýrských skupin. Zároveň bylo projednáno zamýšlené sloučení Krajské organizace Pionýra Karlovarského kraje a Plzeňské krajské organizace Pionýra.

Následně přišla tradičně na program ekonomická oblast. Zde nejen zazněly aktuální informace například o stavu evidence členů a úhradách členských poplatků, ale byla také předložena zpráva auditora o hospodaření Pionýra v roce 2017, schválena účetní závěrka za rok 2017. Byl také projednán a schválen rozpočet Pionýra na rok 2018.

Druhé dílčí zasedání ČRP v roce 2018 proběhne v listopadu.