Apatyka a její výstupy

Na začátku září se sešli v konferenčním centru Immanuel všichni, kteří chtěli přiložit pomocnou ruku a ukázat další směr, kterým by se měly oblasti Činnost a Lidé v Pionýru ubírat dál. Zaznělo zde mnoho myšlenek, které určitě stojí za to uchopit a převést do našeho spolkového života. A záleží jen na nás všech, jak s výstupy, které z jednání vzešly, naložíme. Mnohdy totiž nejde jen o to, že nám někdo „shora“ řekne, co máme dělat. Dost často jde také o to, co děláme v oddílech a na skupinách, jak předáváme informace a jak využíváme možnosti, které nám Pionýr nabízí.

Nějakou činnost děláme přece všichni

Když se probíráme výstupy z pracovních skupin, které byly svým obsahem zaměřené na oblast činnosti v Pionýru, zjistíme, že vždy se alespoň trochu dotknou vzdělávání. To má své opodstatnění, právě při vzdělávání se dozvídáme o nabídce Pionýra v oblasti činnosti, ať už se jedná o nabídkové výchovné programy, základní přehled o pionýrských akcích a soutěžích nebo si ukážeme různé typy fungování oddílů. Ale teď už k samotným výstupům.

Výchovné programy
V sekci se mluvilo například o tom, jak přiblížit nabídkové výchovné programy z cyklu Výpravy za poznáním vedoucím oddílů. Z dotazníkového šetření, které probíhalo na jaře, vyplynulo, že respondenti využívají ve své oddílové činnosti výchovné programy ať už vlastní, spolkové nebo převzaté odjinud. Důvodem, proč nejsou ve větší míře využívány pionýrské programy, je touha po realizaci vlastního nápadu bez „omezování a svazování“. Proto na jednání zaznělo následující (a možná záměrně v podobě otázek):

  • Přispělo by očištění od legend (Putování se psem, Tajemství staré truhly, Osmá planeta)?
  • Využili by vedoucí „bubliny“ k výchovným programům (bubliny v pěti oblastech, fotky nebo texty o splnění podmínky v oddíle)?
  • Pionýrské Odborky právě procházejí ověřováním a už teď ze zpětné vazby od ověřovatelů víme, že budou potřebovat úpravy. Jedna z otázek, která se objevila, je: Bude i třetí stupeň odznaků odbornosti, určený vedoucím a instruktorům?
  • Účastníci sekce se také shodli na tom, že by přivítali akce typu Fazole (setkání oddílů pracujících s výchovnými programy) a byli by rádi, kdyby se na nich vytvořil prostor nejen pro porovnávání znalostí a dovedností dětí, ale i pro výměnu zkušeností mezi vedoucími. Jaká je ideální frekvence těchto akcí? Dle názoru přítomných jsou to prý dva roky.
  • Zjistit, zda je ve spolku poptávka po vytvoření přehledu očekávaných dovedností v jednotlivých věkových obdobích. Pokud ano, tak vytvořit „sumu“ dovedností a znalostí, které by mělo dítě mít – čím chceme děti vybavit, a to bez ohledu na zájmové zaměření oddílu.

Soutěže a akce
Sekce soutěží a akcí částečně ladila už vymyšlené. Kupředu byly posouvány akce a soutěže na podporu talentů (např. Pionýrský Sedmikvítek, sportovní soutěže, ale i Odborky). Diskutovány byly i nápady na databázi podkladů ke stanovištím hry UZNADO na webu Pionýra nebo webové stránky s pravidly pro hru.

Zajímavou myšlenkou na podporu sportovních soutěží je zavedení ligového systému v jednotlivých sportech – něco jako pionýrská liga. A odtud už je jenom skok k další myšlence – síťování, kdy by došlo k propojení stejně nebo obdobně zaměřených pionýrských oddílů a skupin. Něco podobného už funguje u airsoftových oddílů. Na otázku, v jakých intervalech dělat RESET, aby se dokázal trefit vždy do kulatého výročí obnovení Pionýra, účastníci Apatyky odpověď nenašli.

Životaschopný oddíl
Životaschopný oddíl je ten, který dokáže získávat a udržet dostatek dětí a k nim potřebný počet oddílových pracovníků. Na svém jednání sekce stanovila několik momentů ohrožujících životaschopnost oddílů. Jedná se například o nedostatek oddílových vedoucích a instruktorů pro celoroční oddílovou činnost, kdy jednou z příčin je jejich odliv kvůli studiu na středních a vysokých školách. Problémem je i nedostatek prostor pro celoroční činnost (klubovny, tělocvičny, apod.). Jak je to u vás?

Sekce životaschopného oddílu by ráda založila pracovní skupinu, která se bude komunikací s oddíly a mapováním systémů práce v oddílech zabývat dlouhodobě. Tady je prostor pro všechny, které tato myšlenka zaujala.

Lidé jsou náš poklad

Bez lidí by Pionýr nebyl. Skvěle připravení a dobře motivovaní mladí i ti zkušenější jsou hnacím motorem celého spolku. Kdyby jich nebylo, nebyl by nikdo, kdo by dělal oddílové schůzky, organizoval hry a soutěže, jezdil s dětmi na výpravy a na tábory nebo zajišťoval veškeré aktivity ze „skupinového“ zázemí.

Model nového systému PVC/škol v Pionýru
Účastníci sekce, ve složení garanti PVC a předsedové KOP, se shodli na potřebě upravit směrnici pro vzdělávání a nastavit jinou formu vzdělávání pro specifické skupiny našich členů, jako jsou například táboroví instruktoři a vedoucí. Dále vnímají důležitost spolupráce mezi pionýrskými vzdělávacími centry (PVC), a to především při přípravě a realizaci akreditovaných kurzů.

Na jednání byly probírány i možnosti využití prostředků z digitálního světa, které by mohly být významnou podporou pro lektory jednotlivých PVC. Jednou ze zajímavých myšlenek je také kombinace vzdělávání distanční a prezenční (zážitkovou) formou, kdy se účastník kurzu připraví teoreticky z materiálů, které mu budou jeho PVC doporučeny (například v elektronické formě), a následně po prokázání potřebných teoretických znalostí formou testu, se bude moci zúčastnit prezenční části kurzu, kde si bude moci ověřit získané teoretické znalosti zážitkovou a praktickou formou. To je zajímavá myšlenka, co vy na to?

Kategorie 14+
V této sekci se mluvilo o tom, jak pracovat s věkovou kategorií, ze které si můžeme vychovávat pionýrské pracovníky. Jako důležité vidí účastníci sekce nabídnout mladým 14+ i jinou činnost, než je pouze instruktorování. Cílem je, abychom mladé zcela nezahltili pouze zodpovědností a prací, protože i když si to ne vždy přiznají, je to stále věková kategorie, která si chce také občas „hrát“. Na to navazuje i myšlenka vytvořit na pionýrských skupinách takový prostor, aby se předávaly kompetence 14+ postupně, a předešlo se tak skokovému přerodu z dítěte na instruktora. Zde je určitě i jistá návaznost na oblast průvodcování.

Průvodcování
Z jednání této sekce vyplynulo, že je nutné přípravu dobrovolníků vnímat jako důležitou součást činnosti pionýrské skupiny na úrovni oddílů i vedení pionýrské skupiny. Doporučuje Průvodcování jako součást přípravy dobrovolníků zařadit do kompetence PVC a na tuto oblast klást důraz v rámci základního vzdělávání (KI, KOV, funkcionáři). Jako podporu průvodcům nabízet nadstavbové semináře formou praktického nácviku, zaměřené na problematiku vedení týmu, komunikaci, práci s dospělými, zpětnou vazbu a manažerské dovednosti.

Motivace a odměňování dobrovolníků
Účastníci v sekci se shodli na tom, že je nutné, aby lidé cítili ocenění za svou práci jako poctu. Pionýr potřebuje něco, co by lidi motivovalo k práci a sjednocovalo je – Pionýrství.

Jeden z výstupů ze sekce Motivace a odměňování dobrovolníků. Určitě stojí za to si jej pořádně prostudovat, protože obsahuje myšlenky, které by mohly být blízké každému z nás.

Vše, co jste si na těchto stránkách mohli přečíst, s sebou nese i velký kus práce. Na tuhle práci ale nemáme žádné stroje, tady je třeba lidská práce. Budeme moc rádi, pokud budete mít zájem přispět svým časem, znalostmi i dovednostmi ve výše uvedených oblastech. Každý totiž může něco udělat a přiložit ruku k dílu, nemusí to být nutně na „republice“, důležitá je práce na KOP a ta nejdůležitější je na PS. Mozaika života Pionýra se skládá z maličkostí. A na každém kamínku záleží.
Máte-li zájem, napište na mail: anna.novakova@pionyr.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 777 793 702 a vaše nabídka se pak přesune do rukou člověka, který bude danou oblast posunovat směrem kupředu. Věřte, že každý z nás má co nabídnout, a my za každou nabídnutou spolupráci děkujeme.