Manuál k soudnímu řízení

V našem seriálu o Novém občanském zákoníku si nyní uděláme malou odbočku: podíváme se na nové znění Občanského soudního řádu.

Malinko teorie
Občanský soudní řád (OSŘ) je předpis, který „upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k dodržování smluv a zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob.“ Tato definice, převzatá ze zákona, nemá dle mého názoru obecně vnímatelnou srozumitelnost a uspokojí leda tak odborníka.

Předmět úpravy občanského soudního řádu lze vysvětlit porovnáním s občanským zákoníkem: občanský zákoník stanoví, jak práva a povinnosti vznikají, jak mají být plněny a co se stane, pokud plněny nejsou nebo pokud jsou plněny jinak, než by měly. Občanský soudní řád naproti tomu popisuje způsob, jak toho, kdo svou povinnost nesplnil, ke splnění donutit pomocí soudu.

Občanský soudní řád tak stanoví mimo jiné:

  1. Jak má vypadat písemnost adresovaná soudu – například žaloba, odvolání apod.;
  2. na který soud musíme písemnost adresovat (okresní, krajský, vrchní, nejvyšší);
  3. kdo se soudního procesu (sporu) účastní: že tím, kdo se na soud obrací, je tzv. žalobce (nebo navrhovatel) a ten, proto komu žaloba směřuje, je žalovaným /odpůrcem);
  4. způsob, jakým soud doručuje písemnosti;
  5. jak soudce připravuje soudní jednání;
  6. jak soudní jednání probíhá;
  7. jak vypadá rozhodnutí a za jakých podmínek se proti rozhodnutí lze odvolat.

Občanský soudní řád je vlastně takový návod – manuál – který slouží jak občanům, tak soudcům. Stanoví pravidla, podle kterých se jak soudce, tak občan musí v soudním řízení chovat, a lhůty, které je třeba respektovat.

K čemu je to dobré?
Vžijme se do situace, kdy dodavatel dřeva na stavbu táborového přístřešku nejenomže dřevo nedodal, ale na výzvy k vrácení peněz (10 000 Kč) nereaguje a podle všeho chodí kanalizačními stokami, neb není k nalezení. Asi nezbývá, než se obrátit na soud.

Se soudním řízením jsou obvykle spojeny náklady: patří sem soudní poplatek, ale i např. ušlý výdělek statutárního orgánu, který se dostavil k soudu, náklady za poštovné, za soudního znalce apod. Tyto náklady by nám měl, logicky zaplatit žalovaný, ovšem zákon stanoví, že náklady nám budou soudem přiznány jen tehdy, pokud jej o zaplacení upomeneme. Doslovně stanoví § 142a odst. 1 OSŘ „Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.“

Taková písemnost by měla vypadat asi takto:


V Praze dne   5. 2. 2014
Pan
Jan Dřevomorka
Truhlářství Červotoč
Nereálnov, ul. Vymyšlená 6

Věc:   upomínka dle §142a OSŘ o zaplacení celkem Kč 10.000,- Kč

Vážený pane,

naše pionýrská skupina u Vás objednala 2. 1. 2014 dřevo na stavbu táborového přístřešku, a to 3 m3 prken 3m z 0,2 m x 0,02 m za dohodnutou cenu 10 000 Kč. Objednávka byla Vámi přijata a částka byla námi zaplacena na místě v hotovosti.

Termín dodání byl sjednán na 12. 1. 2014 s odběrem ve Vašem závodě. Uvedeného dne materiál nebyl dodán. Na místě jsme Vám u zaměstnanců zanechali upomínku s tím, že pokud nebude materiál dodán do 20. 1. 2014, tak od smlouvy odstoupíme.

Vzhledem k tomu, že dřevo skutečně nebylo dodáno, od smlouvy jsme písemně odstoupili.

Písemnost Vám byla doručena 25. 1. 2014 s tím, že jsme Vás požádali o vrácení peněz na účet naší pionýrské skupiny do 31. 1. 2014. Do dnešního dne se tak nestalo.

Dlužíte nám proto 10 000 Kč, a proto Vás upomínáme o zaplacení předmětného dluhu a stanovíme Vám dodatečnou lhůtu k plnění 7 dnů ode dne odeslání tohoto dopisu. Obnos poukažte na účet číslo 123456789/0800.

Pokud i nadále budete setrvávat v prodlení s placením, obrátíme se na soud se žalobou o zaplacení příslušné částky, čímž Vaše náklady vzrostou (viz dále).

Podle § 142a občanského soudního řádu, máme, pokud Vám nejpozději 7 dnů před zahájením soudního řízení, kterým budeme vymáhat shora vymezenou pohledávku, zašleme upomínku, právo na úplnou náhradu nákladů soudního řízení, které sestávají ze soudního poplatku, a pokud budeme zastupováni advokátem, i náhrady za zastoupení, zvýšené o daň z přidané hodnoty, jejíž aktuální výše činí 21 %. Pokud tedy této výzvě nevyhovíte, pak bude požadováno i jejich placení.

Tato výzva je mj. činěna dle citovaného ustanovení §142a občanského soudního řádu, kdy Vás, v případě Vaší nečinnosti, již opakovaně nebudeme upomínat a žalobu bez dalšího podáme.

Očekávám vaši reakci obratem a pevně věřím, že k prodlení s plněním uplatněného peněžitého dluhu došlo pouhým nedopatřením.

S pozdravem

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina XXX
Břetislav Neodbytný
Vedoucí PS


Michal Pokorný,
advokát, právní zástupce Pionýra