Směrnice o hlavní činnosti má schválenou většinu příloh

Začněme poznámkou, že od začátku února nabyla směrnice o hlavní činnosti účinnosti. Proto ale, aby mohla pomáhat, bylo potřebné doplnit ji o přílohy. Ty byly na pořadu jednání Výkonného výboru ČRP 27. ledna 2018. Naprostá většina předložených návrhů byla schválena, jeden návrh (Evidence provedeného školení) byl zcela odmítnut, neboť vlastně „jen“ shrnoval, co obsahuje směrnice, přijetí jiných bylo ještě oddáleno, aby se předlohy dojasnily nebo zkusily zkrátit (protože se jevily jako nadbytečně obsáhlé). Členové VV ČRP se k jejich posouzení vrátí na dalším jednání. Pojďme si je krátce představit.

Přijaté

 • Přehled klíčových kompetencí
 • Souhlas s volbou/jmenováním
 • Osvědčení o výkonu dobrovolné práce
 • Dokládání zdravotní způsobilosti
 • Povinnosti při zajištění bezpečnosti
 • Kontrolní činnost v prostorách spravovaných spolkem
 • Krizové situace a mimořádné události
 • Plán činnosti oddílu
 • Programové a organizační zajištění (POZ) akce
 • Schvalovací list tábora
 • Prohlášení zákonných zástupců dítěte / o bezinfekčnosti
 • Zdravotní deník tábora
 • Soupis táborů za KOP
 • Návrh oblastní a republikové akce – šablona
 • Pokyny pro pořádání akcí Pionýra na republikové a oblastních úrovních
 • Evaluační dotazník
 • Hodnocení celorepublikových akcí

Sada schválených příloh se dá členit na prosté formuláře či vzory, nebo na popisné dokumenty vysvětlující podrobněji nějaké téma ze směrnice.

Některé formuláře jsou známé a osvědčené, jiné jsou převzaté z obecného předpisu. Příloha „Krizové situace…“ je vedle popisu a vysvětlení svého předmětu co nejvíce návodná. Za komentář určitě stojí příloha „Kontrolní činnost v prostorách spravovaných spolkem“, která vyvolala (opakované) dotazy – zda její tvůrci „byli při jejím psaní při smyslech“? Proto je potřebné poznamenat, že má přímou vazbu na jinou přílohu další směrnice (vážící se k nemovitostem) a obsahuje vlastně stejná ustanovení – protože uvedené povinnosti prostě vyplývají z obecných předpisů. My jsme je v našich přílohách nevymysleli, ale pouze shrnuli…

Odložené ke zpřesnění

 • Analýza rizik a jejich prevence
 • Sada doporučení BOZP při jednotlivých činnostech
 • Kniha úrazů
 • Záznam o úrazu

Sadu doporučení k bezpečnosti VV ČRP odložil s vědomím, že její obsah je fakticky zveřejněn v řadě metodických materiálů, takže nejde o nějaký nepřekonatelný problém. Další přílohy byly hodnoceny s ohledem na jejich rozsáhlost a smysl. Ke všem byly vyžádány ještě další konzultace.

Všechny dokumenty byly posuzovány zejména s ohledem na jejich praktičnost a záměr, aby nám byly ku prospěchu a nikoli zátěží.

Martin